RK
24.02.2004 01:13:45
134425

Korkeimmat psyykkiset toiminnot kielellisen ehdollistumisteorian mukaan

Täällä tuli aikaisemmin määritellyksi ehdolistumisteorian keskeiset peruskäsitteet:

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=132482

Nyt päästään varsinaiseen asiaan, kuten ajattelun ja muiden ns. "korkeimpien pssyykkisten toimintojen" selittämiseen, niiden sosiaalisiin ja biologisiin kytkentöihin nykyaiasen ieteelisen ihmiskuvan pohjalta, josta sosiobiologistit käyttävät sinänsä ihan oikeaa "haukkumanimeä" Standard Social Science Model, tuo nimitys on sikälokin suoranainen napakymppi, että korkeimpien psyykisten toimintojen tutkimus on perimmäiseltä ominaislaadultaan yhteiskuntatiedettä. Tätä termiä käytetään tässä yhteydessä vain ihmiselle ominaisista psyykkisten objektien tyypeistä.

KORKEIMMAT PSYYKKISET TOIMINNOT (Vysshie psihitsheskie dejatelnosti)

Monimutkaiset, alkuperältään yhteiskunnalliset psyykkiset prosessit, jotka jatkavat muotoutumistaan koko elinajan, ovat psyykkisen rakenteen välittämiä (oposredstvovannye) ja mielivaltaisia (proizvolnye, valinnaisia, vaihtelevia, ”ei-determinoituja”) toteutumistavaltaan.

K. p. t. on nykyaikaisen psykologian peruskäsitteitä, jonka on tuonut psykologiaan L.S.Vygotski, ja jota ovat edelleen kehittäneet A.P.Lurija, A.N.Leontjev, D.B.Elkonin, A.B.Zaporozhetsh, P.J.Galperin ja muut neuvostoliittolaiset psykologit (1983, RK, nykyisin teoriaa kehitellään näkyvimmin Amerikoissa).

K. p. t.:n käsitteen perustalla yhteiskunnallisesti määräytyneiden psyykkisten muodostumien tai psyykisen toiminnan tietoisten muotojen ominaisuudessa ovat marxilaisen psykologian teoreettis-metodologiset asettamukset ihmispsyyken yhteiskunnallishistorialisesta alkuperästä ja työn määräävästä roolista tajunnan muotoutumisessa.

L.S.Vygotski eriytti psyykkisten ilmiöiden kaksi tasoa, (”luonnolliset” (naturalnye) ja ”kulttuuriset” psyykkiset prosessit) olettaen, että ensin mainitut muotoutuvat pääasiassa geneettisen tekijän vaikutuksesta, kun taas jälkimäinen muotoutuu kokonaisuudessaan vain yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutuksesta. Yhteiskunnalliset vaikutukset määräävät korkeimpien psyykkisten toimintojen muodostumistavat ja samoin niiden psykologisen rakenteen. K .p .t.:en tärkeimpiä ominaispiirteitä on niiden välitteisyys erilaisin ”psykologisin työkaluin”, merkkijärjestelmin, jotka ovat ihmisen pitkäaikaisen yhteiskunnallis-historiallisen kehityksen tuotetta. Määrävä osa ”psykologisten työkalujen” joukossa kuuluu p u h e e l l e (retsh); tämän vuoksi puhevälittyneisyys (kielellinen välittyneisyys, RK) on korkeimpien psyykkisten toimintojen ylivoimaisesti universaalein (mutta ei siis aivan ehdottomasti ainoa, tulkitsen, RK) muotoutumistapa.

K.p.t.:t ovat monimutkaisia systeemisiä muodostumia (järjestelmiä, RK), jotka eroavat laadulliseti muista psyykkisistä objekteista. Ne ovat laatuaan psykologisia järjestelmiä, jotka muodostuvat siten, että uudet järjestelmät rakentuvat vanhempien varaan, siten että vanhemmat järjestemät säilyvät näille alisteisina kerrostumina uuden kokonaisuuden sisällä. (Vygotski)

K.p.t. -ilmiöiden perustuntomerkit - välittyneisyys (opozredstvovannostj), tietoisuus(periaate) (osoznannostj), mielivaltaisuus (valinnaisuus, määräytyvyys ulkoa) (proizvolnostj) – ovat luonteeltaan systeemisiä laatuja, luonnehtien k.p.t. -toimintoja ”psykologisina järjestelminä”. K.p.t. -toiminnot omaavat systeemeinä suuren plastisuuden, niihin kuuluvien komponenttien korvattavuuden toisillaan. Vakiopiirteitä (invariantteja) niissä ovat lähtökohta (toiminnan tiedostettu päämäärä) ja lopputulos; sen sijaan välineet, jolla annettu tulee ratkaistuksi ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevia ontogeneesin eri vaiheissa, ja funktioiden eri muodostumistapojen ja -teiden vallitessa.

Korkeimpien psyykkisten toimintojen muodostumisen lainalaisuus on, että ensin ne esiintyvät ihmisten välisen vuorovaikutuksen muotoina (ts. interpsykologisena prosessina), ja vasta myöhemmin täysin sisäisinä (intrapsykologisina) prosesseina. Funktioiden ulkoisten toteutumisvälineiden muuttumista sisäisiksi psykologisiksi nimitetään i n t e r i o r i s a a t i o k s i.

Toinen mitä tärkein K.p.t.-toimintoja luonnehtiva piirre on niiden asteittainen sisäistyminen, automatisoituminen. Ensimmäisissä muotoutumisvaiheissaan K.p.t:-toiminnot ovat laatuaan välineellisen toiminnan muuntuneita muotoja, joka tukeutuvat suhteellisen elemantaarisille (alkeellisille,RK) aistimus- ja motoorisille prosesseille; sen jälkeen nämä toiminnot ja prosessit muuntuvat, saavuttaen automatisoituneiden henkisten toimintojen luonteen. Samanaikaisesti muuttuu myös K.p.t.-toimintojen psykologinen rakenne.

K.p.t.-prosessien psykofysiologisena perustana (osnova, pohjana, alustana) ovat monimutkaiset funktionaaliset systeemit, joihin sisältyy suuri määrä afferentteja ja efferenttejä kytkentöjä (zveno, niveliä, solmuja) niin syvyyssuunassa (aivokuorelta sen alaisiin keroksiin) kuin myös horisontaalisella (aivokuoren) tasolla. Osa funktionaalisen järjestelmän solmuista on tiukasti ”kiinnitettynä” (zakrepljony) tietyjen aivojen osien yhteyteen, loput omaavat suuren plastisuuden ja voivat korvata toisiaan, mikä (ominaisuus) on myös psyykkisten objektien uudelleenrakentamisen (ven. perestroika ! :-D, RK, tämä on siis sitä konstruoimista, joka sitten toimii myös esimerkiksi havainnon konstruktiivisen puolen ominaisuudessa,vaikkpa ”tietoisuusrasterilevynä” :-D) perustana. Tämä merkitsee, että jokainen yksittäinen korkeampi psyykkinen toiminto on sidoksissa useiden ”aivokeskusten” toimintaan, eikä koko aivojen yhtenä ekvipotentiaalisena kokonaisuutena, vaan se on aivojen systeemisen toiminnan tulosta, johon erilaiset aivorakenteet ottavat erityneesti osaa (prinimajut differentsirovannoje ytshastie). (Kts. korkeimpien psyykkisten toimintojen lokalisaatio, tämän tutkimuksessa on muuten erityisesti ansioitunut jonkun mainitsema akateemikko Pjotr Anohin, jonka en todellakaan tiedä erityisemmin ”toisinajateleen” psykologian kysymyksistä, hänen funtionaalisten systeemien teoriallaan ei ole mitään tekemistä Ilkka Pyysiäisen & al. ”genetisten modulien” teorian kanssa.)

Korkeimpien psyykkisten toimintojen teoriaa kehitetään paitsi yleisen psykologian puitteissa, vaan myös nykyaikaisen psykologiatieteen soveltanien haarojen tutkimuksen piirissä.

Lapsi- ja kasvatuspsykologia (pedagogitsheskaja psihologija) käyttävät korkeimpien psyyykisten toimintojen käsitettä yhtenä perustavimmista tutkittaessa psyykkisten prosessien kehityksen lainalaisuuksia yksilönkehityksessä (ontogenez), niiden hallintamekanismeja muotoutumisprosessissaan.

Historiallinen psykologia analysoi korkeimpien psyykkisten prosessien yhteiskunnallisen ehdollistuneisuuden käsitteen perustalta kulttuuristen prosessien eroja johtuen ihmisten elin- ja työolosuhteiden eroista.

Patopsykologiassa (huom, ei ole sama kuin psykopatologia, joka on biotiede, RK) tiedostustoiminnan häiriintymisen (narushenie) erityispiirteiden (osobennostj) analyysi erilaisten psyykkisten sairauksien yhteydessä perustuu (osnovyvajetsja, pohjautuu) korkeimpien psyykkisten toimintojen välittyneisyydelle (oposredstvovannostj) ja niiden systeemiselle luonteelle.

Nykyaikaisessa neuropsykologiassa korkeimpien psyykkisten toimintojen käsite on keskeisessä asemassa analysoitaessa potilaiden psyykkisten toimintojen häiriötä aivojen paikallisten vammojen vaikutuksesta – diagnosoitaessa vaurion syytä ja määriteltäessä keinoja ja toimenpiteitä vahingoittuneiden toimintojen uudelleenaikaansaamiseksi (vosstanovlenie).

Näin ollen korkeimpien psyykisten toimintojen teorian erilaiset käytännön sovellutusalueet vahvistavat sen suuren hedelmällisyyden (produktivnostj) ja tieteellisen merkittävyyden.

klips....

Kannattaa tässä painottaa yhtä periaatteellista eroa suhteessa ehdottomiin reflekseihin, sen lisäksi, että edelliset ovat opittuja ja jälkimmäiset perimästä johtuvia, jota piirrettä voidaan käyttää myös ehdollisten jab ehdottomien refeleksien erottamiseen toisistaan niin ihmisellä kuin eläimilläkin: ehdollisten refleksien systeemisyydestä johtuen "ylempi", "alempien" varassa myöhemmin omaksuttu systeemitaso "määrää tahdin", ja alistaa ne "rakennuspalikkansa" omille "päämäärilleen", kun taas synnynäisillä reaktiolla se elementaarisin "geenistä tuleva" taso on ratkaiseva. Plastiset ehdolliset refeleksit ovat tavallisesti myös ensimmäiseksi korvanneet erillisten ehdottomien refleksien välisiä _fenotyyppisiä_, ympäristön määräämiä, mutta stabiilisia kytkentöjä (lajikehityksessä), joten tuo synnynnäisten reaktioiden erillisyys toisistaan sen kun korostuu ehdollisten refeleksien ilmaantuessa, ja ehdottomat refleksit alistuvat ilmestymiseltään ehdollisille (eivät tosin koskaan kokonaan niin kauan kuin ovat "todella" olemassa).

RK
RK
24.02.2004 01:13:51
134431

Miksi tieteellinen perusasia Muihin aiheisiin!?

Minkä h..tin takia tämä TIETEELLINEN PERUSASIA on siirretty Muihin aiheisiin?

Niikuin muka tässä asiassa ei olisi pöyhkeän "kaiken huuhaan virallisen geenistätunnistajan" Höpsiksen jäsenkunnan tiedoissa Beelsebuubin mentävä aukko, vaikka tämä muualla maailmassa onkin peruskaoulun ala-asteen psykologian perustietoa!

RK
VK
24.02.2004 01:14:04
134444

Re: Miksi tieteellinen perusasia Muihin aiheisiin!?

RK kirjoitti 24.02.2004 (134431)... 

>Minkä h..tin takia tämä TIETEELLINEN
>PERUSASIA on siirretty Muihin
>aiheisiin?

Oletettavasti moderoija ei ole vielä nähnyt valoa kuten sinä,
eikä siten osaa tunnistaa hengentuotettasi tieteelliseksi
perusasiaksi. Kuten emme me muutkaan kuolevaiset.
RK
24.02.2004 01:14:31
134471

Tieteen valo ja Höpsiksen "valo"...

VK kirjoitti 24.02.2004 (134444)...

>RK kirjoitti 24.02.2004 (134431)...
>>Minkä h..tin takia tämä TIETEELLINEN
>>PERUSASIA on siirretty Muihin
>>aiheisiin?

Oletettavasti moderoija
>ei ole vielä nähnyt valoa kuten sinä,
>eikä siten osaa tunnistaa
>hengentuotettasi tieteelliseksi
>perusasiaksi. Kuten emme me muutkaan
>kuolevaiset.

Ei tuo ole mikään MINUN hengen tuotteeni, minä en todellakaan ole kirjoittanut Psykologian sanakirjaa (Psihologitsheskii slovarj).

Miksi Höpsis on valinnut moderoijan, joka ei tiedä eikä ymmärrä alkeellisista tieteellisistä perustosiasioita hölähtävän pölähytävää, eikä ilmisesti kuullut ikinä mitään titeellisestäihmiskuvasta? Sinäkö, Virpi, epävirallisena ylimodena nuo tavalliset modet valitset?

Minä varoitan, että tuo "valo", jonka TE näette, on maailmalla hyvin kapean ja eksentrisen pikkupoppoon "valo".

Ja esimerkiksi sinä olet perään kuuluttanut juuri tällaista tietoa, että miten ne korkeammat psyykkiset toiminnot (kuten ajattelu) SSSM-mallin mukaan selitetään, tai olet väittänyt, ettei niitä täällä mallilla muka voitaisi lainkaan selittää.

Eli et pysty mitenkään konkrettisesti kritisoimaan tässä esietettyä tieteellisen psykologian normaaliteoriaa?

RK
olli
25.02.2004 01:14:53
134493

Re: Tieteen valo ja Höpsiksen "valo"...

RK kirjoitti 24.02.2004 (134471)...

>VK kirjoitti 24.02.2004 (134444)...

>>RK kirjoitti 24.02.2004 (134431)... >
>>Minkä h..tin takia tämä TIETEELLINEN >
>>PERUSASIA on siirretty Muihin >
>>aiheisiin?

>Oletettavasti moderoija
>>ei ole vielä nähnyt valoa kuten sinä,
>>eikä siten osaa tunnistaa
>>hengentuotettasi tieteelliseksi
>>perusasiaksi. Kuten emme me muutkaan
>>kuolevaiset.

RK, vaikka miten asia olisi tieteelinen, ei se mitenkään liity Skepsiksen aiheisiin, siksi siirsin sen tänne.

Toinen syy on se, että uskonnollista julistusta ei täällä sallita. Usein nähty intosi julistaa Neuvostotieteen ylivoimaisuutta lähenee jo vahvasti sellaista julistusta, joten menisitkö nuoleskelemaan idoleitasi jonnekin muualle?>Ei tuo ole mikään MINUN hengen
>tuotteeni, minä en todellakaan ole
>kirjoittanut Psykologian sanakirjaa
>(Psihologitsheskii slovarj).

>Miksi Höpsis on valinnut moderoijan,
>joka ei tiedä eikä ymmärrä
>alkeellisista tieteellisistä
>perustosiasioita hölähtävän
>pölähytävää, eikä ilmisesti kuullut
>ikinä mitään
>titeellisestäihmiskuvasta? Sinäkö,
>Virpi, epävirallisena ylimodena nuo
>tavalliset modet valitset?

>Minä varoitan, että tuo "valo",
>jonka TE näette, on maailmalla hyvin
>kapean ja eksentrisen pikkupoppoon
>"valo".

>Ja esimerkiksi sinä olet perään
>kuuluttanut juuri tällaista tietoa,
>että miten ne korkeammat psyykkiset
>toiminnot (kuten ajattelu) SSSM-
>mallin mukaan selitetään, tai olet
>väittänyt, ettei niitä täällä
>mallilla muka voitaisi lainkaan
>selittää.

>Eli et pysty mitenkään
>konkrettisesti kritisoimaan tässä
>esietettyä tieteellisen psykologian
>normaaliteoriaa?

>RK
RK
25.02.2004 01:16:49
134609

Re: Tieteen valo ja Höpsiksen "valo"...

olli kirjoitti 25.02.2004 (134493)...

>RK kirjoitti 24.02.2004 (134471)...

>>VK kirjoitti 24.02.2004 (134444)...

>>>RK kirjoitti 24.02.2004 (134431)...
>> >>Minkä h..tin takia tämä TIETEELLINEN
>> >>PERUSASIA on siirretty Muihin > >
>>aiheisiin?

>>Oletettavasti moderoija >
>>ei ole vielä nähnyt valoa kuten sinä,
>>>eikä siten osaa tunnistaa >
>>hengentuotettasi tieteelliseksi >
>>perusasiaksi. Kuten emme me muutkaan >
>>kuolevaiset.

>RK, vaikka miten asia olisi
>tieteelinen, ei se mitenkään liity
>Skepsiksen aiheisiin, siksi siirsin
>sen tänne.

>Toinen syy on se, että uskonnollista
>julistusta ei täällä sallita.

Haista vittu uskonnollisine julistuksinesi.

Ehdollistenrefleksien teoria on jo tsaarin Venäjän ajalta.

Jos kaikki paikansapitävä tiede, mitä on NL:ssa soveleetuu ja kehitetty "kriminalisoitaisiin" joiden haistapaskanopien tiltä, niin edessä olisi armotta pallu kivikauteen.

Saatanan ääliöt!

RK
Ääliö
25.02.2004 01:17:02
134622

Mekö???

RK kirjoitti 25.02.2004 (134609)...

>olli kirjoitti 25.02.2004 (134493)...

>>RK kirjoitti 24.02.2004 (134471)...

>>>VK kirjoitti 24.02.2004 (134444)...

>>>>RK kirjoitti 24.02.2004 (134431)... >
>> >>Minkä h..tin takia tämä TIETEELLINEN
>>> >>PERUSASIA on siirretty Muihin > > >
>>aiheisiin?

>>>Oletettavasti moderoija > >
>>ei ole vielä nähnyt valoa kuten sinä,
>>>>eikä siten osaa tunnistaa > >
>>hengentuotettasi tieteelliseksi > >
>>perusasiaksi. Kuten emme me muutkaan
>> >>kuolevaiset.

>>RK, vaikka miten asia olisi
>>tieteelinen, ei se mitenkään liity
>>Skepsiksen aiheisiin, siksi siirsin
>>sen tänne.

>>Toinen syy on se, että uskonnollista
>>julistusta ei täällä sallita.

>Haista vittu uskonnollisine
>julistuksinesi.

>Ehdollistenrefleksien teoria on jo
>tsaarin Venäjän ajalta.

>Jos kaikki paikansapitävä tiede,
>mitä on NL:ssa soveleetuu ja
>kehitetty "kriminalisoitaisiin"
>joiden haistapaskanopien tiltä, niin
>edessä olisi armotta pallu
>kivikauteen.

>Saatanan ääliöt!

Keitä muita kuuluu joukkoon? Kerro ihmeessä,
järjestetään ääliöiden ilta William K:ssa.
Yeah!.That´s.Cool!
25.02.2004 01:17:11
134631

Re: Tieteen valo ja Höpsiksen "valo"...

HYVÄ RK!!! NÄYTÄ NIILLE RRRRKELE!!!
454
25.02.2004 01:17:17
134637

Ihmettelee kauhiast

RK kirjoitti 25.02.2004 (134609)...

>Haista vittu uskonnollisine
>julistuksinesi. Saatanan ääliöt!

Mitenkäs se diplomi-insinööri Koivula nyt tällä tavalla???
A-rik
26.02.2004 01:18:00
134680

Sovjet-uskonto

RK kirjoitti 25.02.2004 (134609)...

>Haista vittu uskonnollisine
>julistuksinesi.

Ompas tosi tieteellistä keskustelua :-)

>Ehdollistenrefleksien teoria on jo
>tsaarin Venäjän ajalta.

>Jos kaikki paikansapitävä tiede,
>mitä on NL:ssa soveleetuu ja
>kehitetty "kriminalisoitaisiin"
>joiden haistapaskanopien tiltä, niin
>edessä olisi armotta pallu
>kivikauteen.

>Saatanan ääliöt!

Upeaa!

Sinun juttuihsi pitää kuitenkin suhtautua suurin varauksin.

Intosi ihailla kaikkea kommunismin tuottamaa "tiedettä", sekä suuri halusi paskantaa omaan pesään (eihän se tietenkään sinun pesäsi ole, suomalaisten vain), on täällä nähty.

Muistelepas yritystäsi mollata Mannerheimin Baltian toimia, siinä taisit saada kunnolla turpiisi?

748
26.02.2004 01:18:33
134713

Re: Tieteen valo ja Höpsiksen "valo"...

RK kirjoitti 25.02.2004 (134609)...


>Haista vittu uskonnollisine
>julistuksinesi.

>Ehdollistenrefleksien teoria on jo
>tsaarin Venäjän ajalta.

>Jos kaikki paikansapitävä tiede,
>mitä on NL:ssa soveleetuu ja
>kehitetty "kriminalisoitaisiin"
>joiden haistapaskanopien tiltä, niin
>edessä olisi armotta pallu
>kivikauteen.

>Saatanan ääliöt!

>RK


Olet ihan omalla tasollasi, RK, täältä tuskin löydät vertaistasi keskustelukumppania.
RK
26.02.2004 01:19:21
134761

Re: Mekö???

Ääliö kirjoitti 25.02.2004 (134622)...

>RK kirjoitti 25.02.2004 (134609)...

>>olli kirjoitti 25.02.2004 (134493)...
>

>>>RK kirjoitti 24.02.2004 (134471)...

>>>>VK kirjoitti 24.02.2004 (134444)...

>>>>>RK kirjoitti 24.02.2004 (134431)...
>> >> >
>>Minkä h..tin takia tämä TIETEELLINEN >>
>> >>PERUSASIA on siirretty Muihin > > > >
>>aiheisiin?

>>>>Oletettavasti moderoija > > >
>>ei ole vielä nähnyt valoa kuten sinä,
>>>>>eikä siten osaa tunnistaa > > >
>>hengentuotettasi tieteelliseksi > > >
>>perusasiaksi. Kuten emme me muutkaan >
>> >>kuolevaiset.

>>>RK, vaikka miten asia olisi >
>>tieteelinen, ei se mitenkään liity >
>>Skepsiksen aiheisiin, siksi siirsin >
>>sen tänne.

>>>Toinen syy on se, että uskonnollista
>>>julistusta ei täällä sallita.

>>Haista vittu uskonnollisine
>>julistuksinesi.

>>Ehdollistenrefleksien teoria on jo
>>tsaarin Venäjän ajalta.

>>Jos kaikki paikansapitävä tiede,
>>mitä on NL:ssa soveleetuu ja
>>kehitetty "kriminalisoitaisiin"
>>joiden haistapaskanopien tiltä, niin
>>edessä olisi armotta pallu
>>kivikauteen.

>>Saatanan ääliöt!

>Keitä muita kuuluu joukkoon? Kerro
>ihmeessä, järjestetään ääliöiden ilta
>William K:ssa.

Kaikki ne, jotka esiintyvät 8ilmeisesti tosissaan) suurinatieten ja HUUHHAntunnistuksen "auktoriteetteina", eivätkä ole kuulleetkaan mitään ehdollistumisteoriasta, eivätkä noin ollen tietelisestä psykologiasta.

Jos ei ole oikeaa tietoaa ehdollistuneista psyykkisitä objekteista, ei voi olla oikeaa tietoan ehdottomista refelekseistäkään, ja nniden mahdollisista suorista ja välillisistä vaikutuksista esimerkiksi ajatteluun ja käyttäytymiseen.

Kukin tutkiskelkoon itsekseen, kuuluuko joukkoon.

RK
RK
26.02.2004 01:19:22
134762

Re: Ihmettelee kauhiast

454 kirjoitti 25.02.2004 (134637)...

>RK kirjoitti 25.02.2004 (134609)...

>>Haista vittu uskonnollisine
>>julistuksinesi. Saatanan ääliöt!

>Mitenkäs se diplomi-insinööri
>Koivula nyt tällä tavalla???

Se on kymmenen kertaa loukkavampaa kohta neljäkymmentä vuotta aktiivisesti ateismia tunnustaneelle kuulla olevansa "uskonnollinen julistaja" kuin jokin satunnainen haistatus yhdeltä tai toiselta suunnalta...

RK
RK
26.02.2004 01:19:24
134764

Re: Sovjet-uskonto

A-rik kirjoitti 26.02.2004 (134680)...

>RK kirjoitti 25.02.2004 (134609)...

>>Haista vittu uskonnollisine
>>julistuksinesi.

>Ompas tosi tieteellistä keskustelua
>:-)

>>Ehdollistenrefleksien teoria on jo
>>tsaarin Venäjän ajalta.

>>Jos kaikki paikansapitävä tiede,
>>mitä on NL:ssa soveleetuu ja
>>kehitetty "kriminalisoitaisiin"
>>joiden haistapaskanopien tiltä, niin
>>edessä olisi armotta pallu
>>kivikauteen.

>>Saatanan ääliöt!

>Upeaa!

>Sinun juttuihsi pitää kuitenkin
>suhtautua suurin varauksin.

>Intosi ihailla kaikkea kommunismin
>tuottamaa "tiedettä", sekä suuri
>halusi paskantaa omaan pesään (eihän
>se tietenkään sinun pesäsi ole,
>suomalaisten vain), on täällä nähty.

>Muistelepas yritystäsi mollata
>Mannerheimin Baltian toimia, siinä
>taisit saada kunnolla turpiisi?

Siinä tuli esitettyä yksittäinen väärä asiatieto.

RK
kr
26.02.2004 01:19:51
134791

Re: Ihmettelee kauhiast

RK kirjoitti 26.02.2004 (134762)...

>454 kirjoitti 25.02.2004 (134637)...

>>RK kirjoitti 25.02.2004 (134609)...

>>>Haista vittu uskonnollisine >
>>julistuksinesi. Saatanan ääliöt!

>>Mitenkäs se diplomi-insinööri
>>Koivula nyt tällä tavalla???

>Se on kymmenen kertaa loukkavampaa
>kohta neljäkymmentä vuotta
>aktiivisesti ateismia tunnustaneelle
>kuulla olevansa "uskonnollinen
>julistaja" kuin jokin satunnainen
>haistatus yhdeltä tai toiselta
>suunnalta...

Ja se saattaa silti olla totta.
RK
27.02.2004 01:20:04
134804

Re: Ihmettelee kauhiast

kr kirjoitti 26.02.2004 (134791)...

>RK kirjoitti 26.02.2004 (134762)...

>>454 kirjoitti 25.02.2004 (134637)...

>>>RK kirjoitti 25.02.2004 (134609)...

>>>>Haista vittu uskonnollisine > >
>>julistuksinesi. Saatanan ääliöt!

>>>Mitenkäs se diplomi-insinööri >
>>Koivula nyt tällä tavalla???

>>Se on kymmenen kertaa loukkavampaa
>>kohta neljäkymmentä vuotta
>>aktiivisesti ateismia tunnustaneelle
>>kuulla olevansa "uskonnollinen
>>julistaja" kuin jokin satunnainen
>>haistatus yhdeltä tai toiselta
>>suunnalta...

>Ja se saattaa silti olla totta.

Ja millaisen ´uskonnon´ käsitteen määritelmän pohjalta?

Täällä minun määritelmäni ´uskonnolle´:

http://www.tampere.vapaa-ajattelijat.fi/tekstit/dial_ateistinen.htm

" Uskonto asettaa yhteyksistään irrotetun absolutisoidun tajunnan, "sielun" tai "jumalallisen hengen", materiaalisen todellisuuden vastakohdaksi, ja usein myös sen "luojaksi". Subjektiivisen tajunnan luonteen ymmärtäminen muuksi kuin materiaalisin merkein vuorovaikuttavaksi toiminnoksi onkin kaikkien uskontojen tuntomerkki siitä riippumatta oletetaanko niissä persoonallisia jumalia tai kuolematonta "tajuntapakettia" sielua vai ei. Tällä perusteella uskontoja ovat myös buddhalaisuus, steinerismi, shamanismi ym., joiden kannattajat saattavat pitää itseään "ateisteina". Uskonnosta on kysymys myös silloin, jos jonkin avaruuden sivilisaation uskotaan puuttuvan maanpäällisiin asioihin (esim. scientologia), sillä niin pitkiä olisivat materiaalisten signaalien matkojen, aineellisista kappaleista puhumattakaan, vaatimat ajanjaksot, ettei todellinen vuorovaikutus ole mahdollista. Älyllisen elämän olettaminen muualle avaruuteen ei sinänsä ole uskontoa, onhan meillä yksi varma näyte enemmän tai vähemmän älyllisestä elämästä.

Dialektinen materialisti, paitsi että ei usko henkipersooniin (ateismi), suhtautuu kielteisesti kaikkeen uskontoon.

Sen sijaan jonkin alkuaan uskonnollisenkin opin elämäntapanormien noudattamisen tai seremonioihin osallistumisen tai edes järjestäytymisen sellaisia perinteitä ylläpitävään yhteisöön ei tarvitse olla lainkaan uskonnollisuuden ilmaus. Erilaisten normijärjestelmien kilpailu on tarpeellista ns. sosiodiversiteetin eli elämäntapojen monimuotoisuuden ja normatiivisen sääntelyn kehityksen kannalta, kunhan nämä normit eivät ole ihmisyyden vastaisia, ja kunhan niiden taistelu on rauhanomaista eikä siihen vedetä asiasta kiinnostumattomia osapuolia. Mutta sellaiset normit, jotka ehdottomasti vaativat juuri uskonnollisen perustelun, ovat heikolla pohjalla. "

RK
Wuff
27.02.2004 01:21:00
134860

Re: Ihmettelee kauhiast

454 kirjoitti 25.02.2004 (134637)...

>RK kirjoitti 25.02.2004 (134609)...

>>Haista vittu uskonnollisine
>>julistuksinesi. Saatanan ääliöt!

>Mitenkäs se diplomi-insinööri
>Koivula nyt tällä tavalla???

Tässä tapauksessa se DI ei tarkoita diplomi-insinööriä vaan diplomi-infantiiliä!
Noniin
27.02.2004 01:21:30
134890

Re: Höpsiksen "valo" = antipavlovismi

RK kirjoitti 27.02.2004 (134889)...


>Alkaisikohan olla aika Ilkka
>Niiniluodon tulla sieltä
>tieteenvastaisen Höpsiksen johdon
>piiristä Vapaa-ajattelijoiden leiriin
>mukaan kehittämään OIKEAA
>tieteellistämaailmanktsomusta, ettei
>mene aivan turhan takia tieteellinen
>uskottavuus Helsingin yliopiston
>rehtorlta!

>RK

No hei, tämähän nyt on vaan tällainen kansalaispalsta, jolla ei nyt niin suurta merkitystä.

Kunhan tapellaan tai ollaan tappelevinaan, useinmiten vieläpä melko sivistyneesti.

Sielläkös se tiede kehittyy, siellä vapaa-ajattelijoiden "leirissä"?

Ja mihin suuntaan :-)

Tien sivusta: Oletko muuten lukenut ´Vankileirien saariston?´


RK
01.03.2004 01:23:23
135003

Re: Höpsiksen "valo" = antipavlovismi

Noniin kirjoitti 27.02.2004 (134890)...

>RK kirjoitti 27.02.2004 (134889)...

>

>>Alkaisikohan olla aika Ilkka
>>Niiniluodon tulla sieltä
>>tieteenvastaisen Höpsiksen johdon
>>piiristä Vapaa-ajattelijoiden leiriin
>>mukaan kehittämään OIKEAA
>>tieteellistämaailmanktsomusta, ettei
>>mene aivan turhan takia tieteellinen
>>uskottavuus Helsingin yliopiston
>>rehtorlta!

>>RK

>No hei, tämähän nyt on vaan
>tällainen kansalaispalsta, jolla ei
>nyt niin suurta merkitystä.

>Kunhan tapellaan tai ollaan
>tappelevinaan, useinmiten vieläpä
>melko sivistyneesti.

>Sielläkös se tiede kehittyy, siellä
>vapaa-ajattelijoiden "leirissä"?

>Ja mihin suuntaan :-)

Kyllä sentiedeyliopistoissa pitää kehittyä, ja mielummin eteen kuintaakse päin...

Muillakin on asiaa kyllä oikeus ja joskus jopa suorastaan (moraalinen) velvollisuuskin (esimerkiksi omien kokemustensa perusteella jos ei muuten), seurata ja kritisoida, koska tiede on julkista, ja valtio kantaa vastuun sen toimintaedellytyksistä.

>Tien sivusta: Oletko muuten lukenut
>´Vankileirien saariston?´


Olen lukenut, aika pian senjälkeen kun se ilmestyi.

En pitänyt sitä edes minään erityisen huonona teoksena, mutta on kaiken muistettava, että se on kaunokirjallinen teos. "Syöpäosastoa" pidän suorastaan hyvänä kirjana.

RK
>

>
Noniin
01.03.2004 01:23:30
135010

Mikä kääpä?

RK kirjoitti 01.03.2004 (135003)...

"Syöpäosastoa"
>pidän suorastaan hyvänä kirjana.

Tarkistetaanpa muistatko minkä nimisestä käävästä ne tuossa kirjassa valmistivat syöpälääkettä. Suomenkielinen nimi mieluummin.

Nopeasta vastauksesta saa lisäpistetitä :-)
Lassi.Hippeläinen
02.03.2004 01:25:32
135132

Re: Tieteen filosofiasta

RK kirjoitti 27.02.2004 (134889)...
...
>Ja me kun ennen vapaa-ajattelijoissa
>luultiin, kun Höpsis perustettiin,
>että se olisi ehkä jokin sellainen
>"fiinipieruisemman väen vapaa-
>ajattelijat", samalla kunihmettelimme,
>että minkä ihmeen syyn takia vapaa-
>ajattelijat eivät kelpaa, jos
>tieteellisen maailmankatsomuksen
>kysymyksiä tahdotaan pohtia.

Luulitte väärin. Skepsis ei ole, eikä ole koskaan ollutkaan filosofinen seura. Tieteenfilosofista keskustelua ei pitäisi käydä Skepsiksen palstalla. Relevantit aiheet esiintyvät valikossa.

-- Lassi
RK
03.03.2004 01:26:27
135187

Re: Mikä kääpä?

Noniin kirjoitti 01.03.2004 (135010)...

>RK kirjoitti 01.03.2004 (135003)...

>"Syöpäosastoa"
>>pidän suorastaan hyvänä kirjana.

>Tarkistetaanpa muistatko minkä
>nimisestä käävästä ne tuossa kirjassa
>valmistivat syöpälääkettä.
>Suomenkielinen nimi mieluummin.

>Nopeasta vastauksesta saa
>lisäpistetitä :-)

Olikohan se Kostoglotov, vai oliko kirjan "konna" "Kaluaja"-byrokraatti (nninikään osaston potilas) tuonniminen?

RK
Noniin
04.03.2004 01:26:54
135214

Pakurikääpä

RK kirjoitti 03.03.2004 (135187)...

>Noniin kirjoitti 01.03.2004 (135010)..
>.

>>RK kirjoitti 01.03.2004 (135003)...

>>"Syöpäosastoa" >
>>pidän suorastaan hyvänä kirjana.

>>Tarkistetaanpa muistatko minkä
>>nimisestä käävästä ne tuossa kirjassa
>>valmistivat syöpälääkettä.
>>Suomenkielinen nimi mieluummin.

>>Nopeasta vastauksesta saa
>>lisäpistetitä :-)

>Olikohan se Kostoglotov, vai oliko
>kirjan "konna" "Kaluaja"-byrokraatti
>(nninikään osaston potilas)
>tuonniminen?

>RK


Kyseessä on pakurikääpä, jota on käytetty mm. juuri syöpälääkkeenä. Kasvaa koivun kyljessä, mustana, nokimaisena rosottumana.

Kirja on toki symbolinen kuvaus myös jostain muusta kuin sairaalan osastosta, joten siinä mielessä kyse olisi voinut olla kieron kautta vaikkapa jostain henkilöstäkin.RK
08.03.2004 01:31:54
135514

Re: Pakurikääpä

Noniin kirjoitti 04.03.2004 (135214)...

>RK kirjoitti 03.03.2004 (135187)...

>>Noniin kirjoitti 01.03.2004 (135010).
>. >.

>>>RK kirjoitti 01.03.2004 (135003)...

>>>"Syöpäosastoa" > >
>>pidän suorastaan hyvänä kirjana.

>>>Tarkistetaanpa muistatko minkä >
>>nimisestä käävästä ne tuossa kirjassa
>>>valmistivat syöpälääkettä. >
>>Suomenkielinen nimi mieluummin.

>>>Nopeasta vastauksesta saa >
>>lisäpistetitä :-)

>>Olikohan se Kostoglotov, vai oliko
>>kirjan "konna" "Kaluaja"-byrokraatti
>>(nninikään osaston potilas)
>>tuonniminen?

>>RK

>

>Kyseessä on pakurikääpä, jota on
>käytetty mm. juuri syöpälääkkeenä.
>Kasvaa koivun kyljessä, mustana,
>nokimaisena rosottumana.

>Kirja on toki symbolinen kuvaus myös
>jostain muusta kuin sairaalan
>osastosta, joten siinä mielessä kyse
>olisi voinut olla kieron kautta
>vaikkapa jostain henkilöstäkin.

Juu, minä en lukenut tuota kunnolla, "kääpä" tarkoittaa meikäläisen kotipuolen slangissa usein vanhahkoa miespuolista kaavoihinsa kangistunutta johtavassa asemassa olevaa henkilöä, esiintyy tuossa merkityksessä monien pirkanmaalaisten kirjailijoidenkin teoksissa...

Solzhenitsyn itse parani jossakin vankileirin sairaalassa vatsasyövästä joskus 1950-luvun taitteessa sikäläisillä hoidoilla, jolloin ko. sairauteen muualla tavattiin kuolla nopeasti ja tehokkaasti.

Yksi konsti, jonka tiedän, oli, että nostetaan muten toivottomassa tapauksessa kuume tuonne 42 asteen pintaan ja pidetään siinä jonkin aikaa, jolloin eräät syöpäkasvaimet saatoivat kuoleutua ja irrota, kun taas terveelle kukselle ei aiheutunut vahinkoja, jos hoito onnistui. Kuume voidaantietysti nostaa paikalisestikin varsinkin mahassa, kuten jokainen armeijassa lusmuillut tietää, mm. syömällä tietyjä ei-syötäviä aineita.

RK
RK
08.03.2004 01:31:55
135515

Rupeaako Skepsis jänistämään keskustelua?

Lassi.Hippeläinen kirjoitti 02.03.2004 (135132)...

>RK kirjoitti 27.02.2004 (134889)... ..
>. >Ja me kun ennen vapaa-
>ajattelijoissa
>>luultiin, kun Höpsis perustettiin,
>>että se olisi ehkä jokin sellainen
>>"fiinipieruisemman väen vapaa-
>>ajattelijat", samalla kunihmettelimme,
>>että minkä ihmeen syyn takia vapaa-
>>ajattelijat eivät kelpaa, jos
>>tieteellisen maailmankatsomuksen
>>kysymyksiä tahdotaan pohtia.

>Luulitte väärin. Skepsis ei ole,
>eikä ole koskaan ollutkaan
>filosofinen seura.

Ei tuollaisia "paranormaalin" ja "huuhaan" käsitteitä, joita Skepsiksen toimenkuvan määrittelyssä esiintyy, VOIDA MÄÄRITELLÄ muiden tieteiden kuin tieteen filosofian keinoin.

Siinä mielessä Skepsis on tiukasti tieteenfilosofiaan sidoksissa oleva järjestö, ja keskustelu järjestön tehtävänmäärittelyn ja sen sen toteutuksen onnistuneisuudesta ja itse järjestön tarpeellisuudesta muodostuu väistämättömästi tieteenfilosofiseksi alataan.

Tieteenfilosofista
>keskustelua ei pitäisi käydä
>Skepsiksen palstalla. Relevantit
>aiheet esiintyvät valikossa.

Aaahhaaaaa..... taidat olla jäsen.....

RK


>-- Lassi