materialistinen dialektinen logiikka?

Risto Koivula , 3/29/2012 8:26:45 PM, 360177

Lainaus: pulivari, 29.03.2012 13:32:32, 360153
Lainaus: Risto Koivula , 29.03.2012 01:40:14, 360128
Lainaus: tyy, 28.03.2012 15:50:04, 360102
Lainaus: Risto Koivula , 27.03.2012 14:51:25, 360052
On myös mahdollista, että kaksi eri teoriaa samasta kohteesta kuvaavat samaa kohdetta eri dialektisen vastokohdan kannalta. Esimerkiksi Schrödingerin differentiaaliyhtälö kuvaa kvantti-ilmiöitä niiden "liikepuolen" eli energiatilojen kannalta. Mutta kuvaako sitten Heisenbergin matriisiesitys niitä jotenkin erityisesti "hiukkaspuolen kannalta", siihen en mene ottamaan kantaa muuten kuin että periaatteessa se olisi
varsin mahdollista. " "


Heisenbergin kuva ja Schrödingerin kuva eivät ole kaksi eri teoriaa. Ne ovat kvanttimekaniikan formalismeja ja matemaattisesti ekvivalentteja.

Jos haluaa väkisin nähdä niissä jotain "dialektisia vastakohtia", niin sille minä en voi mitään.


Dialektinen/komplementaarinen (Bohr) vastakohta on kvanttimekaanisen olion aalto- ja hiukkaskuonteen välillä.

Kysymys on siitä, onko noiden kahden teorian välillä eroja, kumpaa puolta ne ensisijaisesti kuvaavat. Schrödingerillä se on joka tapauksessa energia eli liikkeen mitta.


RK:n omia sanoja käyttäen: Luonnolla ei ole kerrassaan mitään velvollisuutta "lutviutua" Leninin keksimään logiikkaan.

Leninin ja muiden kommunismin oppi-isien dialektiikka on verrattavissa lähinnä uskonnollisten johtajien horinoihin elämän jumalallisuudesta, tai siihen vitalismin perusajatukseen, että erityinen "elämänvoima" (vis vitalis) ylläpitää elämää:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vitalismi

" "Vitalismi on käsitys, jonka mukaan kaikkeudessa on olemassa erityinen elämänvoima (vis vitalis). Tämä voima voi olla energiaa tai ainetta. Vitalismissa ajatellaan, että kemia ja fysiikka eivät riitä selittämään eliöiden elämää, vaan lisäksi tarvitaan jokin pelkästään elämälle kuuluva ominaisuus, jota kuitenkin periaatteessa voitaisiin tutkia tieteellisesti. Tällaisen ominaisuuden olemassaolosta ei kuitenkaan ole tieteellisiä todisteita."


Ennen kaikkea luonnolla ei ole velvollisuutta lutviutua ihmisen yleensä keksimään muodolliseen logiikkaan.

Se on kielen väline todellisuuden kuvaamisessa, ja sen olettaminen luonnon materiaaliseksi rakenne-elementiksi on pahimman laatuista "vitalismia".

Sellainen ei myöskään ole ollenkaan tarpeen kaksipäisen muodollisen logiikan välttämättömyyden osoittamiseksi teorianmuodostuksessa. Se johtuu ihan muista seikoista kuin tuollaisesta.

Se riippuu käsitteistöstämme, siitä, miten jaottelemme todellisuutta OLIOIKSI ja niiden suhteiksi ja ominaisuuksiksi. Jos tämä tehdään väärin, niin uusien entistä petollisempien perättömyyksien muodollislooginen johtaminen näistä on vieläkin tuhoisampaa kuin niiden pseudo-olioiden käyttö vain sellaisenaan.

Lainaus
Koitahan RK uskoa, että kaikki elävät oliot ja niiden elinympäristöt koostuvat molekyyleistä, atomeista ja edelleen alkeishiukkasista kuten mitkä tahansa muutkin materiaaliset objektit.


Ne koostuvat niistä toisella tavalla kuin puhtaasti fysikaaliset objektit: elolliten olioiden atomit vaihtuvat kaiken aikaa aineevaihdunnan myötä. Se olio, joka pysyy, ei ole tiettyjen atomien joukko, kuten fysikaalisissa kappaleissa, vaan TIETYNLAISTEN ATOMIEN ORGANISAATIO. Sen kulloinenkin fysikaalisen_olion_luonne atomien läjänä on hetkellistä, kun taas fysikaalisessa kappaleessa juuri se on pysyvää, kun kappaletta esimerkiksi muokataan.

Elollisilla oloilla on lakeja, joita pelkillä fysikaalisilla olioilla ei ole. Ne ILMIÖT pelkästään, jotka ovat vain elollisilla olioilla LAKEJA, voivat olla elottomillakin olennoilla olemassa, mutta satunnaisina, mahdollisina, ohimenevinä, epäolennaisina, esimerkiksi proteiinit voivat hetken olla stabiileja (ja niitä voi jopa satunnaisesti syntyäkin)muuallakin kuin elävässä solussa (jossa sielläkään ne eivät ole stabiileja, mutta ne UUSIUTUVAT, mitä ne elävän solun ulkopuolella eivät tee).

Elollisten ja elottomien objektien välillä on objekteina ero, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Samoin ihmisellä ja eläimillä on ero, symbolinen kulttuurievoluutio.

Lainaus
Siellä, kuten ei missään muuallakaan meidän tuntemassamme universumissamme, ei tapahdu mitään muuta kuin alkeishiukkasten välisiä reaktioita: absorptiota, emissiota, sirontaa jne.


Ihan vapaaasti, mutta itse elollinen olio on laadullisesti erilainen ja eritasoinen rakenteena ja prosessina (muotona ja sisältönä).

Lainaus
Systeemejä voidaan luokitella sen mukaan, millaiset hiukkaset vuorovaikuttavat milläkin tavalla keskenään, mutta yhtäkään sellaista systeemiä ei ole, joka ei nimenomaan rakentuisi hiukkasten välisille vuorovaikutuksille.


Tässä ei ole kyse pelkästään systeemeistä. Olet sitä paitsi väärässä: on olemassa mm. puhtaasti symbolisia systeemejä, jonka systeemin "kantajamateriaalilla" ei ole merkitystä sen toiminnan kannalta. Systeemissä pelaavat aina mukana myös paitsi fysikaaliset myös informatiiviset lait, jotka ovat eri asia.

Lainaus
Mutta sinä vanha kommaripieru näet dialektisia ristiriitoja mm. tähden syntymisessä, kukan puhkeamisessa, ihmisen kuolemisessa jne. ikään kuin noissa ei olisi kyse alkeishiukkasten välisistä vuorovaikutuksista vaan jostakin "jumalallisesta", joka ei palaudu alkeishiukkasiin.


En ole puhunut tuollaisesta mitään. Mutta ei tuo elollisten olioden kasvu varsinaisesti REDUSOIDUKAAN alkeishiukasten lakeihin. Kaikki alkeishiukkasten lait ovat kyllä voimassa, mutta joukko muitakin ilmiöitä on lainalaisia kuin pelkillä hiukkasilla. Mitään ylimääräisiä aineita tai kenttiä ei tarvita. Jo atomin sijaitseminen moleyylissäkin tekee ainakin jotkin sellaiset ilmiöt molekyylilakien alaisiksi, jotka pelkässä hiukkasessa ovat esimerkiksi täysin satunnaisia.

Lainaus
Fakta kuitenkin on, että paitsi nuo em. esimerkit, kaikki muutkin havaittavissa olevat tapahtumat palautuvat alkeishiukkasten välisiksi vuorovaikutusprosesseiksi, ja ne voidaan haluttaessa simuloida halutulla approksimaatiotasolla tietokoneella, kunhan joku jaksaa näpytellä alku- ja reunaehdot koneelle (rajoittavana tekijänä toki laskentateho ja muisti).


Se, että nuo ilmiöt rakentuvat alkeishiukkasille ei tarkoita, niiden kaikkilait "palautuisivat" jäännöksettöämästi alkeishiukkaten LAKEIHIN, jotka jo olisivat samalla tavalla lainalaisia alkeihiukkaissakin.

Jos tämä olisi niin vesiselvää, niin miksi esimerkiksi Enqvistinkin TÄYTYY KIELELLISESTI FUSKATA välillä hyvinkin alkeellisesti "todistaakseen" leipäjargooniaan, kuten hän esimerkiksi tässä tekee:

http://www.tieteessatapahtuu.fi/997/kesk.htm#eme

Lisäksi hän valehtelee kuin harmaantunut ruuna esimerkiksi "uuslamarkistisesta sosiobiologismista Neuvostoliiton tieteen ideologiana" (eri sanoin), vaikka hän toisaalta antiemergenssijargoonillaan yrittää (erittäin huonolla menestyksellä) toisaalta "laulaa suohon" juuri ja nimeomaan sen Neuvostoliiton tieteen OIKEATA IDEOLOGIAA (ja tietää, että juuri siitä ja varmaan pelkästään siitä hänelle maksetaan!)!

Mitä tuo tuollainen kertoo äijän "rehellisyydestä"???

Lainaus
Lisäksi käsityksesi kvanttifysiikasta on täysin vanhentunutta, ja sekoitat näköjään sinnekin dialektisia ristiriitoja.


´Materia ja liike´ ovat DM:n perushypoteesinmukaanjuuri dialektisia vastakohtia: toista ei ole olemassa ilmantoista. kaikki, mitä maailmassa on, on liikkuvaa materiaa.

Onko se nimeomaan alkeishiukksia kaikilla mahdollisilla tasoilla, se onkin jo muu kysymys, jonka ratkaisussa ei kannata hosua, eivätkä perstutumat auta mitään.

Lainaus
Kvanttikenttäteoriassa aalloista ja hiukkasista puhuminen on täysin turhaa, kun siellä sattuu olemaan ainoastaan yksi objektiluokka, nimittäin kenttä, ja alkeishiukkaset sattuvat olemaan kentän tiettyjä viritystiloja, ja ne ilmenevät pistemäisinä, koska kenttien väliset vuorovaikutukset ovat lokaalisti pisteittäisiä.


Se johtuu siitä, että se on nimeomaan tuontyyppinen teoria. Se lähtee materian aaltoliikepuolesta ja tutkii sitä. Siinä on kuvattava myös hiukkasia, mutta se ei välttämättä kerro kaikkea niiden materiapuolesta. Tuollainenkin teoria kyllä kaivataan, mutta se kertoo pelkästä energiapuolesta, liikkeen mitasta.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Energy

" Energy

a general quantitative measure of motion and interaction of all forms of matter. Energy in nature is neither created nor destroyed; it is only converted from one form to another. The concept of energy unifies all natural processes.

Different forms of energy are differentiated in correspondence with the various forms of the motion of matter, for example, mechanical, electromagnetic, and nuclear energy. This subdivision is somewhat arbitrary. Thus, chemical energy comprises the kinetic energy of the motion of electrons and the electric energy of the interaction of electrons with one another and with atomic nuclei. Internal energy is equal to the sum of the kinetic energy of the random motion of molecules relative to the center of mass of bodies and the potential energies of the interaction of molecules with one another. The energy of a system is uniquely determined by the parameters that characterize the state of the system. In the case of a continuous medium or field, additional concepts are introduced: energy density (energy per unit volume) and energy flux density (the product of the energy density and the rate of its displacement).

According to the theory of relativity, the energy E of a body is related to its mass m by the expression E = mc2, where c is the velocity of light in a vacuum. Any body has energy. If m0 is the mass of a body at rest, then its rest energy is E0 = m0c2; this energy may be converted to other forms of energy in particle transformations (for example, decays and nuclear reactions).

According to classical physics, the energy of any system changes continuously and can take on any values. According to quantum theory, the energy of microparticles moving in a bounded region of space—for example, electrons in atoms— takes on a discrete series of values. Atoms emit electromagnetic energy in the form of discrete batches, called light quanta, or photons (seePHOTON and QUANTUM MECHANICS).

Energy is measured in the same units as work: in ergs in the cgs system and in joules in the International System of Units (SI). In atomic and nuclear physics and the physics of elementary particles, a subsidiary unit, the electron volt, is ordinarily used.

G. IA. MIAKISHEV "

Lainaus
Mitään Leniniä tai Stalinia ei tarvita kvanttikenttäteorian formalismissa heiluttamaan näkymätöntä kommunismin taikasauvaa, eikä ns. aaltofunktion romahtamiseenkaan liity modernin dekoherenssi-käsityksen mukaan mitään mystiikkaa.


Ei liity, mutta Enqvstin käsitys taitaa olla "monimaailmamystiikkaa"... Joka tapauksessa hän ei ymmärrä mahdollisuuden ja todellisuuden dialektiikka.

Lainaus
Epärelativistinen, yksittäisiä hiukkasia kuvaava kvanttimekaniikka (Schrödinger, Heisenberg) puolestaan redusoituu kvanttikenttäteoriaan vastaavasti kuin Newtonin mekaniikka redusoituu suppeaan suhteellisuusteoriaan.


Newtonin maknikka ei "redusoidu" EST:hen, vaan mm. sen käsitteet "absoluuttinen aika ja avaruus" osittautuvat perättömiksi.

Minä palautan täältä mieleen ´subjektiivisen ja objektiivisen´ dialektiikan sellaiselle, joka haluaa nyrjäyttää järkensä "redusoimalla" ne "muodollisloogisksi vastakohdiksi":

http://nakokulma.net/index.php?topic=1634.msg218937#msg218937

" " Mutta minä kerron yhdeksi esimerkiksi, miten epädialektinen ajattelu johtaa armotta järjettömyyksiin (siis ellemme tunnusta, että on olemassa dialektisia vastakohtia):

Katsotaan termejä 'subjektiivinen' (toimijasta, havaitsijasta riippuva) ja 'objektiivinen' (toiminnan, havainnon kohteesta riippuva). Usein tuo objektiivinen määritellään, että "ei riipu ihmisestä eikä ihmiskunnasta". Se ei kuitenkaan ole sama kuin "materiaalinen", sillä siinä asiaa tarkastellaan "toiminnan kontekstissa" kuten esimerkiksi teknisissä tai poliittissa tieteissä.

Jos nyt ´subjektiivinen´ määritellään ´objektiivisen´ muodollisloogiseksi vastakohdaksi, niin saadaan "johtopäätös", että "kaikki tietomme on määritelmällisesti epäobjektiivista, perätöntä, valhetta", koska tietohan on toisaalta täysin subjektistaKIN riippuvaa: tämä voi sen hyväksyä tai hylätä omaa toimintaansa ohjaavan informaation ominaisuudessa.

Kuitenkaan kukaan ei voi väittää, etteivätkö 'subjektiivinen ja objektiivinen' olisi kilpailevia, suorastaan taistelevia vastakohtia, tiedossa ja yhteiskunnassa!

Täysin tosi tieto on AINOA objekti, joka voi samaan aikaan olla "täysin" molempia. Vitsi on siinä, että subjekti itsekin voi olla kohteesta määräytynyt, ja jotta asia olisi tarpeeksi monimutkainen, näin voi olla vain ehdollistumis- ja siten heijastusteorian puitteissa, ei minkään "peilisolu"pseudoteorian!

Tässä dialektisten ilmiöiden esiintymisessä, joita ei voi jakaa tyhjentävästi muodollisen logiikan vaatimiksi kategorisesti toisensa pois sulkeviksi ominaisuuksiksi, on ihan turha "potkia tutkainta vastaan". "

Tähän voisi vielä lisätä (kun Enqvist jankuttaa), että kun tarkastellaan jonkun ihmissubjektin toimintaa jonkin materiaalien objektin suhteen ja jaetaan se eri pisteisiin ja vaikka atomeihin ja elektroneihin asti, niin jokainen niistä varmaan voidaan päikantaa "lähteneeksi" prosessina periaatteessa joko kohteesta tai tekijästä, muodollisesti. Kun on kokematon tekijä, kohteen suora vaikutus suuri; mitä kokeneempi tekijä, sitä suurempi osa kaikesta toiminnasta lähtee vanhasta kokemuksellisesta tiedosta, eli sitä VÄHEMMÄN tuossa mielessä "lähtee kohteesta", mutta yhtä kaikki jälkimmäinen enemmän päästä lähtevä toiminta on TEHOKKAAMPAA ja jopa objektiivisempaakin kuin edellinen eli aloittelijan toiminta, joka soveltaa uuteen kohteeseen kaiken maailman muista kohteista olevaa tietoa ainakin ensi aluksi!

Eli tuollaisella "toiminnan enqvistiläisellä fysikalistisella jaottelulla" EI OLE MERKITYSTÄ, eikä se selitä prosessia oikein, ON SE PERIAATTELLISESTI "MAHDOLLISTA" TAIKKA EI. Lisäski sen jaottelun piirissä FYSIIKKA PYSYY FYSIIKKANA (kuten muutknin!) EIKÄ "MUUTU AJATTELUKSI", esimerkiksi! "

KUn nyt nähdään kuinka sen Higgsin kanssa käy, niin sitten tiedetään aika paljon enemmän, millaista filosofiaa heti seuraavaksi tarvitaan...

Muokannut: Risto Koivula , 3/29/2012 8:37:20 PM


materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359981 , Risto Koivula , 26.03.2012 01:54:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359982 , Risto Koivula , 26.03.2012 02:01:21 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359985 , Otto Mäkelä , 26.03.2012 02:25:37 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360012 , Risto Koivula , 26.03.2012 15:04:02 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360018 , tyy , 26.03.2012 15:28:54 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360109 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 16:59:16 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360129 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:45:50 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360035 , JuhaHuuhaa , 26.03.2012 20:44:05 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360036 , Risto Koivula , 26.03.2012 23:42:25 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360045 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 10:42:01 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360052 , Risto Koivula , 27.03.2012 14:51:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360102 , tyy , 28.03.2012 15:50:04 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360128 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:40:14 ]
                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360153 , pulivari , 29.03.2012 13:32:32 ]
                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360177 , Risto Koivula , 29.03.2012 20:26:45 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360183 , pulivari , 29.03.2012 22:12:52 ]
                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360187 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:36:16 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360193 , pulivari , 30.03.2012 11:32:18 ]
                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360224 , Risto Koivula , 30.03.2012 17:28:39 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka   [ 360232 , Risto Koivula , 30.03.2012 20:09:42 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka   [ 360339 , pulivari , 03.04.2012 15:01:33 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360324 , pulivari , 03.04.2012 10:46:58 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360338 , riiviö , 03.04.2012 14:53:57 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360340 , pulivari , 03.04.2012 15:29:38 ]
                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360341 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 15:40:34 ]
                                                                    Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360344 , pulivari , 03.04.2012 16:50:31 ]
                                                                        Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360345 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 18:35:13 ]
                                                                            Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360351 , pulivari , 03.04.2012 20:22:26 ]
                                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360357 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 21:32:12 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360379 , riiviö , 04.04.2012 13:04:46 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360385 , pulivari , 04.04.2012 13:56:56 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360392 , riiviö , 04.04.2012 16:14:43 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360395 , pulivari , 04.04.2012 17:24:31 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360414 , Risto Koivula , 05.04.2012 03:43:44 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360435 , pulivari , 05.04.2012 15:56:07 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360516 , Risto Koivula , 07.04.2012 04:58:39 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360517 , Risto Koivula , 07.04.2012 07:20:35 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360524 , pulivari , 07.04.2012 12:33:18 ]
                                                                            Hoosiannaa, VYSIIKASTA-lallaaa...!!!   [ 360545 , Risto Koivula , 08.04.2012 03:39:03 ]
                                                                                Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360556 , pulivari , 08.04.2012 15:30:17 ]
                                                                                    Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360575 , Risto Koivula , 09.04.2012 01:48:21 ]
                                                                                        Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360669 , pulivari , 13.04.2012 20:01:59 ]
                                                                                            Pyhitetty olkoon filosofia...?   [ 360679 , Dorcas Gustine , 14.04.2012 21:07:01 ]
                                                                                            Fysiikasta fysiikalla fysikoidaan fysiikkaa fysiikaksi...   [ 360682 , Risto Koivula , 15.04.2012 02:54:44 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360518 , pulivari , 07.04.2012 09:55:38 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360526 , Risto Koivula , 07.04.2012 14:04:50 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360534 , pulivari , 07.04.2012 18:20:47 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360548 , Risto Koivula , 08.04.2012 10:04:35 ]
                                                                                    valematerialistinen dialektinen logiikka?   [ 360561 , pulivari , 08.04.2012 17:46:06 ]
                                                                                        "Japetuksen" sekoilut...   [ 360577 , Risto Koivula , 09.04.2012 05:04:19 ]
                                                                                            "Japetuksen" sekoilut...   [ 360586 , Risto Koivula , 09.04.2012 15:29:22 ]
                                                                                                Koivulan sekoilut...   [ 360601 , pulivari , 10.04.2012 12:52:31 ]
                                                                                                    Koivulan sekoilut...   [ 360603 , Risto Koivula , 10.04.2012 18:31:52 ]
                                                                                                        Koivulan sekoilut...   [ 360608 , pulivari , 11.04.2012 08:24:32 ]
                                                                                                            Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360609 , pulivari , 11.04.2012 11:20:04 ]
                                                                                                                Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360615 , Niilo Paasivirta , 11.04.2012 12:06:02 ]
                                                                                                                R. Tyyne   [ 360634 , Risto Koivula , 11.04.2012 23:32:30 ]
                                                                                                                    R. Tyyne   [ 360642 , pulivari , 12.04.2012 08:17:11 ]
                                                                                                                        R. Tyyne   [ 360654 , Risto Koivula , 12.04.2012 15:15:00 ]
                                                                                                                            R. Tyyne   [ 360659 , pulivari , 12.04.2012 16:57:50 ]
                                                                                                                                R. Tyyne   [ 360663 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:19:48 ]
                                                                                                                                    Risto "Kriminaali" Koivula...   [ 360667 , pulivari , 13.04.2012 16:56:32 ]
                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360664 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:20:25 ]
                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360665 , Risto Koivula , 12.04.2012 23:57:48 ]
                                                                                                                                        Wikin sekoilut   [ 360668 , pulivari , 13.04.2012 18:00:55 ]
                                                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360671 , Risto Koivula , 14.04.2012 12:49:39 ]
                                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360780 , pulivari , 20.04.2012 18:13:09 ]
                                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360791 , Risto Koivula , 21.04.2012 08:58:07 ]
                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363343 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 10:52:04 ]
                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363356 , Risto Koivula , 16.07.2012 17:19:12 ]
                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363361 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 17:48:29 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363362 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:07:56 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363382 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 21:35:31 ]
                                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363706 , Risto Koivula , 09.08.2012 01:59:41 ]
                                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363735 , Niilo Paasivirta , 11.08.2012 04:54:15 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363363 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:08:30 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363736 , Zaphod B , 11.08.2012 07:56:36 ]
                                                                                                                                                                            Tiedekeskustelua vai maailman tylsin small talk -palsta...   [ 363737 , Risto Koivula , 12.08.2012 00:23:07 ]
                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360630 , Risto Koivula , 11.04.2012 21:52:01 ]
                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360644 , pulivari , 12.04.2012 09:37:56 ]
                                                                                            Koivulan sekoilut...   [ 360600 , pulivari , 10.04.2012 12:30:03 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364176 , Risto Koivula , 21.09.2012 01:07:30 ]
                                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364202 , Risto Koivula , 23.09.2012 01:24:01 ]
                                                                                        Materialistinen dialektinen logiikka jytää vääristelyistä huolimatta   [ 364225 , Risto Koivula , 24.09.2012 04:31:04 ]
                                                                                            Trotski, dialektiikka ja talvisota (jota Trotski luuli sosialisminlevityssodaksi ja kannatti...)   [ 364682 , Risto Koivula , 12.10.2012 23:16:54 ]
                                                            Koivulan pseudotieteellinen emergenssikäsitys   [ 360437 , pulivari , 05.04.2012 18:13:49 ]
                                                                Koivulan tieteellinen emergenssikäsitys   [ 360455 , Risto Koivula , 06.04.2012 04:36:52 ]
                                                                    Koivulan emergenssikäsitys   [ 360467 , pulivari , 06.04.2012 11:40:49 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360210 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 15:17:10 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360201 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 13:33:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360169 , JuhaHuuhaa , 29.03.2012 15:54:56 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360093 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 15:26:16 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360097 , tyy , 28.03.2012 15:44:13 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360130 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:48:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360127 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:33:06 ]
                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360195 , Otto Mäkelä , 30.03.2012 11:55:22 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360198 , Jaakko Kankaanpää , 30.03.2012 12:10:03 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360207 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:29:37 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360286 , Pena , 02.04.2012 09:58:33 ]
                                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360299 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:51:50 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360204 , TomiP , 30.03.2012 13:54:54 ]
                                Dialektisen materialismin "pseudotiede"...   [ 360208 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:53:16 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360205 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:20:23 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360270 , Otto Mäkelä , 01.04.2012 12:13:49 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360284 , Risto Koivula , 01.04.2012 23:34:26 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360287 , Pena , 02.04.2012 10:02:38 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360298 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:48:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360285 , Pena , 02.04.2012 09:37:57 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360297 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:46:39 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360047 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 11:48:51 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360038 , Tomppa , 27.03.2012 00:37:02 ]
        Otsikoinnista   [ 360146 , jukx , 29.03.2012 11:42:19 ]
            Otsikoinnista   [ 360188 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:48:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360173 , pulivari , 29.03.2012 17:29:07 ]
    Koivulan huijaus?   [ 360416 , Pena , 05.04.2012 08:15:35 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360418 , Dens511 , 05.04.2012 09:10:20 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360438 , Risto Koivula , 05.04.2012 18:16:57 ]
            Koivulan huijaus?   [ 360511 , Pena , 06.04.2012 23:29:09 ]
                Koivulan huijaus?   [ 360514 , Risto Koivula , 07.04.2012 02:05:20 ]
                    Koivulan huijaus?   [ 360611 , Pena , 11.04.2012 11:40:38 ]
                        Koivulan huijaus?   [ 360620 , Jaakko Kankaanpää , 11.04.2012 12:20:30 ]