Juuri kun alkoi tapahtua...

Drosophila, 11/21/2003 2:00:01 AM, 127201

RK kirjoitti 19.11.2003 (126948)...

>RK kirjoitti 19.11.2003 (126942)...

>>J.P.Roos kirjoitti 19.11.2003
>>(126860)...

>>>Sosiobiologiakeskustelun >
>>juoksuhaudoissa viihtyvä RK on >
>>iskenyt raivokkaasti kirveensä kiveen.
>>>Itse en ole missään tekemisissä >
>>Kollegiumin kanssa, ja kollegiumiin >
>>valittavat tutkijat valitaan aika >
>>huolellisen asiantuntijaprosessin >
>>kautta, joten RV ei suinkaan ole >
>>valinnut kollegiumin tutkijoita. >
>>Todettakoon että sen sijaan olen >
>>Skepsiksen tieteellisen >
>>neuvottelukunnan jäsen. RK on >
>>tervetullut esittämään minun >
>>erottamistani siitä JPRoos

>>Jahas. Siis pelkästään vaimonne on
>>Kollegiumin jäsen. olette sillä
>>tavalla esiintynyt
>>Kollegiumiyhteyksissä niin Hesarissa
>>kuin Tieteessä tapahtuu -lehdessä,
>>että ainakin minä ole ilman muuta
>>tulkinnut kyse olevan "Kollegiumin"
>>"kollegiaalisista hengentuotteista".

>>http://www.tsv.
>fi/ttapaht/031/RoosRotk1.pdf

>>Mistä moinen harrastus VÄÄRENNETTYYN
>>"BIOLOGIAAN" sosiaalipolitiikan
>>professorilta?

>http://www.valt.helsinki.
>fi/staff/jproos/Pinker.htm

>>Ettekö Te todellakaan käsitä, että
>>Pinker on amerikkalaisen teollisuuden
>>maksama disinformaattori, jonka
>>tehtävänä on johtaa tieteelisesti
>>harhaan kilpailijamaiden
>>informatioalan tukijoita ja
>>tuotekehittäjiä, joiden asiantuntemus
>>psykologian ja biologian kysymyksissä
>>on aina ollut lvattoman heikko,
>>varsinkin esimerkiksi Suomessa ja
>>Japanissa?

>Pistetäänpäs tähän väliin
>kokonaisudessa tämä viimeisimmässä
>Vapaa ajattelija -lehdessä ja myös
>Amulehdessä hieman lyhempänä
>julkaistu kirjoitukseni:

>

>" Olemattomia ja kumottuja teorioita
>”ihmisluonnosta”

>Jari-Pekka Vuorela esitteli
>Aamulehdessä 28.6 kritiikittömään ja
>ylistävään sävyyn sosiobiologisti
>Steven Pinkerin teosta ”The Blank
>Slate. The Modern Denial of Human
>Nature.”

>Monet muut sosiobiologistitkin ovat
>todenneet, että sellaista täysin
>tyhjän taulun teoriaa, joka Pinker ns.
>kumoaa teoksessaan, ei ole mikään
>kilpaileva oppijärjestelmä
>esittänytkään, vaan sellainen on
>Pinkerin oma keksintö. Ns. tabula
>rasa -periaate (”tyhjä taulu”, ”blank
>slate”) yhteiskuntatieteissä
>tarkoittaa lähinnä sitä, että
>yhteiskunnalliset lainalaisuudet,
>sikäli kuin sellaisia oletetaan,
>eivät perustu millekään
>ajattelujärjestelmän geneettisille
>lainalaisuuksille, syn-nynnäiselle
>tiedolle tai muulle sellaiselle, mm.
>koska sellaista luotettavasti
>pystytty osoittamaan olevan ole-massa.
>Sen sijaan tabula rasa –periaate ei
>väitä, etteikö esimerkiksi
>psykiatrisilla ongelmilla saataisi
>olla myös geneettisiä syitä,
>sellainen on konkreettisen
>erityistieteellisen tutkimuksen
>kysymys. Pinker edelleen esittää
>”varoittavina esimerkkeinä” mukamas
>”tyhjän taulun teorioista” sellaisia
>teorioita, jotka eivät sitä mis-sään
>tapauksessa ole, vaan joiden takana
>piilee muiden biologististen
>koulukuntien kuin Pinkerin teorioita,
>kuten ”jalon villin” ja
>yhteiskuntasopimusteoria.

>Kommentoin tässä joitakin
>kirjoituksen väitteitä:

>J.-P.V.: ” Viime vuosisadan lopussa
>edellytykset realistisen tieteellisen
>psykologian synnylle olivat olemassa.
>Charles Darwin oli julkaissut
>jännittävimmän teoksensa The
>Expression of the Emotions in Man and
>Animals (Tunteiden ilmaisu ihmisessä
>ja eläimissä) 1872 ja William James
>järkäleensä The Principles of
>Psychology (Psykologian periaatteet)
>1890. … William Jamesin mukaan
>ihmismieli ja ihmisyhteisön
>käyttäytyminen eroavat muiden
>eläinten tajunnasta ja toiminnasta
>pohjimmiltaan siksi, että ihmisellä
>on enemmän perittyjä vaistoja kuin
>mutkikkaimmillakaan serkuillaan.
>…Tämä oli aivan liian täysijärkinen
>ajatus pysyäkseen suosi-ossa
>totalitarismin vuosisadalla.”

>RK: ´Vaisto´ (instinct) on
>epämääräinen käsite. Se olisi
>ensinnäkin em. oletuksen mukaan
>peritty (synnynnäinen), mutta
>tuonnempana ilmenee, että se samalla
>olisi myös opittu. Tuossa suhteessa
>´vaisto´ yhdistäisi opitun ja
>synnynnäisen reaktion huonot puolet!
>´Vaisto´ on käyttäytymismalli, se ei
>ole pelkkä taipumus, sillä jokin
>sellainen geenissä oleva mahdollisuus,
>joka ei koskaan aktivoidu, ei
>ilmeisesti ole ´vaistokaan´.
>Toisaalta nikotiinin tai
>kokaiininhimo ei varmaankaan ole
>´vaisto´, koska kukaan ei ”tiedä”
>noita aineita kaivata, ellei ole
>niitä jo kokeillut, eli sillä ei ole
>eikä ole ollut mitään tekemistä
>minkään ympäristöön sopeutuman kanssa.
>Tieteellisen neuropsykologian
>perustaja, vuoden 1904 lääketieteen
>nobelisti Ivan Petrovitsh Pavlov
>suorittikin eläinten ´vaistojen´
>kokeellisen tieteellisen analyysin
>kahteen täysin erityyppiseen ja
>lainalaisuuksiltaan erilaiseen osaan,
>komponenttiin: ehdottomiin
>reflekseihin, jotka ovat synnynnäisiä,
>ja joiden koneisto on aivokuoren
>alapuolella, ja opittuihin
>ehdollisiin reflekseihin, joiden
>koneisto on aivokuorella. Nämä voivat
>myös ketjuttua keskenään, eläinten
>vaistomainen käyttäytymismalli on
>tällaisten erityyppistenkin
>refleksien ketju.

>Aivan varma kokeellinen
>eläintieteellinen tosiasia on, että
>ehdolliset refleksit ovat
>syrjäyttäneet kehityksessä ehdottomia
>refleksejä, edistyksen suunta on
>ollut pois synnynnäisistä kohti
>opittuja käyttäytymismalleja niin
>esimerkiksi kädellisillä ja
>petoeläimillä kuin vaikkapa
>varislinnuillakin. Sitä ei
>”evoluutiopsykologien” päinvas-tainen
>jankutus ole muuttanut eikä muuta
>yhtään minnekään. Se on niin fakta
>kuin mikään tieteellinen fakta vain
>olla voi. Ja miksi juuri ihminen
>muodostasi siinä muka poikkeuksen?

>Jamesin käsitteistö on vanhentunut
>ja korvattu tieteellisellä. Hänen
>teoriansa on ollut tieteessä
>täydellisesti menneen talvenlumia jo
>kohta sata vuotta. Ihmistä koskien
>esimerkiksi Turun yliopiston
>perinnöllisyystieteen professori
>Petter Portin ei suosittele lain-kaan
>termin ´vaisto´ käyttöä. 1/

>J.-P.V.: ” B.F. Skinnerin
>behaviorismi ja J.V. Stalinin
>kasvatusoptimismi perustuivat uskoon,
>jonka mukaan ihmisen oppimiskykyä
>eivät vaistot rajoita. RK: Nämä
>amerikkalaisen ja neuvostotieteen
>ideologit eivät todellakaan antaneet
>penninkään arvoa ”ikuisel-le
>ihmisluonnolle”, eivätkä ole sen
>puoleen antaneet heidän tärkeimmät
>seuraajansa tuossa ominaisuudessa
>myöhemminkään.

>J.-P.V.: ” Kielioppi on peritty
>vaisto (otsikko). Pinkerin
>läpimurtoteoksen nimi oli The
>Language Instinct (Kieli-vaisto). Sen
>mukaan kielioppi on yksinkertaisesti
>ihmislajin terveen yksilön perimä
>vaisto. Ei ole muutakaan järkevää
>tapaa tulkita esimerkiksi Noam
>Chomskyn teorioita, vaikka Chomsky
>itse arasteleekin suoraa liittymistä
>Darwinin ja Jamesin traditioon. ”

>RK: Ensinnäkin Pinker ja J.-P. V.
>kirjoittavat kuin Noam Chomskyn
>teoriat ”geeniperäisestä kielestä”
>olisi todistettu oikeiksi, vaikka ne
>on tosiasiassa todistettu vääriksi,
>tosin sillä varauksella, että hänen
>kielielinteo-riansa on itse asiassa
>verifioimista vaativa ns.
>olemassaolohypoteesi, jota ei
>vääräksi varsinaisesti tarvitsisi-
>kaan todistaa. 3/

>Ei Chomskyn teorioita tarvitse
>mitenkään ”tulkita”, eivätkä ne ole
>mikään tieteellinen ”ongelma”, ne
>ovat mennen talven lumia niin kuin
>William Jamesinkin teoriat.
>Kieliopissa tai esimerkiksi muodol-
>lisissa logiikoissa ei ole pystytty
>osoittamaan olevan kerrassaan mitään
>synnynnäistä. Sellainen on sivu
>mennen sanoen järjetön ajatus myös
>monen biologistisesti ajattelevan
>tutkijan mielestä. 4/

>Pinkerin omatkin mittaukset
>osoitettiin joko väärin tulkituiksi
>tai suoranaiseksi hölynpölyksi: Hän
>oli todistavi-naan ns. vauvojen
>yllättyneisyystutkimuksilla mm., että
>pikkuvauvoilla olisi ollut
>monimutkaista matemaattista ja
>loogista tietoa, perustuen siihen,
>että lapset kiinnittivät pidemmän
>aikaa huomiota yllättäviksi
>katsottaviin ilmiöihin kuin muihin.
>Myöhemmin osoitettiin muilla
>menetelmillä, että huomattavasti
>isommilla lapsilla tällais-ta tietoa
>ei ainakaan ole synnynnäisenä. 2/

>Pinkerin ”kognitiotieteelliset”
>”kokeet” (teos How the Mind Works)
>kuvitteellisesta ei-kielellisestä
>ajattelumekanismista eivät kestä
>tieteellistä tarkastelua.

>J.-P.V.: ” Vallitsevat ideologiat
>perustuvat Pinkerin käsityksen mukaan
>”sosiologiseen traditioon”, johon hän
>lukee mukaan Platonin, Hegelin,
>Marxin, Durkheimin ja Weberin.
>Sosiologinen traditio uskoo, että
>sosiaaliset tosiasiat ovat oma
>universuminsa, jota yksilöiden
>eduilla ja tavoitteilla ei voi
>selittää. …Tämähän on ilmeistä
>sekoilua, koska Pinker itsekin laskee
>nimenomaan John Locken tyhjine
>tauluineen sopimustradition osaksi.
>…Tätä perinnettä on arvattavasti aina
>vastustanut ”sosiaalisen sopimuksen
>traditio”, johon uusien ”ihmis-
>luonnon tieteiden” eli sosiobiologian,
>kognitiotieteen ja
>evoluutiopsykologian soveltuvat osat,
>jämäkästi sijoit-tuvat.
>…Yhteiskuntasopimus voidaan Skyrmsin
>mukaan ajatella joko insinöörimäisen
>rationalistin ”luonnonti-lalle”
>kehittämäksi vaihtoehdoksi (Thomas
>Hobbes, John Rawls) tai pohdiskeluksi
>siitä, miten oikeasti ole-massaolevat
>yhteiskunnat todella ovat kehittyneet
>(David Hume, Jean-Jacques Rousseau).
>”

>RK: Ihmisyksilön edut ja
>tavoitteethan ovat yhteiskunnallisia
>ja tavoitteellistahan inhimillinen
>toiminta nimen-omaan olemukseltaan on.
>Vain jotkut sosiobiologistit aina
>välillä antavat ymmärtää, että se
>olisikin pelkkää ”reagointia” ja/tai
>vain näennäisesti tietoista! Kokonaan
>toinen juttu sitten on että ns.
>yhteiskuntasopimusteo-ria selittää,
>ennen yhteiskuntaa ja siten mm.
>kieltä olisi ollut jokin ajattelevien
>apinoiden yhteisö, joka olisi
>”sopinut” (miten?)perustavansa
>”yhteiskunnan”. Teoria ajattelusta
>ilman kieltä ja yhteiskuntaa on
>sosiobiolo-gistinen, ja tuossa lienee
>myös sekoitettu keskenään
>yhteiskunnan ja valtion käsitteet.

>J.-P.V.: Pinker esittää paljon
>käytännön esimerkkejä ihmisluonnon
>tosiasiallisesta kieltämisestä.
>Taiteeseen ja feminismiin liittyvät
>esimerkit ovat usein hyvinkin
>huvittavia, kasvatukseen ja
>totalitarismiin liittyvät usein
>hyvinkin hirvittäviä. Jos kiinteätä
>ihmisluontoa ei olisi, miksei ihmistä
>oikeastaan saisi panna vaikka
>keskitys-leiriin. …

>RK: Miten ihmeessä tällainen
>liittyy kysymykseen (yhdestä?)
>”ikuisesta ihmisluonnosta”? Kuka on
>”todista-nut” (sosiobiologistit?)
>että ”eriluontoisen” tai ”perverssin”,
>mitä näillä kukakin sitten
>tarkoittaakin, saisi tuosta vain
>heittää keskitysleiriin, tai ehkä
>suoraan uuniin? Nyt menee kyllä
>ainakin minulta ns. fiu…

>J.-P.V.: Tuli mainituksi
>sosiobiologia. Evoluutiopsykologit
>todellakin arvelevat, että myös
>tajunnan ja käyttäy-tymisen
>lajityypilliset osat perustuvat
>siihen, mikä organismien säilymisen
>kannalta on edullista. Harvat orga-
>nismit taitavat pyrkiä
>keskitysleiriin. ”

>RK: Tajuntaa (tietoisuutta) ei ole
>ilman yhteiskuntaa, ei ali- eikä
>päälitajuntaa. Sitä ei pidä
>käsitteenä sekoit-taa sanan ´taju´
>tai ´tajuisuus´ kanssa, jonka
>vastakohta on ´tajuton´, eli
>”refleksitkin pois päältä”.

>J.-P.V.: ” Steven Pinker sanoo,
>että kuten on olemassa hyvää ja
>huonoa kolesterolia, on myös hyvää ja
>huonoa reduktionismia. Huono
>reduktionismi pyrkii korvaamaan
>tieteitä toisilla, hyvä pyrkii
>kehittämään nii-den yhteistyötä.
>…Hyvä reduktionismi tuottaa
>innostunutta salapoliisityötä
>erillisten tiedelokeroiden harras-
>taman postimerkkien keräilyn sijaan.

>RK: Yhteiskunnallisten ilmiöiden
>”biologisoiminen” on yksi filosofisen
>reduktionismin muoto, ja se johtaa
>virheellisiin teorioihin. Pinkerin
>perusvirhe kuitenkin on se, että hän
>ei tunnusta ihmisen yhteiskunnallisen
>olemisen todellista biologista
>kasvualustaa eli
>ehdollistumisjärjestelmää käytännössä
>lainkaan olemassa olevaksi. Ja tätä
>hän ei perustele Pavlovin teorian
>biologiatieteellisellä, esimerkiksi
>kokeellisella, kritiikillä, vaan
>”tieteilemällä” siihen malliin niin
>kuin kukaan ei olisi tuollaista olisi
>ikinä esittänytkään, saati osoittanut
>kokeellisesti todeksi. Ja se on kyllä
>puhtaasti biologiatieteiden sisälle
>kuuluva kysymys, eikä mikään sosiaali-
>ja biotieteiden välinen filosofinen
>reduktionismikysymys. Pinker
>”palauttaa” eli redusoi
>”järjestelmiin”, joita ei ole
>olemassa, ”geeniperäiseen
>kielioppiin”, ”synnynnäiseen tietoon”
>jne., ehdottomien refleksien
>järjestelmän kuvitteellisiin
>ominaisuuksiin. Pinkerin nimittäminen
>reduktionistiksi on tosiasioiden
>kaunistelua.

Infinite Loop

Missä ovat RK:n kirje presidentille ja muut perkelealkuiset viestit? Aamulla ne tässä vielä olivat.

Olisi ollut mielenkiintoista lukea ajan kanssa.

Yhteen heitin kommenttina nopean nokkeluksen, mutta sekin on mennyt, lapsi pesuveden mukana!


Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126622 , RK , 16.11.2003 01:50:22 ]
    Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126632 , PS , 16.11.2003 01:50:32 ]
        Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126640 , RK , 16.11.2003 01:50:40 ]
            linkki uusiksi   [ 126641 , RK , 16.11.2003 01:50:41 ]
            Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126643 , PS , 16.11.2003 01:50:43 ]
                Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126645 , RK , 16.11.2003 01:50:45 ]
    Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126636 , Nuuskija , 16.11.2003 01:50:36 ]
        Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126642 , RK , 16.11.2003 01:50:42 ]
        Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126664 , Gustavsson , 17.11.2003 01:51:04 ]
            Ahaa, USA on se hiertävä kivi ?   [ 126695 , Mr.K.A.T. , 17.11.2003 01:51:35 ]
                Re: Ahaa, USA on se hiertävä kivi ?   [ 126711 , RK , 17.11.2003 01:51:51 ]
                    "Palkki rei´illä vahvenee"   [ 126722 , Mr.K.A.T. , 17.11.2003 01:52:02 ]
                        Re: "Palkki rei´illä vahvenee"   [ 126756 , tanev.reiki.hoidosta... , 18.11.2003 01:52:36 ]
                        Re: "Palkki rei´illä vahvenee"   [ 126789 , RK , 18.11.2003 01:53:09 ]
                        Re: "Palkki rei´illä vahvenee"   [ 126879 , Tero , 19.11.2003 01:54:39 ]
                            Re: "Palkki rei´illä vahvenee"   [ 126882 , Gustavsson , 19.11.2003 01:54:42 ]
                                Re: "Palkki rei´illä vahvenee"   [ 126885 , Tero , 19.11.2003 01:54:45 ]
                            Re: "Palkki rei´illä vahvenee"   [ 126883 , MPH , 19.11.2003 01:54:43 ]
                    Re: Ahaa, USA on se hiertävä kivi ?   [ 126747 , Gustavsson , 18.11.2003 01:52:27 ]
                        Re: Ahaa, USA on se hiertävä kivi ?   [ 126780 , RK , 18.11.2003 01:53:00 ]
                    Re: Ahaa, USA on se hiertävä kivi ?   [ 126761 , 748 , 18.11.2003 01:52:41 ]
                        Re: Ahaa, USA on se hiertävä kivi ?   [ 126781 , RK , 18.11.2003 01:53:01 ]
                            väärennetty "luonnontiede" on se hiertävä kivi   [ 126783 , RK , 18.11.2003 01:53:03 ]
                                Re: väärennetty "luonnontiede" on se hiertävä kivi   [ 126784 , Valokuvamuistaja , 18.11.2003 01:53:04 ]
                                    Re: väärennetty "luonnontiede" on se hiertävä kivi   [ 126935 , RK , 19.11.2003 01:55:35 ]
                                    Re: väärennetty "luonnontiede" on se hiertävä kivi   [ 126999 , 748 , 20.11.2003 01:56:39 ]
                                        Re: väärennetty "luonnontiede" on se hiertävä kivi   [ 127016 , Gustavsson , 20.11.2003 01:56:56 ]
                                Re: väärennetty "luonnontiede" on se hiertävä kivi   [ 126804 , Drosophila , 18.11.2003 01:53:24 ]
                                    Re: väärennetty "luonnontiede" on se hiertävä kivi   [ 126856 , Gustavsson , 19.11.2003 01:54:16 ]
                                        Re: väärennetty "luonnontiede" on se hiertävä kivi   [ 126953 , RK , 19.11.2003 01:55:53 ]
                                    Re: väärennetty "luonnontiede" on se hiertävä kivi   [ 126952 , RK , 19.11.2003 01:55:52 ]
                                        Väärennetty testi   [ 127111 , Drosophila , 21.11.2003 01:58:31 ]
                                            Re: Väärennetty testi   [ 127199 , RK , 21.11.2003 01:59:59 ]
                                                Re: Väärennetty testi   [ 127209 , Drosophila , 21.11.2003 02:00:09 ]
                                                    Korjaan (kun en voi tehdä uutta)   [ 127212 , Drosophila , 21.11.2003 02:00:12 ]
            Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126788 , RK , 18.11.2003 01:53:08 ]
    Muutama linkki lisää sosiobiologiasta   [ 126658 , RK , 16.11.2003 01:50:58 ]
    Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126666 , Epäilevä.Tuomas , 17.11.2003 01:51:06 ]
        Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126710 , RK , 17.11.2003 01:51:50 ]
            Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126860 , J.P.Roos , 19.11.2003 01:54:20 ]
                Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!   [ 126942 , RK , 19.11.2003 01:55:42 ]
                    lisäys   [ 126948 , RK , 19.11.2003 01:55:48 ]
                        Juuri kun alkoi tapahtua...   [ 127201 , Drosophila , 21.11.2003 02:00:01 ]