Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...

Risto Koivula , 4/9/2012 1:48:21 AM, 360575

Lainaus: pulivari, 08.04.2012 15:30:17, 360556
Lainaus: Risto Koivula , 08.04.2012 03:39:03, 360545
Lainaus: pulivari, 07.04.2012 12:33:18, 360524
Lainaus: Risto Koivula , 07.04.2012 07:20:35, 360517
Lainaus
Lainaus
ja niiden välisiä vuorovaikutusprosesseista, tai että biologian "lait" eivät ole efektiivisiä lakeja vastaavasti kuin esim. kuuraketin "lait"..8.


Kuurakentinkaan lait eivät ole täysin efektiivisiä, koska sitä ohjataan ja siihen näin "syötetään muuta lakia".

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ei yksi vesimolekyylikään vielä merta tee, mutta riittävän moni yhdessä tekevät.


Meri sellaisenaan ei ole emergentti olio fysiikkaan nähden.


Eikä elävä olento ole mikään vitaalivoiman avulla elävä emergentti olio fysiikkaan nähden.


Kukaan muu kuin sinä ei ole puhunut mistään "vitaalivoimasta".


Sinä olet väittämällä biologisia systeemejä epäfysikaalisiksi.


Sitä ne systeemiseltä erikoislaadultaan ovatkin ja sisältävät lisäksi uusia emergenttejä lakeja kuten luonnonvalinnan.


Uudet emergentit lait ovat efektiivisiä, kuten esim. Newtonin laitkin.


Luonnonvalinta ei kyllä palaudu kuin yhteen suuntaan...

Puhut hetkellisestä toiminnasta, mutta et esimerkiksi uudenlaisten olioiden muodostumisesta. Ja se on just emergenssiä! Sitä ei ole mikään vanhojen lakien "palautuminen" eteen eikä taaksepäin.


Uudenlaisissa olioissa ei ole kyse muusta kuin kompleksisista alkeishiukkassysteemeistä.


Alkeishiukkaset ovat ´materian ja liikkeen´ ykseyttä, eikä niihin ole "kirjoitettu sisään" mitään muuta kuin niiden omat lait, jotka nekin ovat jonkin kosmisen evoluution tulosta. Lisäksi jokisella ´oliolla´on märitelmällisesti ainakin ominaisuudet ´sisältö ja muoto´ ollakseen olio lainkaan. Lait ovat aina olioiden lakeja. Alkeishiukkaset ovat myös olioita.

http://nakokulma.net/index.php?topic=9454.msg191798#msg191798

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Siinä tapahtuvat ilmiöt tapahtuvat täsmälleen niin kuin fysikaaliset vuorovaikutusprosessit "sanelevat".


Fysiikka tapahtuu siten, mutta jo elollisille materiaaleille ominaisen katalyysin kohdalla on kysyttävä, onko sitä pidettävä fysikaalisena vain informatiivisenä ilmiönä, koska siinä välittyy muoto eikä mikään erityisesti fysikaalinen suure eri tavalla kuin ilman ko. ilmiötä tapahtuisi.


Katalyysi on puhtaasti fysikaalinen prosessi. Kyse on vain siitä, mitä (johdannais)suureita halutaan mitata.


Katalyysille voi rakentua myös informaatioprosesseja, jos systeemi saa koko ajan jostakin uutta ainetta (eikä vain energiaa).


Saakoon rauhassa. Kyse on koko ajan alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutusprosesseista.


Ihan vapaasti. Ongelma on siinä pysytäänko laadullisesti koko ajan vain fysiikan laeissa, vai syntyykö informaatiolakeja. Nämä olisivat kuitenkin palautuvia, koska sama katalyytti aiheuttaa samassa tilanteessa uudestaankin tasan saman reaktion.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Sillä on sellainen informaation ominaisuus, että jokin tuotos monistuu rajattomasti ilman että sen määrä sen lähteessä pienenisi.


Tämä ei ole kerrassaan mitään epäfysikaalista, vaikka Lenin sinulle toisin on opettanutkin.


Uskon häntä enkä sinua.


Se on minulle päivänselvää, että tieteenvastainen taistelu on sinun elämäntehtäväsi.


Elämäntehtäväni on haistapaskantieteen vastainen taistelu. Se on ollut sitä aina. Ja olen aina ollut myös "punainen vaate" kaikenvärisille haistapaskan-, puoskari- jne valetieteilijöille.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ne ILMIÖT pelkästään, jotka ovat vain elollisilla olioilla LAKEJA, voivat olla elottomillakin olennoilla olemassa, mutta satunnaisina, mahdollisina, ohimenevinä, epäolennaisina, esimerkiksi proteiinit voivat hetken olla stabiileja (ja niitä voi jopa satunnaisesti syntyäkin)muuallakin kuin elävässä solussa (jossa sielläkään ne eivät ole stabiileja, mutta ne UUSIUTUVAT, mitä ne elävän solun ulkopuolella eivät tee).


Se ja sama: ne palautuvat alkeishiukkasiin ja niiden välisiin vuorovaikutusprosesseihin.


Ei niiden tarvitse palautua LAKEINA alkeishiukkasiin, sillä koko valttämättömyyspuoli niissä saattaa tulla alkeishiukkasia ja kemiaakin ylemmästä emrgenssitasolta.


Sinun mielestäsi ei ehkä tarvitse, mutta valitettavasti mielipiteesi on merkityksetön ja faktat puhuvat puolestaan.


Minulla on faktat puolellani ja minun kantani on päässyt nettikeskusteluista akateemisiin opinnäytteisiinkin, vaikka itse en ole aiheesta sellaisia tehnyt:

http://kotisivu.dnainternet.net/tomkari/lopputyo%20kari.pdf

" o. Risto Koivula ilmoittautuu vahvan emergenssin kannattajaksi, mutta hän muuttaisi lauseen ”Korkeamman tason kuvaukset poimivat todellisuudesta ominaisuuksia joita alemmilta tasoilta ei löydy” pragmaatiseen muotoon ”ei löydetä”: ”Mehän emme tiedä, millaisten analogioiden avulla, millaista logiikkaa ja millaista integraalin määritelmää käyttäen ne kuvaukset tapahtuvat sitten, kun nämä nykyisten havainto- ja kuvausmenetelmiemme ulkopuolella olevat ilmiöt ovat lopulta tulleet teknologisten ja siten myös kokeellisten käytäntöjemme piiriin, tai pikemminkin viimemainitut nousseet niiden kuvaamisen vaatimalle tasolle”.34 Ontologinen emergenssi näyttäisi tällä muutoksella muuttuvan Koivulalla episteemiseksi.

Koivulalla on kuitenkin oma tapansa pitää kiinni vahvasta emergenssistä. Hän katsoo, että kokonaisuuksilla on aivan omanlaisia, tasojen välisiä vuorovaikutuksia. Esimerkiksi selluloosamolekyylissä olevan hiiliatomin. sijainti, atomin suhteet molekyylin muihin osiin, "heijastuu" varmasti jollakin tavalla tämän atomin elektronien todennäköisyyksissä tietyssä aikaavaruuden alueessa.”. Näitä Koivula kutsuu ohimeneviksi, tilannekohtaisiksi objektiivisiksi piirteiksi. Tällaiset piirteet ovat syntyneet siten, että ne ovat aikanaan maailmankaikkeuden alkuaikoina olleet eräällä tavalla olemassa epäolennaisina mahdollisuuksina (jotka eivät toteudu) olemassa, mutta ne eivät olleet silloin lainalaisia, tietyssä kokonaisuudessa yleisiä (aina ilmeneviä), olennaisia (sen kokonaisuuden kehitykselle) ja välttämättömiä.”. Tällä tavoin Koivula näkee emergenssin paitsi objektiivisena asiana, myös tuloksena luonnonlakien evoloitumisesta. "


Opinnäytetyön tekijä on luultavasti selannut google-osumia ja sattumalta kopsinut jostain nettisivulta sinun mielipiteesi muiden joukkoon.

Näkemyksesi on idealistista hölynpölyä, jolle ei löydy perustaa tieteessä.


Olet maksettu tieteenvastainen skitsolallatteluterroristi.


Heheh. Ai aina kun saat tukkiisi väittelyssä, niin vastapuoli on maksettu kapitalistinen imperialistipaskiainen?


Eipä ole ainakaan tässä väittelyssä mihinkään "tukkiin" tullut... ainkaan minulle!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Noissa hypettämissäsi emergoituvissa "laeissa" ei ole kyse muusta kuin efektiivistä laeista, jotka eivät ole mitään muuta kuin alkeishiukkastason vuorovaikutusprosesseja.


"Idealismi" sopisi osoittaa konkreettisesti täältä:

http://www.tieteessatapahtuu.fi/997/kesk.htm#eme

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Tuossa on harvinaisen hyvin tiivistetty meikäläisen ajatus. Ja luonnonlakien evoluutio tapahtuu tuossa alkeishiukkastasoa koskien fysikaalisesti samanarvoisten ja siten keskenään satunnaisten vaihtoehtojen muuttumisen kautta ulkoa lainaisiksi hiukasen ulkoisten suhteiden kautta muihin hiukkasiin. Tosin tuota tapahtuu kvanttimenkaniikan ja kemiankin välillä, (ilmeisesti) ilman emergenssirajaa, palautuvasti.


Kaikki emergenssirajat ovat hatusta temmattuja, eikä sellaisia tarvita mihinkään (paitsi ehkä leninismissä.


Rajasta ei usein tiedetä, missä se tarkasti ottaen mm. historiallisesti on, mutta tiedetään, että se on kuitenkin jossakin. Välissä on tavannut olla muotoja, jotka eivät ole enää vanhaa, mutta eivät vielä uuttakaan emergenssitasoa, ns. siirtymämuotoja.


Ontologisia emergenssitasoja ei ole olemassa, vaan kaikissa systeemeissä on ontologisesti kyse alkeishiukkasten "tanssista".


Tanssi ei ole vastakkaista emergenssille eikä dialektiikalle, päinvastoin.


Ei se vastakkaista olekaan, vaan dialektiikka kuten muutkin emergentit ovat alkeishiukkasten tanssia!


On se hyvä, että sinä sentään tunnistst ´materian ja liikkeen´ (Matter amd motion´) erottanmattoman dialektisen yhteenkuuluvuuden!


Älä turhaan höpötä dialektiikasta, sitä ei tarvita kerrassaan mihinkään.


Tarvitaan itse ´totuuden´ ja sitä kautta ´tieteen´ määrittelemiseenkin... (Muut kulkevat tuossa suhteessa ilmeisesti jonkinlaisessa "sumussa"...)

Lainaus
Tuo hikisen ensyklopediasi liikkeen määritelmä puolestaan on aivan päin persettä, tässä tieteellinen määritelmä:

http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_(physics)

"'In physics, motion is a change in position of an object with respect to time. Motion is typically described in terms of velocity, acceleration, displacement and time.[1] Motion is observed by attaching a frame of reference to a body and measuring its change in position relative to another reference frame."


Tuo on eri tieteenalan, mekaniikan määritelmä. Kyllä sekinlöytyy Entsiklopedijastakin. Et voi ymmärtää titeen rakennetta ja eri tieteenaloja ja niiden suhteita, kun kaikkion sinulla vain "Hallejujaa, Vysiikasta-Laallaa!"

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Luonto ei välitä paskaakaan siitä, miten me jaottelemme systeemejä omien mieltymyksiemme mukaan.


Ei, mutta luonto jakautuu objektiivisesti suhteellisen itsenäisiin vuorovaikuttaviin olioihin, eri tasoisiin.


Ne tasot rakentuvat alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutusprosesseista.


Täysin tyhmää jankuttaa vaikkapa, että sosiaalinen olio ´demokratia´ (muka) "koostuu alkeisiukkasista ja niiden välisitä vuorovaikutusprosesseista"!


Vaan kun se muodostuu.


Ei mitään tolkkua...

Lainaus
Elät täysin omissa idealistisissa harhamaailmoissasi.


Elän materiamaailmassa ja olen materialisti.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Tälle ei ole esteitä, kun EI RIKOTA fysiikan lakeja. Fysiikan lait kieltävät ilmiöitä tapahtummasta niiden vastaisesti, mutta eivät ehdottoman yksikäsitteisesti määrää niiden kaikesta mahdollisesta käyttäytymisestä, johon vaikuttavat mm. informaatiolait, jotka eivät ole fysiikan sisällöllisiä lakeja.


Fysiikan lait nimenomaan määräävät, miten jokin systeemi käyttäytyy.


Tuolla tavalla ne määräävät vain puhtaasti fysikaalisita objekteista.

Ne määräävät myös kompleksisten systeemien käyttäytymisen.

Lainaus
Lainaus
Informaatiolait ovat ihmisen tapa jäsennellä tiettyjä kokonaisuuksia, eikä niissäkään viimekädessä ole kyse kuin monimutkaisista fysikaalisista vuorovaikutusprosesseista.


Luonnossa on myös objektiivisia informaatiolakeja, kuten mm. tuo katalyysi, ja esimerkiksi se "pyhä" DNA osoittavat.


Kyse on vain siitä, mitä (johdannais)suureita halutaan mitata. Alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutusprosesseista niissäkin on kyse.


Alkeishiukkastenkin välillä esiintyy epäilemättä informaatiota eli heijastusilmiöitä.


Siellä esiintyy lähtökohtaisesti vain vuorovaikutusprosesseja.


Informaatio on olemassa aina juuri vuorovaikutusprosesseissa.


Informaatio on luonteeltaan matemaattista ja siten emergenttiä.


Totta. Annat vain samalle ´emergenssi´ väärän, nihilisoivan pseudotiedemerkityksen.


Ei, vaan annan korrektin, tieteellisen merkityksen.


Vain "Tiede" olette Enqvist ja sinä... Se on kuitenkin arveluttava "määritelmä"...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
(Mitähän kaikkiea sää vielä päädyt "kiistämään", kun nyt on menossa jo informaatiokin...)


En ole kiistänyt, vaan todennut vain faktat.


Eivät ole faktoja (jotka ovat tavallisesti kokeellisia).


Kyllä ovat.


Jaa että muka "mitään informaatiota ei ole olemassa"?


En ole väittänyt, etteikö informaatiota olisi olemassa, vaan että se on emergenttiä ja liittyy ihmisen tiedostussysteemiin kuten muukin matematiikka.


Eivätkö esimerkiksi apinat vaida informaatiota, ja eikö sallaista ole myös esimerkiksi DNA:ssa?


Informaatio on symbolisen systeemin ominaisuus.


Niistä se käsite on lähtenyt kehittymään:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Information

" Information

originally, a message transmitted from certain persons to other persons by verbal, written, or any other means (for example, with the help of conventional signals or with the use of technological means), as well as the processes themselves of transmission or reception of the message.

Information has always played a very important part in human life. However, in the mid-20th century the role of information increased immeasurably as a result of social progress and the vigorous development of science and technology. In addition, a rapid expansion of a mass of diversified information is occurring, which has received the name “information explosion.” As a result, the need has arisen for a scientific approach to information and for the elucidation of its most characteristic properties, which has led to two principal changes in interpretation of the concept of information. First, it was broadened to include information exchange not only between man and man but also between man and machine and between machine and machine, as well as the exchange of signals in the animal and plant worlds. The transmission of characteristic traits from cell to cell and from organism to organism also began to be regarded as the transmission of information. Second, a quantitative measure of information was proposed (the works of C. Shannon and A. N. Kolmogorov), which led to the creation of information theory.

... Such a diversified use of the concept of information has stimulated certain scholars to impart a general scientific signifcance to it. The founders of such a general approach were the English neurophysiologist W. R. Ashby and the French physicist L. Brillouin. They investigated questions of the common quality of the concept of entropy in information theory and in thermodynamics, treating information as negative entropy (negentropy). Brillouin and his followers began to study information processes from the viewpoint of the second law of thermodynamics, regarding the transmission of information in a certain system as an improvement in the system that leads to a decrease in its entropy. In several philosophical works the thesis has been advanced that information is one of the fundamental universal properties of matter. The positive side to this approach is that it relates the concept of information to the concept of reflection. "

Lainaus
Symboliset systeemit puolestaan ovat emergenttejä, ja niissä on loppujen lopuksi kyse kvanttikenttien värähtely- ja vuorovaikutusprosesseista.


Ei ole. Symboliset systeemit on nimeomaan abstrahoitu taäydellisesti irralleen kaikesta sellsisesta täysin KONVENTIONAALIKSI jolatakin osin!

Lainaus
Sikäli, kun apinoiden toimintaa tai DNA:ta tulkitaan jossain symbolisessa järjestelmässä (jossa on merkityksiä), ne sisältävät informaatiota.


Kenenkään muun en ole nähnyt enkä kuullut väittävän, että "DNA ei ole informaatiota"!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Systeemin käyttäytyminen voidaan ennustaa tuntemalla pelkästään siihen liittyvät fysiikan lait sekä alku- ja reunaehdot.


Ei voida. On jopa SYSTEEMIKN MÄÄRITELMÄ, ainakin yksi niistä, että mikään tuollainen Laplacen tai muu MEKANISTINEN DETERMINISMI ei ole vomassa.

Nuo alku- ja reunaehdot muuten useinlyytyvät informaatioon: se vaikuttaa useinfysikaaliseen rakenteeseen tai prosessiin niiden muutumisen eikä sen prosessin "perusfysiikan" kautta.


Kyllä voidaan, enkä ole puhunut determinismistä yhtään mitään. Kaikki mahdolliset ulostulemat ovat periaatteessa laskettavissa, kun alku- ja reunaehdot tiedetään.


Todellisuudesahan nekin muuttuvat.


Se ei ole mikään ongelma.


paitsi ettäne juuri usein vähän muuttuvat, kun vuorovaikttavat objektit muodostavat toistaan muodollisia heijastumia, jotka kantavat sitä informaatiotakin.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Jokin mahdollisista ulostulemista toteutuu, mutta sikäli kun luonto toimii nykykäsityksen mukaan indeterministisesti alkeishiukkasten tasolla, ei tiedetä tarkalleen, mikä. Oikea ratkaisu kuitenkin löytyy kaikkien ratkaisuhaarojen joukosta.


Tuo on Schrödingerin diffisyhtälön ratkaisuja. Kun tuolla on satunnaisuus, se tarkoittaa, että Laplacen determinismi ei ole voimassa. Tämä yhtälö tarkkoine ennusteineen (toiseksi tarkin teoria EST:n jälkeen) sen nimenomaan todisti.


Indeterministinen käytös ilmenee vain mittaustilanteessa


SITÄHÄN SINÄ ET VOI TIETÄÄ vain tuolla tavalla muka "vääristyneiden mittausten" perusteella!


Systeemin tila tunnetaan tarkasti siihen asti kunnes systeemiä häiritään (mittaustilanteessa) riittävän paljon.


Mistä se ilman mittausta tunnetaan noin "varmasti"?


Se tunnetaan mm. lomittumisilmiön kautta.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Lomittuminen


Mielenkiintoista, mutta tarkoitat tässä ilmeisesti lasketun tilan tuntemista. Minä puhin itse objektin todellisesta materiaalisesta tilasta, sitä johontuota verrataan tai jota tuolla ennakoidaan.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Käyttäytymistä kuvaa epärelativistisessa kvanttimekaniikassa deterministinen Schrödingerin yhtälö ja systeemin tila on sen kaikkien mahdollisten tilojen lineaarikombinaatio, kunnes mittauksessa ympäristön vuorovaikutus systeemin kanssa tuhoaa interferenssin (dekoherenssi) ja systeemi jää hetkellisesti tiettyyn yksittäiseen tilaan, joka sitten havaitaan.


Se on TODENNÄKÖISYYSTILA. Se on "olevaa", mutta ei kaikinpuolin ´aktuaalista´ vaan pelkästään ´mahdollista´. (Mahdollisuudella jatodellisuudella on sama matematiikka, joten pelkästään sensisällä niitä ei voi erottaa toisitaan).

Lainaus
Välittömästi "romahduksen" jälkeen systeemin aikakehitys noudattaa jälleen Schrödingerin yhtälöä.


Kyllä epätarkkuus käsitetään nykyään AVARUUDEN OMINAISUUTENA, ja double special relativity -teoriassa onkin avaruuden sisäinen parametri, kuin valonnopeus.

Schrödingerin yhtälö on energiayhtälö, energia on liikkeen mitta.


Se voi olla avaruuden ominaisuus tai sitten ei.

Lainaus
Jos muuten epätarkkuus olisi vai mittaustilanteiden ominaisuus, niin Schrödingerin differentiaaliyhtälökin käsittelisi "vain mittaustilanteita", eikä ollenkaan ihmisen koskematonta luontoa...


Ei pidä paikkansa. Se käsittelee nimenomaan kaikkia muita tilanteita paitsi mittaustilanteita.


No suurin piirtein noin minäkin olen ymmärtänyt...


Et ainakaan aiemman perusteella.


En ole kirjoittanut asiasta mitään kavanttimekaniikan mittaustilanteista.


Olet kyllä livauttanut dialektisia älyttömyyksiäsi epäsuorasti niihinkin, joskaan itse tuskin olet Leninin paskanhöyryissäsi mitään ymmärtänyt.


Ai missä?

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
(joka selittyy modernissa fysiikassa dekoherenssilla), eikä missään ole tyhjentävästi todistettu, etteikö siinäkin kyse voisi olla vain kaoottisesta mutta deterministisestä käytöksestä.


Kaoottinen käytös on ontologisesti indeterminististä, VAIKKA SE ON LOOGISESTI "DETERMINISTISTÄ" eli täysin loogistikin laskettavissa:


Kaoottisen systeemin ennustettavuutta rajoittaa alkuarvo- ja laskentatarkkuus.


Se myös todella on periaatteellisesti ennustamaton yksityiskohdissaan. Joissakin tapauksissa ilmenevä laskennallinen toistettavuus on luonnosta puuttuva matemaattisen mallin ominaisuus.


Tarkka ennustamattomuus johtuu nimenomaan siitä, ettei alkuarvoja voida käytännössä tuntea äärettömän tarkasti. Täsmälleen samalla alkuarvolla laskettuna systeemi käyttäytyy samanlaisesti, mutta pienikin muutos alkuarvossa johtaa täysin erilaiseen käytökseen ja käytännössä systeemi on ennustettavissa vain tiettyyn efektiiviseen (aika)rajaan asti. Kaoottisessa systeemissä pienet virheet alussa kasvavat eksponentiaalisesti ajan funktiona, mikä tarkoittaa sitä, että ajan kasvaessa aritmeettisesti vaadittu alkuarvotarkkuus kasvaa geometrisesti. Jos esimerkiksi tarkkuus 0,1 riittää ennustamaan systeemin käyttäytymisen 1 tunnin päähän, niin 2 tunnin päähän ennustamnen vaatii tarkkuuden 0,01 ja 4 tunnin päähän ennustaminen tarkkuuden 0,0001.


Luonnossa tuollaista puhtasti laskennallista (malliin kuuluvaa) toistettavuutta ei kaoottisilla prosesseilla esiinny.


Entäs sitten? Lienee ongelma lähinnä dialektiselle (vale)materialismille, ei millään tapaa fysikalismille...


Ei ole ongelma DM:lle olenkaan.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Kaikki mahdolliset ratkaisuhaarat ovat kuitenkin ratkaistavissa ja efektiiviset lainalaisuudet esim. molekyylitasolla voidaan usein johtaa esim. Monte Carlo tjs. -tyyppisillä menetelmillä.


Jos tarkoitat differentiaaliyhtälön ratkaisua, niin sitähän kaoottisiin ilmiöihin johtavat epälineaariset differentiaaliyhtälöt eivät anna parametrien epäkaoottisillakaan arvoilla.


En tarkoita nyt pelkkää Schrödingerin yhtälön ratkaisua. Se on periaatteessa ratkaistavissa kaikissa systeemeissä, joskaan ei analyyttisesti kuin muutamissa erikoistapauksissa. Tarkoitan tuossa esimerkiksi sitä, että kahden hiukkasen "törmätessä" toisiinsa tapahtuu tietty vuorovaikutus tietyllä todennäköisyydellä, joka voidaan laskea tuntemalla kyseisen reaktion vaikutusala. Uusia mahdollisia ratkaisuja syntyy aina vuorovaikutustilanteessa ja hiukkasfysiikan standardimallin perusteella pystymme ratkaisemaan oleellisesti ne kaikki (emme tietenkään välttämättä tunne kaikkia). Esimerkiksi Monte Carlo -simulaatiossa sitten hyödynnetään tunnettuja todennäköisyyksiä kullekin mahdolliselle reaktiolle ja toistetaan tarkastelun kohteena olevaa simulaatiota N+1 kertaa arpomalla kunkin reaktion lopputulos tunnettujen todennäköisyyksien perusteella ja lopputuloksena saadaan esim. ennuste sille, kuinka paljon esim. jonkin hiukkasdetektorin pitäisi tietyssä ajassa "piipittää". Vastaavasti mikään ei estä johtamasta esim. molekyylitason efektiivisiä lainalaisuuksia esim. Monte Carlo -menetelmällä.

http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method
http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method_in_statistical_physics
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Monte_Carlo

Lainaus
Kaoottisuus ja satunnaisuus (joka EI ole loogisestikaan deterministitä) ovat aivan eri asioita.


Kuka niitä on samoiksi asioiksi sitten väittänyt?


Toivottavasti ei kukaan.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Eikä monissakaan tilanteissa edes tarvitse tietää systeemin eksaktia käyttäytymistä, vaan esim. monen hiukkasen systeemien ns. korkeamman tason "lait" (sinun terminologiaasi käyttäen; nämä eivät siis ole fundamentaaleja luonnonlakeja) voidaan periaatteessa saada selville vaikkapa Monte Carlo -simulaatiolla.


Efektiiviset lait ovat erikseen. Emergenssi on erikseen: se edellyttää uudenlaisia oliotyyppejäkin, ei vain uusia lakeja, jotka sitä paitsi valikoituvat evoluutiossa, esimerkiksikemiallisessa, monista vaihtoehdoista.


Leninististä potaskaa.


Kun ei ole niin ei ole. John Stuart Milliä. Myös yhteiskunta on tuollainen uusi oliotyyppi, mm. juuri ontologisine determinismeineenkin.


Se determinismi mikä esim. yhteiskunnassa esintyy on seurausta sen muodostaman alkeishiukkassysteemin ominaisuuksista ja vuorovaikutuksista.


Tuo taso ei "selitä" mitään yhteiskunnassa.


Jälleen sekoitat "selittelyn" ja ontologian toisiinsa. En ole missään vaiheessa väittänyt, että asioiden selittämisestä alkeishiukkasilla "tulisi hullua hurskaammaksi", mutta empiirinen fakta on se, että mitään muuta kuin alkeishiukkasia ja niiden välisiä vuorovaikutuksia ei ontologisesti ole ja "korkeamman tason" ilmiöt vain niiden kompleksisia systeemejä.


Kompleksiset systeemit ovat myös olemassa, eli ilmenevät vuorovaikutusten piirissä, jos ne ovat olioita.


Ovat olemassa kyllä ja palautuvat kvanttikenttien värähtely- ja vuorovaikutusprosesseihin.

Lainaus
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Ontology

" Ontology

a subdivision of philosophy that studies universal principles of being, its structure and its laws. Essentially, ontology expresses a picture of the world that corresponds to a particular level in the knowledge of reality and that is recorded in a system of philosophical categories characteristic of a particular period and philosophical tradition (for example, materialism and idealism). In this sense, every philosophical and, in general, every theoretical system rests on certain ontological concepts that constitute its stable content foundation but that change as cognition develops.

The term “ontology” was first used in the philosophical lexicon (1613) of R. Goclenius (Germany) as a synonym for metaphysics. It gained currency in the school of C. Wolff, for whom ontology came to signify the primary fundamental part of metaphysics, concerned with definitions of being as such. Until the early 19th century, ontology developed on the basis of speculation and consisted chiefly of ideas concerning the hidden essences of things. The flimsiness of these teachings on being was criticized by German classical philosophy and was fully surmounted by Marxism, which demonstrated the necessary ties among and unity of ontology, epistemology, and logic and, consequently, the dependence of ontological concepts on the existing level and forms of cognition.

In the 20th century the heightened level of abstract scientific cognition has presented certain basic ontological problems — the construction of an adequate ontological interpretation of abstract concepts of modern science (for example, cosmology and the physics of elementary particles) and the creation of a theoretical foundation for modern methodological approaches and trends (for example, the ontological basis of a systems approach, or of cybernetics). The issue of ontology is discussed in contemporary Marxist literature. Although some Marxist philosophers believe that ontology is not entitled to an independent existence, others assert that it should be a special branch of dialectical materialism.

Attempts to restate problems of ontology in a new, primarily subjective, personal vein, as a matter of the strata and levels of being of the personality, are characteristic of a number of schools of modern bourgeois philosophy, particularly phenomenology, existentialism, and personalism. This line of thought reflects the world view of the pessimistic, alienated individual.

E. G. IUDIN "

Tuollainen ´oleva´ jakaantuu edelleen "mahdolliseen ja aktuaaliseen": esimerkiksi lumihiutaleetovat ´olennaisena mahdollisuutena´ olemassa, vaikka kaikki lumihiutaleet hävitettäisiin, juuri koska se on PALAUTUVA olio.

Sen sijaan jos kaikki elävät solut hävitettäisiin, elävä solu muuttuisi ´epäolennaiseksi mahdollisuudeksi´, jota mikään nimenomainen luonnonlaki ei edellennkään kieltäisi, mutta joka ei sellaisenaan voisi koskaan "toteutua" uudestaan.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Existence

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Possibility+and+actuality


Turhaa leninististä hourailua, kun et kerran pysty sanomaan yhtäkään konkreettista kriteeriä, miten esim. elävä solu periaatteellisella tasolla on eri asia kuin vaikkapa Newtonin mekaniikan jäykät kappaleet.


Juuri edelliessä lauseessani sanoin konkreettisen ktiteerin! Pulputat jollakin refleksillä, etkä näe etkä ymmärrä.

Lainaus
Kvanttikenttätason prosessit ovat hieman erilaisia ja sillä sipuli. Et pysty leninistisen hourailusi avulla kumoamaan tätä empiiristä faktaa, vaan päin vastoin, se kumoaa koko leninistisen hourailusi.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Kyllä kvanttitasollakin (muutaman hiukkasen systeemeissä) esiintyy "determinismiä", jossa tietyn ulostuleman todennäköisyys saturoituu ykköseen, kunhan alku- ja reunaehdot ovat sopivat.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Et ole osoittanut yhtäkään kriteeriä, mikä esim. erottaisi emergentin lain efektiivisestä laista.


Olen: lakien/oliotyypin palauttamattomuus sen hävittämisen jälkeen.


Et ole. Et esimerkiksi pysty sanomaan ainuttakaan järkiperäistä kriteeriä, miksi Newtonin lait pysyvät, vaikka kaikki klassisen mekaniikan mukaiset kappaleet hävitettäisiin universumista, kun taas biologian lait eivät pysy, vaikka kaikki biologiset oliot hävitettäisiin universumista.


En mene sanomaan varmaa Newtonin laeista, jos universumista hetkellisestikin hävitettäisiin kaikki niitä noudattavat oliot eli kappaleet. Lait ovat nimittäin aina olemassa olioiden kautta, korkeamman oerganisaatiotason olioissa.

Mutta tuo, mitä sanot biologiasta, on itsessään emergenssikriteeri.


Eikä ole. Biologisissa systeemeissä kvanttikentät värähtelevät ja vuorovaikuttavat hieman eri tavalla kuin ei-biologisissa systeemeissä, eikä siihen sen koompaa emergenssimystiikkaa liity.


Annoin konkreetisenulkoisen kriteerin palautuvuuden, joka ei riipu tuosta maiinatamistavasta!

Sanoisin, että kvanttikenttä on ennen kaikkea laskennallinen suure, jonka ontologia sisältää myös kysymysmerkkejä.


Meidän on totta kai käytettävä käsitteitä kuvaamaan reaalimaailmaa. Mutta pointti on se, että kvanttikenttäteoria on kaikkein tarkin ja menestynein teoria, mitä meillä tähän mennessä on.


SE on ihme, mutta ei tee siitä "todellisuutta itseään" sellaisienaan.

Nyt minä ymmärrän kuitenkin, että missä kohdassa te olette Enqvistin kanssa sen ihmisen keksaiseman muodollisen logiikan uittaneet muka "materian rakenne-elementiksi"!

Lainaus
Se on myöskin osoittanut, että alkeishiukkasten tasolla maailma näyttää perustavanlaatuisesti erilaiselta kuin klassisen fysiikan avulla aikaisemmin luultiin. Toisaalta on osoitettu, että klassisen fysiikan ilmiöt redusoituvat alkeishiukkastasolle.

Vastaavasti vielä kompleksisemmat systeemit (biologiset, yhteiskunnalliset) redusoituvat alkeishiukkastasolle, mutta sen "tyhjentävä" osoittaminen vaatisi äärettömästi työtä ja aikaa.


Niiden synty ei redusoitu sinne. Alkeishiukkset eivät määrää yksikäsitteisesti, millainen biologisen solun pitäisi olla.

Lainaus
Lainaus
Kuten yllä ilmenee, myös ontologia on tieteenala, JOKA ON SIDOKSISSA OLEVAAN TIETOON, olkoonkin että sen jos minkä tehtävä olisi ennakoida uusia kokeellisia havaintoja oikein, erityistietellisten teorioidenpiirissä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Logiikkasi on niin hämärää, että pitää ilmeisesti alkaa kysyä jokaisen objektiluokan kohdalla erikseen, häviävätkö sitä koskevat lait kun kaikki ko. luokan objektit hävitetään: esim. jäätelö, auto, kuukivi, puusta tehty ovi, syväjäädytetty ihminen?


Ihan vapaasti voi kysyä...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Käytännössä esimerkiksi toistetaan jonkin prosessin simulaatiota alusta loppuun N+1 kertaa ja lasketaan joka iteraation jälkeen haluttujen suureiden keskiarvoja, todennäköisyyksiä jne. Sieltä sitten voi putkahtaa esiin vaikka jotain deterministisiltä vaikuttavia syy-seuraussuhteita jne. joita sinä sitten kutsut "laeiksi", jotka todellisuudessa ovat vain triviaalihkoja seurauksia fysiikan laeista.


Ne ovat ihka oikeita esimerkiksi lujuusopin redusoituvia lakeja. Mutta on myös muita lakeja.


Kuten biologian ja yhteiskunnan lait. Näkemyksesi elämän ja ihmisen nostamisesta erikoisasemaan fysikaalisen luonnon "yläpuolelle" on uskontoa parhaimmillaan.


Ei ole: uskonnossa oletetaan materiasta kokonaan riippumaton henki.


Kuten oletatkin: epäfysikaaliset lait.


Muodollinen tai informatiivinen ovat fysikaalisen (materiaalisen) dialektinen EIKÄ MUODOLLISLOOGINEN vastakohta.

SUN ON TURHA HAUKKUA DIALEKTIIKKAA SIITÄ, ETTÄ ITSE KIELTÄYDYT OMAKSUMASTA SIITÄ TAVUAKAAN, ja jankutat juuri niitä hölmöyksiä, jotka dialektiikalla vältetään, jos sitä osataan käyttää!

Muut eivät ajattele eivätkä voi ajatella "perstuntumilla" ja ennakkoasenteilla, vaan muiden pitää ajatella tieteellisillä käsitteillä, jotka pätevät toiminnassa, sen teoreettisena perustana eli TIETONA.


Se on ihan yks hailee mitä sinä ajattelet.


Ei ole. Minä olen mm. kapealla tieteenalallani kärjessä maailmassa teorianmuodostuksessa.

http://www.students.tut.fi/~koivular/

Tässä on toinen puolikas asiaa OBJEKTIIVISTEN VOIMASUUREIDEN määrittely, joista Kari Enqvist "mekaniikkaa (ja sen opetusta ainakin kouluissa!) vastustaeessaan" kaakattaa, että "niitä ei ole olemassakaan"... Helvetti soikoon...


Tuossa lienee kyse pakollisista tohtorintutkintoon vaadittavista julkaisuista.


Siitäkin, mutta ei niitä alun perin ainakaan kaikkia siihen tarkoitukseen ole tehty.

Lainaus
Muutamassa konferenssissa esiintyminen ei todista vielä mistään mitään, lieköhän tekstejä kukaan koskaan varsinaisesti edes lukenut...


Alan ehdottomat maailmanuiput ovat ne tarkistaneet, ennen kuin niitä on konferemnssiin päästetty, ja ne ovat olleet yllättäviä ja kataneet yliarvostettuja auktoriteetteja.

Lainaus
Muutaman virheen löysin heti ensi silmäyksellä, mutta jätetään ne toiseen johonkin toiseen aiheeseen.


Kilestä saatoit löytää, aiheesta et ymmärrä mitään.

Lainaus
Yhden äärimmäisen kapean alan osaaminen(?) ei tarkoita, että ymmärtäisit tieteestä kokonaisuutena yhtään mitään.


Sitä taas tarkoittaa dialektinen materialismi!

Lainaus
Lainaus
Absolut varmasti menee oikeaan suuntaan, ja siinä myös yksi etappi, ohutseinämäisten Vlasov-palkkien teoria saadaan perusteiltaan niputetuksi lopulliseen deduktiiviseen muotoon.

Kvanttikenttiä minä en tuossa tarvitse, mutta materiaalitieteilijät kyllä tarvitsevat silloin, kun he kehittelevät tällaisille rakenteille uusia ja entistä kehittyneempiä materiaaleja.


Kvanttikentistä sinä et mitään ymmärräkään.


Minun ei ole tarpeen tietää niistä yksityiskohtaisesti. Kvanttimekaniikan peruskurssin olen suorittanut, ja lukenut muutaman teoksen, mm. niistä tulkinnoista.

Lainaus
Materiaalifyysikot eivät käytä suoraa hiukkasfysiikan standardimallin kvanttikenttäteoriaa, mutta he saattavat käyttää ns. efektiivisiä kvanttikenttäteorioita, joissa saatetaan käyttää jopa samaa matematiikkaa kuin standardimallissa, mutta niissä ei tarkastella suoraan alkeishiukkastason prosesseja, vaan esim. elektronikaasua jne. kiinteissä, jatkuvissa aineissa.

Lainaus
Lainaus
Tässä on nyt kyse siitä, mitä ontologisesti on olemassa ja mitä ei, ja empiiristen faktojen perusteella olet dialektiikkasi kanssa totaalisen väärässä.


Minä tiedän niin käytännössä kuin teoriassakin pilkulleen, mitä teen.


Insinöörin on syytäkin tietää. Siltojen pitää olla kestäviä ja turvallisia, jotta niissä viitsii kulkea. Sinun tietotaidollasi ei kuitenkaan ole mitään asiaa ns. kovien tieteiden kentälle, jotka selvittävät "syntyjä syviä". Jätä ne ammattilaisille.


Tämä on "kovaa tiedettä". Sun missiosi ei liity ollenkaan tieteeseen, vaan Halosen sepittämän "kummituskommunismin" "vastustamiseen".

Halosella homma on lähtenyt liikkeelle (mielisairauden ryydittämänä) demarien ja kommarien taistelusta vallasta 70-luvulla ammattiyhdistysliikkeessä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Minä oletan vain vuorovaikuttavien materiaalisten objektien kuvautumisen toistensa suhteellisen vakaissa muodollisissa ominaisuuksissa, eli sen heijastuksen. Sitä ilman emme voisi esimerkiksi ikinä havaita mitään, emmekä aistiakaan.


"Vakaus" on näennäistä ja riippuu täysin tarkastelunäkökulmasta. Alkeishiukkasten muodostamat systeemit eivät ole sen koommin vakaita ja kvanttityhjö kuplii minkä kerkiää. Havainnoissa ei ole kyse muusta kuin alkeishiukkasten välisistä monimutkaisista vuorovaikutuksista.


On siinä kyllä aika paljosta muustakin kyse: koko kulttuurin kehityksestä...


Jossa on kyse kvanttikenttien värähtelyistä ja vuorovaikutuksista.


Jos välillä työntäisit ne kvanttikentät (menetelmän tässä yhteydessä) vaikka p....

Et ymmärrä niistäkään kuitenkaan enempää kuin sika Pohjantähdestä.


Minä tunnen ne kuin omat taskuni.


Rohkenen epäillä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Hypetyksesi "jumalallisesta", fysiikkaan palautumattomasta emergenssistä on hölynpölyä ja valematerialismia.


On valematerialismia kirjoittaa kielelle ja teorioille välttämätön ihmisen keksimä muodollinen logiikka "fyysikan" (jota nimeä kaytetään MATERIASTA!) SISÄÄN sen "metafyysiseksi universaaliksi attribuutiksi"!


Ei sitä kukaan ole sinne ainakaan yhtään enempää kirjoittanut kuin sinä dialektista logiikkaasi.


Taatusti on: kaikki enqvistiläiset "fysikalistit". Voisi sanoa myös energetistit. Aika lailla sama asia.


Olet vain ymmärtänyt pahemman kerran väärin, mikä ei tietystikään ole yllättävää, kun ottaa huomioon, missä mittasuhteessa olet ehdollistanut leninin idealistiset uskontunnustukset pääkoppaasi.


Olen sattumalta ymmärtänyt oikein, enkä taatusti ole ainoa. Tuo ei vaikeudellaan häikäise, kun sen vaan kerrankin näkee (vaikka olisi ensin emotionaalisesti vastaankin).


Olet ymmärtänyt väärin. Enqvist tai minä emme ole väittäneet, että logiikka on "luonnossa itsessään", vaan että logiikka on emergentti siinä missä vaikka biologiakin.


TUOHAN ON TOTTA, mutta TE KIISTÄTTE SITTEN AIDON EMERGENSSIN SAMAAN HENGENVETOON!


Sellaisen sinun kannattamasi pseudotieteellisen emergenssin me totta kai kiistämme! Empiiriset faktat ovat siinä asiassa yksinomaan meidän puolellamme.


Ei ainuttakaan empiiristä eikä teoreettista faktaa ole teidän puolellnne, vaan pelkkää sakeaa tyhjänpulinaa ja kaakatusta.


Faktat ovat puolellamme. Lenin ei tule sinua pelastamaan, vaikka kuinka rukoilisit.


Minun puolellani on fakta, että elolliset oliot ovat erilakisia kuin elottomat, ja ihmiset erilakisia ajattelunsa osalta kuin muut biologiset olennot.

Lainaus
Lainaus
Teidän on vielä turhempaa tapella koko ikäänne "emergenssin" SUOMENKIELISESTÄ MERKITYKSESTÄ, kun se on maailman tietosanakirjoissa ja todennettujen teorioiden sisällä ihan muussa merkityksellä, johon suomen kieli vaikuttaa tasan yhtä vähän kuin YK:n Peruskirjan väärentäminen suonkielisissä käännöksissä, jota sitäkin mm. Ahtisaaren ja Halosen peruja esiintyy... (Ei voi tuossakaan kuin ihailla YK:n perustamisen aikaisten juristien kaukonäköisyyttä, kun Perukirjan kielistä vai kuusi on virallista ja niiden teksti keskenään tasa-arvoista: englanti, ranska, espanja, venäjä, arabia ja kiina. Hyvin ne on osanneet ennakoida rikollisten ja puliveivarien toimia.)


Emergenssi suomenkielinen määritelmä ei eroa mitenkään esim. englanninkielisestä. Omaa poliittista hölynpölypropagandaasi.


http://en.wikipedia.org/wiki/Emergentism

Sulla ja Enqvistillä on eri määritelmä.

Dialektinen materialismi muuten pärjää kyllä ilmankin tuota anaa, kun on Engelsin materian liikemuodot.

DM on osa laajempaa emergenttien materialismien joukkoa.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Fakta vain on se, että emergenssiin ei liity mitään ylitsepääsemätöntä "ristiriitaa" kuten sinä väität, vaan kyse on yksinkertaisesti siitä, miten systeemejä halutaan luokitella.


Ei ole, vaan kyse on uusien objektiivisten lakien synnystä. Ne eivät ole uusia FYSIIKAN lakeja, eivätkä ne myöskään "pane viralta" fysiikan lakeja. Eivätkä matematiikankaan lakeja!

Lainaus
Sinun mielestäsi esim. solu on perustavanlaatuisesti uudenlainen olio,


Kyllä pitää paikkansa.


Mikä jo osoittaa logiikkasi olevan perseestä revitty. Siinä on kyse kvanttikenttien värähtelyistä ja vuorovaikutuksista kuten kaikessa muussakin olemasasolevassa.


Viittaan toiseksi edelliseen vastaukseeni...

Eli siihen, jossa osoitit ristiriidan omassa päässäsi...

Lainaus
Emergenteille laeille on nimenomaan olemuksellista, että niitä EIVÄT MÄÄRÄÄ emergenssirajan alapuoliset lait (eiväkä nämä myöskään niitä!).


Sellaisia ei ole tässä universumissa tavattu.


Darwinin ja Pavlovin lait muiden muassa.

Lainaus
Lainaus
Sen sijaan emergenssirajan yläpuoliset uudet lait voivat tehdä sillä alapuolella itsestään määräytyvällä tasolla lainalaiski piiretitä, jotka aikasemmin EIVÄT OLLEET LAINALAISIA vaan esimerkiksi aidosti satunnaisia. Kuten selitin siellä sellumolekyylieimerkissä.


Ja aivan päin persettä selititkin. Johtunee ala-arvoisista tiedoistasi fysiikassa.


Olen maailman huipulla yhdellä fysiikan alalla. Jatkanutlopuun alan peruteorian formulointia siitä, mihin akateemikko Vasili Zaharovitsh Vlasov lopetti.

http://www2.dbd.puc-rio.br/arquivos/95000/95600/10_95609.htm

Ja on niitä muitakin intressikohteita, mutta olkoon..

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
mutta tieteellinen fakta on se, että se ei ole mitään muuta kuin pirun kompleksinen alkeishiukkasten systeemi, jonka toiminnassa ei havaita kerrassaan mitään sellaista, mikä ei olisi alkeishiukkasten välisiä vuorovaikutuksia. 1+1=2 ja sillä sipuli, mutta sinä se vaan väität Leninin pseudotieteellisiin sekoiluihin vedoten, että 1+1=dialektinen ristiriita+uudentyyppinen epäfysikaalinen olio nimeltään solu.


Se ei ole "PELKÄSTÄÄN fysikaalinen" olio. Se on kemiallinenkin enemmän kuin fysikaalinen, eivätkä ne aivan kaikki kemiankaan lait VARSINKAAN SIELLÄ SOLUSSA välttämättä täydellisesti palaudu pelkästään FYSIIKAN lakeihin, vaan mukana voi olla vaikka geometrian lakeja! Ja myös sellsia ilmiötitä, jotka eivät siihen asti olleet lainalaisia ollenkaan.


Kemia ja geometria ovat emergenttejä, ja palautuvat fysiikkaan.


Ei ainakaan geometria. Tuo on vielä tyhmempää kuin että fysiikka palautuisi geometriaan (anteeksi vaan, Alpe...)

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Elollisten ja elottomien objektien välillä on objekteina ero, siitä ei pääse yli eikä ympäri.


Se ero ei ole fysiikan rajoja rikkova, vaan kumpikin systeemi on mallinnettavissa fysikaalisesti.


Sellainen mallintaa vain olion fysikaalisen puolen (ja senkin väärin).


No ei. Sinun ja tutkimuskohteesi välinen tutkisteluprosessi on sekin täysin fysikaalinen prosessi. Saat informaatiota kohteesta mm. näkö- ja kuulohavainnoin ja prosessoit tuota aisti-informaatiota sitten mm. keskushermostossasi ja ulkoisissa (ja sisäisissä) elimissäsi sekä muiden ihmisten kanssa, ja tämä informaation prosessointikin on täysin fysikaalinen prosessi. Ne kaikki kuvittelemasi "muut puolet" ovat vain tuon fotoneista tai ääniaalloista saapuneen informaation uudelleenprosessointia ja organisointia kielelliseen taikka esim. piirrustusten muotoon.


Jos Aivokaapeli-Antti Revontuo ei olisi hölmöillyt kaapeleidensa kanssa, voisin suhtautua tuohon harmittomana pulinana, mutta kun sitä ruvetaan "konkretisoimaan", se ei ole sitä. Heijastuksellisissa proseseissa ei välity fysikaalinen suure, vaan jokin tietty muoto. Ja sellainen toimii myös informaation kantajana.


"Heijastus" on yksi pseudokäsite muiden Leninin skitsoilujen joukossa.


Väärä luulo. Tuo käsite kehittyy ja tarkentuu mm. informaatioteorian kehityksessä, mutta periaate pysyy.


Se nimenomaan on pseudokäsite jos mikä.


Ilman sitä ei ole informaatiota. Onko sekin "pseudoilmiö"?


Se on emergentti, kuten olen moneen kertaan sanonut.


Kunhan muistat, että et keskustele nyt Enqvtisn kanssa.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ihminen ja hänen kykynsä havainnoida universumia ei todellakaan ole missään erikoisasemassa muuhun luontoon nähden.


Se taas ON erikoisasemassa, uudella emergenssitasolla vielä muihin eläimiinkin nähden.

Vai väitäkö, että "kaikki elukat tarkastelevt teoreettisesti universumia"?


Ihminen ei todellakaan ole missään erikoisasemassa muuhun luontoon nähden. Luonto ei välitä paskan vertaakaan siitä, mitä sinä pidät "erikoisasemana", vaan ihminen toimii täsmälleen niin kuin alkeishiukkasten väliset prosessit etenevät. Uskonnoista tutun (fysiikasta) "vapaan tahdon" olemassaolo on yksi leninismin ydinteeseistä:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/free+will

"In Marxist philosophy the dialectic of freedom and necessity serves as the foundation for assessing the problem of free will."


Sillä ei tarkoiteta samaa kuin teologiassa, kun siellä kinataan. "Vapaa tahto" on tarkasti ottaen "tårta på tårta" -käsite, ja psykologiassa puhutaan pelkästä ´tahdosta´, johon kyllä sisältyy vapaus(aste) valintana kahden vaihtoehdon välillä. Se jo on yhteikunnassa opittu TAITO, mutta aivan erityiseti opittu ja kasvatettu on "vapaa tahto", kun tuolla "vapaa" määreellä on sosiaalinen merkitys, ja puhutaan "suhteellisen tai mahdollisimman vapaasta tahdosta" edelleen kehiteltynä sosiaalisena valmiutena. Silloin se on KASVATUSTIETEEN käsite.


Joka tapauksessa fysiikasta vapaa tahto on yksi leninismiä kannattelevista uskontunnustuksista.


Näin voidaan sanoa tekemättä ainakaan suurta virhettä.


Heheh. Tunnustat itsesi siis uskovaiseksi.


Missän tapauksessa en.

Lainaus
"Fysiikka" ei ole tuossa kuitenkaan "luonnon" synonyymi, vaan itse luonnossakin on "muutakin kuin fysikkaa" eli olemukseltaan muitakin-kuin-fysikaalisia todellisia olioita, mm. rakenteellisia informaatiosignaaleja, vain yhden mainitakseni.


Kaikki palautuu fysiikkaan, viime kädessä kvanttikenttien värähtely- ja vuorovaikutusprosesseihin.


Kvanttikentät ovat matemaattinen abstraktio,joka kyllä kuvaa todellsita hiukkasta.

Ne joutuvat totuuden hetken eteen Higgsin kohdalla.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Esimerkiksi valonsäteen heijastuminen jostain pinnasta (tai jokin muu Leninin "heijastus") ja sen osuminen ihmisen silmiin ja edelleen muuttuminen sähköiseksi hermopulssiksi jne. ei ole mitään muuta kuin monimutkainen alkeishiukkasten välinen vuorovaikutusprosessi, johon ei liity kerrassaan mitään epäfysikaalista.


Kun se laukaisee biologisen refleksin, siihen refleksiin sisältyy myös spesifejä biologisen organismin lakeja. Nekin voivat edelleen olla hyvin monenlaisia, aivan eri tyypin refleksejä.


Se ja sama: kaikissa on kyse pelkistä alkeishiukkasten välisistä kompleksisista vuorovaikutusprosesseista.


Ei ole, vaan mm. kultturisestakin tiedosta.


Jossa on ontologisesti kyse nimenomaan alkeishiukkasten välisistä kompleksisista vuorovaikutusprosesseista.


Ei ole. Ne ovat sen kannalta aivan epäolennaisia, suorastaan "satunnaisia".


Ne ovat täysin määrääviä.


Paskat. Onko "krokotiili Gena" "kvanttikenttien säätämä ilmiö"?

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Uusien lainalaisuuksien ilmenemisessä ei ole kyse siitä, että kerrassaan mikään "RIKKOISI FYSIIKAN LAKEJA".


Mikään ei riko fysiikan lakeja eikä mikään myöskään jätä niitä noudattamatta.

Lainaus
Mikä helvetti tuossa on niin saatanan vaikeaa?


Sama kysymys sinulle, mutta toisin päin: Miksi leninistisestä vitalismista luopuminen on sinulle niin saatanan vaikeaa?


En ole koskaan puhunut sellaiseta enkä aio koskaan puhuakaan.


Puhut koko ajan Leninin idealistisista, poliittisista skitsoiluista, joissa ihminen on nostettu jumalan asemaan, eikä fysiikan lait muka määrää, mitä ihminen on kykenevä tekemään.


Ei tuo tarkoita "Jumalan semaa". Ihminen voi toimia vain luonnonlakeja hyödyntäen, ei sellaisia "luoden".


Kyllä tarkoittaa. Ihminen ei toimi luonnonlakeja "hyödyntäen" vaan täsmälleen luonnonlakien mukaisesti.


Ihminen toimii nimenomaan NIITÄ HYÖDYNTÄEN: lähes kaikki fysikaalinen ja muukin voi tapahtua YHTEISKUNNASSA KAHDELLA ERI TAVALLA. TIETOISESTI TAI LUONNONVOIMAISESTI:


Ihminen, kuten kaikki muutkin olemassaolevat (alkeishiukkas)systeemit toimivat täsmälleen luonnonlakien mukaisesti, eivät niitä "hyödyntäen".


EHDOTON VASTALAUSE objektiivisten fysikaalsiten luonnonlakien selvittämisen huippuasiantuntijalta niiden hyödynyämiseksi teknologiassa (eräällä alalla)!


Sinun "huippuasiantuntijuudestasi" ei ole kerrassaan mitään todisteita. Jos todella olisit "huippuasiantuntija", sinulta varmaan löytyy Stalinin iskemä virallinen "Approved"-leima perseestä?


Juu, tietysti!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Sen sijaan sen määräävät kuvitteelliset "biologia- ja yhteiskuntafluidumit", joiden dynamiikkaa ei määrää fysiikka vaan jokin ihan muu (mikä?).


Niillä on oma sisäinen dynamiikkansa, eivätkä ne ole "fluidumeita" eivätkä myöskään "kuvitteellisia", vaan paljon sellaista tapahtuu, mitä pelkän fysiikan lakien ja vain niiden varassa fysikaalisissa olioissa, ei ikinä voisi tapahtua.

Lainaus
Ja sitten vielä "naamioit" tämän kaiken potaskan "materialismiksi" (dialektiseksi sellaiseksi).

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/communism

"Communism,

The potential for unlimited progress in material production, in spiritual culture, in the improvement of human life, and in the perfecting of the individual exists in the communist social formation. The historical development of human society will no longer follow the pattern whereby one formation is succeeded by a higher formation. Communism is the last and highest socioeconomic formation, within whose framework the true history of humanity will unfold."


Tuon ei tarvitse käsittää tarkoittavan toistaiseksi tunnettuja kommunistisia yhteiskuntia.


Se tarkoittaa nimenomaan sitä sairasta ja totaalisen harhaista kuvitelmaa, jossa NL:n skitsodiktaattorit elivät.


Se ei tarkoita mitään konkreettista valtiota.


Valtiota tai ei, sitä sairasta ja totaalisen harhaista kuvitelmaa, jossa NL:n skitsodiktaattorit elivät.


Älä kauheasti elämöi...


Ei minun tarvitse, mulla on tässäkin asiassa faktat puolellani.


"Faktasi" ja "ilmestyskesi" tiedetään...

Lainaus
Lainaus
Meinaatkso että tämä läntinen "Eurostoliitto" JOKA YHDISTÄÄ KAIKKI ENTISEN NL:N JA LÄNNEEN HUONOIMMAT PUOLET heittäen aitoon nosketyyliin HYVÄT PUOLET HELVETTIIN, olisi "historian lopullinen hegeliläinen päätepiste"?


En. Mielestäni EU on täysin perseestä.


No entäs USA?

Lainaus
Lainaus
(Jos se ON sitä, se on IHAN MUUSSA (lähinnä linkolalaisessa!) mielessä kuin tiuossa Sovjetkajan lainauksessa komminimin MAHDOLLISUUKSISTA!)


Myös hikinen ensyklopediasi on täysin perseestä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
On vain ajan kysymys, milloin jäljellä olevat kommunismin jämätkin (Kiina, P-korea, Kuuba) kaatuvat.


Varmaa on vain, että AINAKAAN EU:N PASKAVASKISTIJÄRJESTELMÄÄN EI MIKÄÄN OMISTA ASIOISTAAN PÄÄTTÄVÄ MAA ikinä enää käänny! (Eikä Venäjän järjestelmä vaikuta sen houkuttelevammalta.)


Jos minä saan päättää, niin ei varmasti käänny! Kommunismi on terroristiliikkeisiin verrattavissa oleva ääriliike, jonka harjoittamisen saisi minun puolestani kieltää lailla. Kommunismista ei ole koko olemassaolonsa aikana seurannut mitään hyvää, pelkästään päin vastoin...


Paitsi nykyaikainen, erityisesti ihmistiede. Nyt ihanjust kuiten USA on kirinyt Fieldsin muodossa.

MITÄ sää siitä kieltäisit? Nimen? Työkalukuvat? Vai TIETEENKÖ, Sovjetskaja entsiklopedijan, kuolemanrangaistukse uhalla!


Hikisestä ensyklopediastasi ei tiedettä löydy, joten siinä tuskin on mitään kiellettävää.


NImenomaan tiedettä sieltä löytyy, ja se on se NL:n virallinen tiede, jonka mukaan elettiin, politiikan lisäksi.

Lainaus
Muuten kommunismin harjoittamisen saisi kieltää samoin kuin esim. äärioikeistolaiset puolueetkin.


"Kommunismin harjoittaminen"???? Ai sää oot demari...

Lainaus
Lainaus
Ja kouluissakin voitaisiin sitten opettaa vain, että "Hoosiannaa...VYSIIKASTA-LALLAA...! (Ja kaikki olisivat tyytyväisä ja ikuisesti kiroaisivat kummitus-kommunismia...


Kommunismin saisi tuhota samaan syssyyn "sisarjärjestönsä" Al Qaidan kanssa


Al-Qaida voidan kieltää tieteelisin perustein, marxismia ei. Sama kuin "kiellettäisiin matematiikka".

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Jokainen fysiikankaan ilmiö EI OLE LAKI, ja toisaalta esimerkiksi molelyylissä tietyssä asemasa olevassa atomissa jostakin sellaisesta ilmiöstä on tullut molekyylilaki, joka vapaalla atomilla EI OLE LAKI vaan esimerkiksi puhtaasti satunnaista. Mutta kiistät tietysti ehdottomasti satunnaisuudenkin?


En todellakaan kiistä satunnaisuutta. Jokainen fysiikan ilmiö on fysiikan lakien määräämä, kuten myös esimerkiksi jokainen biologian ja yhteiskunnan ilmiö.


Ei ole. Ei ainakaan lyhyellä tähtäyksellä. Sitten kun jokin kosminen mullistus jyrää esimerkiksi elämän, niin voidaan ehkä taas noin sanoa. (Tuo on yksi determinismin tyyppi. Tosin esimerkiksi kaaosteoria haraa sitä vastaan, koska on mahdollista, että helvetin vähäinen muutos alkutilassa voi aiheuttaa suuren muutoksen lopputilassa.)


Ja tässä tuli hyvin esille Riston uskontunnustus: fysiikan lait eivät määrää biologisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Elämä ja erityisesti ihminen siis toimivat fysiikan lakien ulottumattomissa, ilmeisesti jonkinlaisina jumalina fysikaalisessa universumissa. Ei helevetti, mitä idealistista, uskonnollista häränpaskaa...


Ihminen ei toimi fysikaalisten lakien ulottumattomissa, vaan kaikin puolin niiden pohjalta, mutta voi kyllä mm. suojautua ei-toivottavilta sellaisilta, kuten jo solukin.


Pöliset totaalisen sekavia. Ihminen ei todellakaan voi "suojautua" fysiikan lakeja vastaan, vaan hänen toimintansa määräytyy tismalleen fysiikan lakien mukaisesti, alkeishiukkasten välisistä vuorovaikusprosesseista, olivatpa pohjimmiltaan sitten satunnaisia taikka kaoottisia.


Ei määräydy. Ja kyllä ihminen suojautuukin fysiikkaa, kuten kylmää, kuumaa ja säteilyä vastaan.


Ihminen ja hänen ympäristönsä on yksi alkeishiukkassysteemi, joka pelittää täysin alkeishiukkasten välisten vuorovaikutusprosessien varassa.


Käsität mm. ´systeemin´ väärin (joiden tutkiminen ja luominenkin on nykytieteen perusasiaa).


Älä jauha paskaa olemattomilla tiedoillasi.


Tietoni ovat hyvät.

Lainaus
Lainaus
Kiistät "oliot", muut niistä paitsi alkeishiukkaset.


Muut oliot ovat ovat pelkkiä kombinaatioita alkeishiukkasista.


Alkeishiukaseykin saatvat olla kombinaatiota jostakin, mihin ne kuitenkaan EIVÄT REDUSOIDU!

Lainaus
Lainaus
Koko maailma kuitenkin lopulta muodostuu nimenomaan suhteellisen itsenäisistä vuorovauttavista olioista. Jos noin ei ole, niin DM:kin olsi päin p:tä.


DM ON PÄIN PERSETTÄ! Lupaatko painua hevonvittuun kaikilta nettipalstoilta, jos Higgsin bosoni löydetään? Jos se nimittäin löydetään, sulla ei ole paljon naamannäyttämistä täällä päin...


Ai mikäs minun naamannäyttämiseni estää?

Tuo on sisnänsä tieteen etenemiselle ihan tavallista, että seurataan ja täydennetään jotakin ns. puoliempiiristä teoreetista mallia, joka ennustaa aikansa oikeita, mutta sitten se ennutskyvyn paraneminen loppuu uusien havaintojen myötä, saattaa suorastaan huonotuakin, kunvakintneet tarkoituksenmukaiset "joustot" katoavat. Näin kävi mm. purjehtijoiden navigointitähtikarttojen Tyko Brahen tutkimuksissa, joissahavainnot oli yleistetty Ptolemaioksen koemologisen mallin mukaan". Tilanne korjaamaan tarvittiin Kopernikuksen(/Keplerin) Aurinkokeskeinen malli.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Suojautumisesi kylmää tai kuumaa vastaan johtuu tuon alkeishiukkassysteemin dynamiikasta eikä mistään muusta (kuten fysiikasta vapaasta tahdosta).


Riippuu se tahdostakin. Jos minä oikein pahan pään otan, voin ehdoin tahdoin mennä ulos paleltumaan, kuten eräät tytöt ovat tehneetkin takavuosina. Tänä talvena ei onneksi ole enää tainnut olla muotia...


Tahto riippuu kvanttikenttien värähtely -ja vuorovaikutusprosesseista.


Ei riipu. Refleksiregoiti ylitetään siitä kielellisen loogisen "lain" avulla. Tahtoa ei ole ilman vaihtoehtojen kielllistä mallintamista.

Lainaus
Painu mokomakin antihiggsisti helvettiin jauhamasta leninin kumottua paskaa.


Tilanne ei korjaannu "antihiggsistejä" eikä antipierupeilineuronisteja vainoamalla...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ei TUOLLA JANKUTUKSELLA "Stalin kaadu", vaan päin vastoin uhkaa joissakin piireissä, joissa ymmärretään myös tieteestä, nousta uudestaan oikein varsinaiseksi auktoriteetiksi... (aiheettomasti, koska hän mm. saattoi esittää luonnontieteellisestikin jo todistettuja seikkoja "ideologisina" ja "vain marxismin tunnustamina"...)


Stalin on kaatunut jo aika päivät sitten eikä vähiten ainakaan länsimaisen tieteen edistyksellisyyden kautta.


Ai jaa, missä suhteessa? Kyllä tuo "Stalinin tiede" vaan nyt näyttää olevan todella vahvasti päällimmäisenä tuolla "Stalinisti-Obinan" ympyröissäkin.... :D!!!

http://nakokulma.net/index.php?topic=10081.0

(Sitä tilanne rupeaa näyttämään täältä roistovaltiosta katsottaessa, kun näkökulma oikein vääristyy ja skitsoutuu...)


Stalinin "tieteelliset" saavutukset taitavat rajoittua maailman kuuluisimman pseudotiedemies Lysenkon kruunaamiseksi suunnilleen kaikkiin mahdollisiin NL:n tiedekunniavirkoihin:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Lysenko%2c+Trofim+Denisovich

"Warning! The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Lysenko, Trofim Denisovich

Born Sept. 17 (29), 1898, in the village of Karlovka (the present-day city of Karlovka), Poltava Oblast, Ukrainian SSR; died Nov. 20, 1976. Soviet biologist and agronomist. Academician of the Academy of Sciences of the USSR (AN SSSR; 1939), the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR (1934), and the Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences (1935). Hero of Socialist Labor (1945).

Lysenko graduated from the Kiev Agricultural Institute in 1925. From 1922 to 1925 he was a senior specialist at the Belaia Tserkov’ Breeding Station, and from 1925 to 1929, head of the legumes breeding division of the Giandzha Breeding Station. He was a senior specialist in the physiology division of the All-Union Research Institute of Selection and Genetics in Odessa from 1929 to 1934 and scientific director and director of the institute from 1934 to 1938. From 1940 to 1965 he was director of the Institute of Genetics of the AN SSSR. In 1938 he became scientific director and, in 1966, director of the laboratory of the Gorky Leninskie Experimental Research Station of the AN SSSR (near Moscow). He was president of the Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences from 1938 to 1956 and from 1961 to 1962.

Lysenko developed a theory of the phasic development of plants and a method of directing a change from hereditarily fixed winter grain varieties into hereditarily fixed spring varieties, and vice versa.


Tämä sattuukin olemaan epigeneettisesti mahdollista. Sama lämpöshokkiproteiini toimii jopa eläimilläkin vaikuttaen geenien kuulumiseen joko pimeään tai aktiiviseen DNA:an. Lysenko oli tässä oikeassa.


Pointti oli tuossa se, että maailman kuuluisin pseudotiedemies Lysenko oli myös NL:n kuuluisin (ja arvostetuin) tiedemies, mikä tietysti kertoo aika paljon NL:n tieteellisestä tasosta.


Hänet tunnettiin NL:ssa jatkuvasti vaihtuvista viljelyohjeista ja -viljelyskasveista Maatalouakatemian johtajana. Maatalousakatemia ei ollut tiedeakatemia, vaan sen perutehtäviä olivat tuote- ja menetelmäkehittely ja maataloustuotannon keskijohtoon kuuluvien spesialistien kouluttaminen. Se oli sikäläinen "Aalto-yliopisto".


Tuossa sanottiin siis seuraavaa:

"Academician of the Academy of Sciences of the USSR (AN SSSR; 1939), the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR (1934), and the Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences (1935). Hero of Socialist Labor (1945)."

Lysenko oli NL:n tiedeakatemian akateemikko, Ukrainan tiedeakatemian akateemikko, mainitsemasi Maatalousakatemian akateemikko sekä sosialistisen puolueen Sankari. Että taas vaihteeksi yritit kusettaa..


Hän oli tiedeakatemian akateemikko Maatalousakatemian puheenjohtajuutensa takia, jossa hänet valittiin puheenjohtajaksi alemman tutkimushenkilökunnan edustajana. Hän toimi koko ajan Maataousakatemian kautta, ja myös julkisuuden kautta, mikä oli ennen kuulumatonta, käyttäen hyväkseen sitä tilannetta, että maataloutta oli johdettava myös julkisten tiedotusvälineiden kautta. Kommunistisen puolueen jäsenyyttä hän ei edes hakenut koskaan, eikä mitenkään "ylistänyt" puoluetta, vaan Stalinin persoonaa ja maatalouspolitiikkaa.

Mikään "Stalinin suosikki" hän ei varsinaisesti ollut, vaan kielitieteen ja sitä kautta muiden yhteiskuntatieteiden yhteiskuntatieteiden ns. Bakun koulukunnalla, jonka Stalin mottasi teoksessaan "Marxismin kysymyksiä kielitieteessä" epätieteellisyydestä ja marxisminvastaisuudesta, oli vähintäänkin ilmeisiä henlöyhteyksiä lysenkalsisuuteen ja hänen lattean emprismin tieteenfilosofiaansa". Lysenko oli toiminut myös Azerbeidzhanissa. Aluksi hän yritti jalostaa hyvälaatuisia pohjoisia lajikkeita etelään, ja siinä yhteydessä käytti vernalisaatiotakin eli siementen jäädyttämistä niiden itävyyden parantamiseksi,ja vasta myöhemmin jatki Mitshurinin tutkimuksia viljelyskasvien pohjoisrajan siirtämiseksi.


Lässyn lässyn... Lysenkoismi oli NL:n virallinen tiedeideologia, siis pelkkää väärennettyä paskaa:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lysenkoism

"Lysenkoism is used colloquially to describe the manipulation or distortion of the scientific process as a way to reach a predetermined conclusion as dictated by an ideological bias, often related to social or political objectives.[2]"


Helvettisentään!!! Tuo on ENQVISTIN aivopieru! Wiki on puhdasta paskaa. Mutta onneksi on Sovjetskaja. Nuvostoliitossa oli tieteelläkin hienosti dokumentoitu (puolueen) virallinen ideologia, jonka kanssa Lysenkolla ei ollut mitään tekemistä.

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3025667/trofim-lysenko-ei-edustanut-noudattanut-eika-muuttanut-neuvostoliiton-tieteen-ideologiaa-1-8/

Täällä on siitä todellisesta virallisesta tieteenfilosofiasta Lysenkon aikana:

http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1938/09.htm

http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1951/economic-problems/index.htm

http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1950/jun/20.htm

(Kalluppiahan ei enää pääse aiheesta tekemään... Jos Lysenko osasi käyttää julkisuutta, niin KYLLÄ SITÄ OSASI KÄYTTÄÄ STALINKIN!)Potaskaa, joka on kumottu (jopa) tälläkin paltalla:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/349431?page=5#350343Ei maksa vaivaa edellisen valossa kommentoida.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
He proposed a number of farming techniques (vernalization, cotton chopping, summer planting of potatoes). A number of Lysenko’s theories and proposals failed to be experimentally confirmed or extensively applied. Lysenko was a deputy to the first through sixth convocations of the Supreme Soviet of the USSR. He was awarded the State Prize of the USSR, several Orders of Lenin, and various medals."

Lainaus
Lainaus
Stalinin käsitys yhteiskunnasta on, sanotaanko hieman erikoinen,


Ai kun se on kielellinen? No mutta SEHÄN ON!


Sikäli, kun Stalinin "kielellisyys" tarkoitti sitä, että ihmisiä saa orjuuttaa ja teloittaa kuin niittäisi heinää pellolta.


Kun ei tarkoittanut.


Nähtävästi tarkoitti. Stalin oli hullu joukkomurhaaja.


Hänen persoonansa ei vaikuta tähän asiaan, eikä oikeastaan kenenkään muunkaan persoona. Tämä on ns. persoonatonta asiaa.


Ai NL:n suorittamat / NL:ssä suoritetut joukkomurhat ja terroriteot (+ 2. maailmansota) ei riippunut pätkääkään Stalinista?


Ai "2. maailmansota oli NL:n syytä"???!!! Noinko väität???


Ei yksin sen syytä, mutta ilman muut myös NL:n syytä.


Miten se sen olisi voinut välttää?Mistä kohdasta?

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Dialektinen materialismi oli pelkkä propagandaväline (ryssien "Mein Kampf") kaikkien terroritekojen "oikeuttamiseksi".


Ei sillä "oikeutettu terroritekoja" eikä olisi edes voitu oikeuttaa.


NL:ssä oikeutettiin.


Linkki? (Nimenomaan dialektisella materialismilla "oikeuttamiseen"!)

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Todellisuudessa ukko oli täysin hullu diktaattori, joka kilpailee kaikkien aikojen skitsoimman ihmisen tittelistä yhdessä Hitlerin kanssa.


Hänellä ei ollut mitään diagnoosia, ei myöskään jälkikäteistä, psyykkistä eikä ruumiillista, kunnes kuoli.


Hänellä ei ollut diagnoosia, koska se mitä hän megafooniinsa huusi, oli NL:ssä objektiivinen totuus.


Ei hän vallan paha valehtelemaan ollutkaan ainakaan tieteestä.


Kyllä oli:

http://en.wikipedia.org/wiki/Suppressed_research_in_the_Soviet_Union


Hölynpölyä.


Ei, vaan objektiivinen totuus.


Yllä kumottu.

Älä pane monta kertaa samaa linnkiä, vaan sano yhtä linkkiä koskevat asiat yhdessä paikassa!

Lainaus
Lainaus
Oli NOBEL-komitean eikä NL:n neurofysiologian heikkoutta, ettei NL saanut tuolta alalta Nobeleita. useatkin länteiset alan nobelistit kuuivat kyllä "NL:n koulkuntaan", esimerkiksi Rita Levi-Montalcini. Muuta myös lännessä moni jäi tuosta syystä ilman palkitoa, kuten vaikkapa Robert Galambos, Tasaki Ichita ja jopa Donald O. Hebb (vaikka oli NATOn ja CIA:n pääpsykologi). Ragnar Granit sai nobelinsa näköaistin toiminnan selvittämisestä oli myös Nobel-komitean pitkaikainen puheenjohtaja. Fields ei mainitse hänestä tavuakaan missään, ja siihen täytyy olla jokin syy, joka EI ollut hänen tutkimuyksissaan. Hän sattoi olla kyllä Komiteassa "oman" leirin syrjinnän takuuottopoika. Lääketeieteen Nobelia ei muuten ole olemassa, vaan se on biotieteiden Nobel, ja niitä NL kyllä sai, ainakin Nikolai Vavilov.


Tämä on väärennetty paskaa.


Ai Fields "on paskaa"???

Kerro Obamalle! (jos hän sitten vaikka erottaisi Fieldsin...)

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Vastaanpanijoilta ammuttiin aivot pellolle.


En tunne asiaa. Riippui varmaan aika lailla asiasta.


Eipä juurikaan. Suosittelen tutusmista muihin kuin NL:n omiin, väärennettyihin lähteisiin.


En ole kinnostunut.


Niin, kun on kerran terroristiliikkeen jäseneksi lähtenyt, ei kelkkaa hevin käännetä. NL:ssä lähtökohtaisesti kaikki "viralliset" tekstit olivat väärennettyä.


Totaa... MITÄ tarkoitat "väärennetyllä"??? Missä on "ORIGINAALIT"?

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
En usko Hitlerilläkään olleen diagnoosia. Hänellä oli kyllä palveuksessan erittäin korkealla tasolla julkiskitsojakin, ja leikittiin jopa heidän "vainoamistaan"...


Hitlerillä sama juttu kuin skitso-Stalinilla...


Älä suotta leiki "psykiatria" vastoin oikeita ja asiansa osaavia sellaisia.


Enkä ole leikkinytkään. Todennut vain faktat.


Ai sulla on jokin "kuudes fakta-aisti" joka ohittaa tieteen ja tutkimuksen??? (Juuri "sitä" olen epäillytkin...)

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Esim. antiikin Rooman diktaattorit yms. ovat pikkutekijöitä Stalinin ja Hitlerin rinnalla.


Historian pahin kansanmurhaaja on Hirohito 20 miljoonalla siviilillä. Vielä paljon suuremmalta katastrofista pelasti se, että Kiinassa naisetkin oli kolutettu sotimaanja aseistettu.

Suhteellinen ylivoimainen ykkönen Belgian Leopold II, joka tappoi puolet n. 20 mlj asukkaan imperiuminsa asukkaista, ja Kongossa väetö myös pineni jopa neljännekseen. Kongaossa metsästteiin ihmisiä ja maksettiin heistä tapporahaa savustettu oikea käsi todisteena. Belgia lienee katsottava myös II maailmnsodassa Hitlerin salaliittolaiseksi.


Lukusi lienevät hatuista temmattuja. Tässä vähän faktaa:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_and_anthropogenic_disasters_by_death_toll

Sodista 2. maailmansota lienee pahin (40-72 miljoonaa kuollutta),


100 miljoonaa: "lännessä" 56 mlj ja "idässä" 44 mlj. Löytyy myös maittain eriteltynä. Näistä yli 30 miljoonaa oli kansanmurhattuja siviilejä (fasistien toimesta) ja 20 nlj muita siviilejä.

Lainaus
joskin Kiinan Taiping-kapinoissa on saattanut kuolla jopa 100 miljoonaa ihmistä.


Ei ole mahdollista. Kymmenes osa tuosta korkeintaan.

Lainaus
Kansanmurhista eurooppalaisten suorittamassa Amerikan kolonisaatiossa on kuollut arviolta 2-100 miljoonaa ihmistä, natsien holokaustissa 4-17 miljoonaa. Leopold II:n Kongon kansanmurhassa 8-10 miljoonaa.

NL:n suorittamassa Ukrainan kansamurhassa puolestaan 2,5-8 miljoonaa.


Ukrainassa ei ollut kansanmurhaa ja sitä sanaa on muutenkin käytettvävaroen, ellei YK ole sellaista todennut.

"Ukrainan kansamurha" on uskomattomn härski "Harvajärkiyliopiston" sepitys.

http://tyynekuusela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/96129-juhani-putkinen-postaa-kumottus-sotapropagandaa

Lainaus
Hirohitosta ei erikseen mainita, vaan hänen tapponsa sisältynevät 2. maailmansodan tilastoihin.


Hänet lienee "unohdettu"... Mikä osoittaa, että Wiki on paskaa.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
ja ihmisten kehitys jämähtäisi hyvinkin paikoilleen tai lähtisi jopa jyrkästi laskuun jos kommunismi todella olisi päässyt valloilleen. Esimerkiksi peliteorian avulla voidaan helposti osoittaa, että ihanteellisessa kommunistisessa yhteiskunnassa työnteko ei kannata lainkaan, vaan sen sijaan kannattaa jäädä kotiin makaamaan.


Voit työntää sellaiset "peliteoriat" takapuoleesi. Kuka tahansa voi tehdä kenestä tahansa sellaisia "peliteorioita" yhtä helposti ja kenekään rankaisematta, kuin voidaan sepittää vaikka homo- ja ahdistelujuttuja.


Heheh. Kommari saa kritisoida kaikkea liikkuvaa, mutta kommunismia ei saa kritisoida mistään, niinkö?


Saa kritisoida, ja minä olen itsekin kritisoinut. Minun nimittämiseni "kommariksi" on kyllä jotakuinkin perusteetonta ja merkityksetöntä, sillä minulla ei ole ainkaan mitään varsinaista kiirettä mihinkään kommunimiin, vaan minun toimintani painopiste on objektiivisessa tieteessä.


Jos et satu tietämään, niin dialektinen materialismi on oppi kommunismin takana.


Kommunistisia yhteiskuntia on yritetty kehitellä paljon ennen sitä. Ja kun se kehistettiin nykyiseen muotoonsa, kommunismi oli jo, ainakin olevinaan.


Nykyiseen? Mikä ja missä on kommunismin nykyinen muoto? Missä harhakuvitelmissa sinä oikein elät?


Eivät ne muodot minnekään ole kadonneet, ideoita puhumattakaan. Minä en haikaile varsinaisesti Neuvostoliittoa ainakaan valtiomuodostumana. Katson olleeni jopa josakin määrin mukana Liettuan NL:n lakien mukaisessa itsenäistymisliikkeessä (Brazauskas). Joka tapauksessa tunnen silloisen ajattelun hyvin.


Ja sinne sinun ajattelusi on jämähtänyt, kymmenien vuosien päähän nykyajasta.


Ajatteluni on ehdottoman nykyaikaista.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Se on muutaman hullun kirjoittama sekava tekstikokoelma, jonka ydinteeseinä ovat väkivaltaisen vallankumouksen toteuttaminen nykyisen hallitsijan korvaamiseksi uudella diktaattorilla joka osaa ulkoa dialektisen materialismin uskontunnustukset.


http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/dialectical+materialism

Mistä sää täältä tuollaista löydät:

" Dialectical Materialism

the philosophy of Marxism-Leninism; a scientific world view; a universal method of cognition of the world; the science of the most general laws of the movement and development of nature, society, and consciousness. Dialectical materialism is based on the achievements of modern science and advanced social practice; it is constantly developed and enriched as they progress. ... "

Esimerkiksi täältä:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_Communist_regimes
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticisms_of_communist_party_rule


Hölynpölyä.


Ei, vaan totisinta totta. Objektiivisten faktojen kiistämisyrityksesi ovat suorastaan huvittavaa, tieteen kiistäminen mukaanlukien.


Olen käsitellyt nuo muualla. En pistä moneen paikkan samoja Halos- ja Hautala-linkkejä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Kaikilta niiltä, jotka ovat eri mieltä dialektisen materialismin oppien kanssa, ammutaan aivot pellolle kunhan heiltä on ensin imetty mehut orjatyössä. Tavoitteena ei ole enempää eikä vähempää kuin valloittaa ja alistaa koko maailma kommunistidiktaattorien alaisuuteen keinoja kaihtamatta. Joukko- ja kansanmurhat ovat täysin hyväksyttäviä kommunismin (dialektisen materialismin) aatteen nimissä.


Valehtelet. Olet sekaisin. Mistään lähteetäkään et löydä mitään tuollaista. ja nnitä on sentään tavallisen skitsojakin.


Minulla on faktat puolellani:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_Communist_regimes
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticisms_of_communist_party_rule

"Mass killings occurred under some Communist regimes during the twentieth century with an estimated death toll numbering between 85 and 100 million.[1] Scholarship focuses on the causes of mass killings in single societies, though some claims of common causes for mass killings have been made. Some higher estimates of mass killings include not only mass murders or executions that took place during the elimination of political opponents, civil wars, terror campaigns, and land reforms, but also lives lost due to war, famine, disease, and exhaustion in labor camps. There are scholars who believe that government policies and mistakes in management contributed to these calamities, and, based on that conclusion combine all these deaths under the categories "mass killings", democide, politicide, "classicide", or loosely defined genocide. According to these scholars, the total death toll of the mass killings defined in this way amounts to many tens of millions; however, the validity of this approach is questioned by other scholars. As of 2011, academic consensus has not been achieved on causes of large scale killings by states, including by states governed by communists. In particular, the number of comparative studies suggesting causes is limited. The highest death tolls that have been documented in communist states occurred in the Soviet Union under Joseph Stalin, in the People's Republic of China under Mao Zedong, and in Cambodia under the Khmer Rouge. The estimates of the number of non-combatants killed by these three regimes alone range from a low of 21 million to a high of 70 million.[dubious – discuss][2] There have also been killings on a smaller scale in North Korea, Vietnam, and some Eastern European and African countries."


Halosen tyttöineen sepittämää haistapaskaa ja uushirohitistista skitsolallatusta.

:D Ja taas Koivula on kiistämässä täysin objektiivisia faktoja.

Lainaus
http://hameemmias.vuodatus.net/blog/2992826/miten-halosen-ja-hautalan-tilastokeskus-sepitti-eu-lle-70-miljoona-tapettua-maon-uhria-/

"Komminismin musta kirja" "löytää" NL:sta 12 miljoonaa leninin uhria (sepiettyjä) ja "8 mjl. Stalinn uhria", joita 6 mlj osoittatuttu tekstissä "KARKOTETUIKSI" (ukarinlaisiksi ja kulakeiksi, joita kyllä toista mijoonaa karkotettiinkin)


Täyttä paskaa. Oikea selitys on tämä: joko sinä olet väärentänyt "kommunismin mustan kirjan" tekstejä tai sitten "kommunismin mustassa kirjassa" on väärennetty objektiivisia faktoja.


Puhdasta halosenpaskaahan se on kannesta kanteen, "geeniraiskaajamurhaajamiesteoriaa". Ranskan kautta julkaistu, kun niitä korventaa se ranskankieliseen maailmaan yhdistetty Leopold II...

Lainaus
Lainaus
http://tyynekuusela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/96129-juhani-putkinen-postaa-kumottus-sotapropagandaa
http://www.tiede.fi/keskustelut/post1417018.html#p1417018

"Lenin urhit" on "laskettu" kertomalla sisällis- ja interventiosodan aikaiset kaikki (5 mlj.) sotiin ja tauteihin kuolleet kahdella ja pistämällä kaikki "muut" Punaisten piikkiin paitsi näiden omat kaatuneet, ja lisäämäällä näin "laskettuun" "7milj:an" kuvittelliset 5 mlj "Vlgan nälänhädän uhria", vaikka nälänhätäalueella (Tambovissa ja osassa Voronezhia) ei ollut tuolloin 1 mijoonaa enempää ainakaan vakinaisia asukkaita.


Paskaa, paskaa tuutin täydeltä.


Paskaa paskaa, sitä ihtiään!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Tosiasia on, että ihmiset saa kommunismissa töihin vain pakottamalla, kuten Stalin kuuluisilla orja- ja vankileireillään teki. Miksi perkeleessä kuvittelet, että kukaan lähtisi töihin, jos saman "kansalaispalkan" saa makaamalla kotona tai vaihtoehtoisesti raatammalla 8 tai 12 tuntia jossain työpaikalla.


En ole itsekään ainakaan tieteessä tehnyt palkan takia, mitä teen. Olen tehnyt palkasta vain aivan toisarvoisia touhuja.


95 % ihmisistä on perusluonteeltaan laiskoja paskoja, jotka eivät tekisi töitä ellei siitä olisi heille itselleen jotain hyötyä.


Minä olen tehnyt, vaikka on ollut pelkkää vahinkoakin itselle, niin kauan kuin on voinut tehdä tiedettä. Olen ottanut toiselta puolen maata vastaan työtä ja tehnyt, vaikka siitä on tullut rahallisesti tappiota. Sitten ne rupesivat minua sillä tappiontekemismahdolisuudellakin vielä kiristämäänkin, sen jatkumisella, joten lähdettävä sitten kumminkin oli, 5 vuoden jälkeen. Kun perhettäkin ilmaantui. Minä en käsitä, miten enää voitaisiin huonontaa...

Lainaus
Yhteiskunta kaatuisi hyvin nopeasti, jos tasan saman palkan saisi joko tekemällä töitä tai jättämällä ne tekemättä. Kommunismissa ihmiset pitää pakottaa pyssy takaraivossa hommiin, kun taas kapitalismissa järkevästi suunniteltu taloussysteemi vapaine markkinoineen hoitaa homman automaattisesti siten, että työnteko on aina lähtökohtaisesti kannattavampaa ja houkuttelevampaa kuin työttämänä oleminen.


Ei ainakaan tieteessä hoida. EU-kapitalismi hävittää kokonaan tieteen ja tekee siitä gangsterismia.


Paskat hävitä.


On hävittänyt jo, mutta pelkästään EU:sta ja erityisesti Suomesta.


Ei ole.


Minimaalisen vähän henki pihisee enää.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Sen avulla nimenomaan päästään eroon sinun kannattamastasi poliittisesta pseudotieteestä.


Älä unta nää!

NYT tämän oikean tieteen arvo vasta näähdään! Ja on jo näht mm. Jenkeissä. (Tuo Sovjetskajn nettikäännös on muuten aivan uusi ja amerikanenglantia, ja aika täynnä virheitä, kun vanäläiset itse käyttivät aina englanninenglantia. Mulla ei suoraan sanoen ole tietoa, ketkä sen takana ovat. Englanninkielinen paperiversio on olemassa, joissakin Suomenkin yliopistoissa.)


Elät omissa harhoissasi.


Näen tosiasiat ja osaan niitä myös "lukea",irse asiassa yllättävän hyvin...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Kommunismi voi käytännössä toimia vain alkeellisissa, pienissä metsäilijä-keräilijäyhteiskunnissa tai pienissä feodaalisissa yhteiskunnissa, jotka ovat niin kehittymättömiä, että koko kansan työpanos tarvitaan 24/7 ettei ihan kaikki kuolisi nälkään.


Noilla ei ole mitään tekemistä kommunismin kanssa, vaikka ei olisikaan kapitalismi.


Kyllä vaan on. Tällä hetkelläkin esimerkiksi Tyynen valtameren saarilla elelee muusta maailmasta eristyksissä olevia metsästäjä-keräilijä-kansoja, jotka elävät "ihannekommunistisissa" kyläyhteisöissä.


Sillä ei ole mitään tekemistä kapitalismin ja sosialisminjälkeisen kommunismin kanssa, jos sellainen tulee.

Sellaista ei ole eikä tule.


Ei tämä #£€$¤ klopaalikapitalismi tähän jymähtää, missä se nyt on...


Ei sen tarvitsekaan tähän jämähtää, mutta kommunismiksi se ei takuulla tule muuttumaan. Mieluummin vaikka takaisin feodalismiin kuin kommunismiin...


Ei toimi.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
En epäile, etteivätkö olisi onnellisia, mutta kehitys on jämähtänyt sille tasolle, mitä jossain Euroopassa oli ehkä parikymmentä tuhatta vuotta sitten. Yhtälailla esimerkiksi P-Korean ja Kuuban kehitys on jämähtänyt johonkin 1900-luvun alun tasolle ja käytännössä niissä eletään feodalismin aikaan, P-Koreassa vieläpä palvoen ihka oikeaa kommunistista diktaattori-jumalaa.


Ainakin Kuuba on erittäin korkean tieteen ma, jossa kapitalististen maiden johtajat ja kapitalistitkin käyvät mm. hoidattamassa vaikeita sairauksia, edullisesti.


"Korkeasta tasosta" voidaan puhua vain muihin kehitysmaihin verrattuna. Suhteessa länsimaiseen tieteeseen vertauksesi on pelkkä vitsi.


Et tunne asiaa. Enkä minäkään kyllä tunne.


Kuubassa on esim. selvästi muita kehitysmaita korkeampi lukutaito, mutta tieteelliset saavutukset ovat hyvin laihoja.


Se on biotieteissä korkella tasolla. Koko Etelä-Amerikka on väärällään kuubalaisia asiantutijoita, muutkin kuin Venezuela. Tosin osa on mennyt sinne muualta opislekemaankin ja palannut kotimaahansa.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
http://rebirthofreason.com/Articles/Gores/Game_Theory_of_Communism_and_Capitalism.shtml

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Samoin ihmisellä ja eläimillä on ero, symbolinen kulttuurievoluutio.


Symboliset systeemitkin muodostuvat alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutuksista.


Se on niissä täysin epäolennaista. Jos esimerkiksi biologiset seikat määräävät jotakin merkkisysteemissä, se ei määritelmällisesti ole symbolinen systeemi ollenkaan vaan jokin muu informaatiosysteemi, esimerkiksi ehdottomien refleksien systeemin osa.


Ei se todellakaan ole täysin epäolennaista. Jos halutaan esim. piirtää paperille kirjain A, niin totta kai paperin ja siihen jäävän musteen alkeishiukkasten pitää olla järjestäytynyt ja vuorovaikuttaa melko tarkasti juuri tietyllä tavalla, jotta kyseinen kirjain näyttäisi A:lta eikä esim B:ltä.


Se ja sama, mustetta valoa (pimeyttä) vai paskaa. A kuin A.


Mutta A eikä B. Siinä on vissi ero, ja viime kädessä ero johtuu fysikaalisista seikoista.


Ei johdu, vaan nähtynä geometrisista.


Sen nähdyt geometriset ominaisuudet määräytyvät siitä, miten sen lähettämät fotonit osuvat verkkokalvollesi jne. Pelkkää fysiikkaa siis.


Ei tuo tee siitä fysiikkaa.


Tekeepäs. Nähdyt geometriset ominaisuudet ovat emergenttejä, alkeishiukkassysteemien monimutkaisia vuorovaikutusprosesseja.


Eivät ole eivätkä niiden alkishiukkaset muodosta mitään systeemiä. Tähtitaivas on täynnä kolmioita.


Tähtitaivas muodostuu alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutusprosesseista, tauno!


Juu, mutta ne kolmiot ovat vähän muuta kuin me näemme...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Siellä, kuten ei missään muuallakaan meidän tuntemassamme universumissamme, ei tapahdu mitään muuta kuin alkeishiukkasten välisiä reaktioita: absorptiota, emissiota, sirontaa jne.


Ihan vapaaasti, mutta itse elollinen olio on laadullisesti erilainen ja eritasoinen rakenteena ja prosessina (muotona ja sisältönä).


Ei ole alkeishiukkastasolla laadullisesti erilainen, vaan ainoastaan määrällisesti.


Tuo on todellakin aivan perustavaa laatua oleva kehityksen lähde, mutta ´laatu ja määrä´ ja niiden toisikseen muuttuminen ovat juuri dialektiikan ydinasiaa...

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Transformation+of+Quantitative+Into+Qualitative+Changes

" Transformation of Quantitative Into Qualitative Changes

a basic law of materialist dialectics, according to which a change in the quality of an object occurs when the accumulation of quantitative changes reaches a certain limit. The law reveals the most general mechanism of development. First formulated on an objective idealist basis by G. Hegel, it was creatively developed along dialectical materialist lines by the classical Marxist-Leninist writers. "


Täyttä potaskaa, eikä tuollaiselle ole kerrassaan mitään näyttöä/tarvetta tieteessä. Annahan kuulua yksikin konkreettinen esimerkki, missä tapahtuisi maaginen objektin laadullisen ominaisuuden muuttuminen määrälliseksi tai päin vastoin.


Ei siinä ole mitään "maagista": sitä tapahtuu laadulla kuin laadulla, kun määrä vaan riittävästi kasvaa (ainakin jos tuo on ontologinen LAKI eikä pelkkä PERIAATE, jollaisena se esiintyy erityistieteissä.


Leninististä, idealistista potaskaa, jolle ei löydy perusteita tieteessä.


Löytyypäs:


Eikä löydy.


Uskomatonta...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Jos tuollaista EI koskaan tapahtuisi missään, EMME VOISI IKINÄ MITATATA MITÄÄN, sillä jonkin MÄÄRÄN MITTA muodostetaan nimenomaan sen määrallisten muutosten aiheuttamiin laadullisiin muutoksiin nojaten, esimerkiksi lämpötilassa vaikka veden jäätymisen ja höyrystymisen mukaan.


Onko siis veden jäätyminen tai höyrystyminen mielestäsi osoitus yllämainitusta laista?


On.


Paskanmarjat. Jäätymisessä tai höyrystymisessä ei tapahdu yhtikäs mitään laadullisen muuttumista määrälliseksi tai päin vastoin, vaan kyse on pelkästä faasitransitiosta.


Aineen olomuodossa tapahtuu laadullinen muutos lämpötilan määrällisen muutoksen seurauskena. Ellei tuolaisia tapahtuisi, ei ilmiöille olisi määrällisiä mittoja.


Se ei todellakaan ole mikään laadullinen muutos, jos kvanttikentät värähtelevät ja vuorovaikuttavat faasitransition jälkeen hieman eri tavalla.


Tuo "päättely" vain osoittaa, että kvanttikentät eivät kelpaa tämän asian tarkastelutasoksi.


Se kelpaa siihen hyvinkin.


Kaipa nuo muutokset voidaan johtaakin, niidenhän täytyy olla nimenomaan palautuvia, jotta ne kelpaisivat mitoiksi!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Faasitransitiot sitä paitsi liittyvät nimenomaan kompleksisten systeemien ja emergenssin tutkimukseen, ja se on yksi laskennallisen fysiikan tutkituimpia perustapauksia. Esim. Isingin malli:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ising_model

"Historical significance

One of Democritus' arguments in support of atomism was that atoms naturally explain the sharp phase boundaries observed in materials, as when ice melts to water or water turns to steam. His idea was that small changes in atomic-scale properties would lead to big changes in the aggregate behavior. Others believed that matter is inherently continuous, not atomic, and that the large-scale properties of matter are not reducible to basic atomic properties.

While the laws of chemical binding made it clear to nineteenth century chemists that atoms were real, among physicists the debate continued well into the early twentieth century. Atomists, notably James Clerk Maxwell and Ludwig Boltzmann, applied Hamilton's formulation of Newton's laws to large systems, and found that the statistical behavior of the atoms correctly describes room temperature gases. But classical statistical mechanics did not account for all of the properties of liquids and solids, nor of gases at low temperature.
Once modern quantum mechanics was formulated, atomism was no longer in conflict with experiment, but this did not lead to a universal acceptance of statistical mechanics, which went beyond atomism. Josiah Willard Gibbs had given a complete formalism to reproduce the laws of thermodynamics from the laws of mechanics. But many faulty arguments survived from the 19th century, when statistical mechanics was considered dubious. The lapses in intuition mostly stemmed from the fact that the limit of an infinite statistical system has many zero-one laws which are absent in finite systems: an infinitesimal change in a parameter can lead to big differences in the overall, aggregate behavior, as Democritus expected."


On se tietysti hyvä, että tekin olette heittäneet "Enstu" Machin helvettiin atomiteosriasta...


Sinä puolestasi olet kiistänyt koko atomismin.


Minkä "atomismin"? Missä?

Lainaus
Lainaus
Kannattaisi lukea se Leninin "Materialismi ja empiriokritisimi".


Haista paska. Jos haluaisi edesauttaa uskonnottoman yhteiskunnan syntyä, kyseinen teos pitäisi käydä julkisesti polttamassa roviolla yhdessä sisarteostensa Raamatun ja Koraanin kanssa!


Se jos mikä on pistämätönuskonnonvastisessa taistelussa!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Molemmat ovat täysin fysikaalisia prosesseja,


Ei ole kukaan muuta väittänytkään. Dialektiikkaa siinä on se, että kaikilla laaduilla tapahtuu joillakin riitävän korkeilla tutkittavan suureen arvoilla ennen pitkää noin. Jos tuo ei ole ontologinen laki eikä toteudu iahan kaikilla esimerkiksi fysikaalisilla muuttujilla, niin sitten se on periaate.


Mistä lähtien on ollut tarve ruveta "mystifioimaan" fysikaalista faasitransitiota jonkin dialektisen hölynpölylain muotoon?


Määrä, laatu ja mitta ovat dialektiikan kategorioita. Ne täytyy määritellä hyvin, tai "mittaukset" ovat pelkkää humpuukia.


Ja dialektiikka on emergenttiä, kuten on monta kertaa sanottu.


Dialektiikka tutkii aitoa emergenssiä.


Aito emergenssi löytyy ainoastaan Lenin takapuolesta. Tiede ei sellaista tunne.


Totta helvetissä tuntee. Vain täysi ääliö kiistää sellaisen,uusien lakien synnyn uudenlaisten olioiden muodostuessa! Eiväthän, kten elämä, muuten PERIAATTEELLISESTI uudenlaisia olisikaan!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Siinä ei tapahdu kerrassaan mitään sellaista, joka "ansaitsisi" erikseen nimetyn "lain".


Ei pelkästään tässä, mutta DM:n mukaan noin on kaikkien laatujen ja määrien kanssa riittävän suurilla muuttujien arvoilla.


Ja päin persettähän menee niin että paukkuu! Faasitransitiossa ei tapahdu ontologisella tasolla kerrassaan mitään "laadullista" muutosta, vaikka kuinka tulkitsisit raamattuasi.


Kunhan tutkit, mitä ´määrällä ja laadulla´ tuossa tarkoitetaan.


Sillä voidaan tarkoittaa ihan mitä lystää.


Ei voida tieteessä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Tästä syystä kaikilla teorioillakin on jossakin sovellettavuuden rajat. Tilalle/vastaan tulevat muut ilmiöt, ja muut teoriat.

Lainaus
Ja tuohon "kaikilla laaduilla tapahtuu jollekin riittävän korkeilla tutkittavan suureen arvoilla ennen pitkää noin" vaikka sellainen kysymys, että mitä tapahtuu esimerkiksi kun heitetään tavallista 6-silmäistä noppaa riittävän monta (N->ääretön) kertaa ja lasketaan havaitun silmäluvun keskiarvoa? Ei havaita yhtikäs mitään dialektista (hölynpöly)hyppäystä suuntaan tai toiseen, kuten ei havaittu faasitransitiossakaan.


Se, mitä havaitaan, ei myöskään ole "fysiikkaa", koska se tapahtuu aivan minkä hyvänsä fysiikan varaan rakennetuissa tasan samanvertaisissa tapauksissa, vaan se on objektiivista matematiikkaa.


Et vastannut kysymykseen. Mikä laadullinen muutos tapahtuu, kun heitetään noppaa N->ääretön kertaa, ja lasketaan havaitun silmäluvun keskiarvoa?


Satunnaiseta tulee välttämätön: ero-% pienee kuin se pyy maailmanlopun edellä. (Tuo on vanha germaaninen pakanauskomus; preussilaiset ja sitä myötä kuurilaiset ja hämäläiset eivät uskoneet maailmanloppuun.)

Mistä hiton satunnaisesta tulee välttämätön? Ja mikä ero-% ? Tasaisen jakauman keskiarvo ei todellakaan ole mikään satunnaismuuttuja, joka muuttuisi välttämättömäksi. Kun N lähestyy ääretöntä, otoskeskiarvo lähenee jakauman keskiarvoa, eikä siinä mitään dialektista hölynpölytemppua tapahdu.

Lainaus
Lainaus
Määrällisten muutostten laadullisiksi muuttuminen koskee reaalisten olioiden ominaisuuksia eikä matemaattisia abstraktioita


Ai nytkö dialektiikkasi ei pädekään kaikkialla! Moneskohan kerta kun puhut itsesi pussiin...


Matematiikassa voidaan määritellä "keinotekoisesti" absoluuttisia äärettömyyksiä, joita luonnossa ei ole.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Jos noin EI tapahdu, niin SITTEN VASTA siellä vaikuttaa jokin erityisesti fysiikan laki! (Voi olla vaikka "painotetut" nopat!


Noppa ja sen ympäristö ovat kvanttikenttien värähtelyä ja vuorovaikutuksia riippumatta siitä mitä mieltä sinä olet.


Olkoon vaan vaikka tärähtelyä. En ole väittänytkään, etteikö TUO prosessi olisi redusoituva. Toisin sanoen minun terminologiallani siinä EI ESIINNY EMEGENSSIÄ.


Siinä ei tosiaankaan esiinny emergenssiä. Noin muuten terminologiasi on pääosin pseudotieteellistä paskaa.

Lainaus
Se, mitä olen siinä väittänyt ns. "fysikalismia" vastaan (mielestäni ja parhaan ymmärrykseni mukaan) on, että tuo LUONNONLAKI, jonka tuo järjestely nostaa alkaishiukkasten tanssin piiristä makroskooppisesti tarkasteltavaksi, EI OLE FYSIIKAN VAAN OBJEKTIIVISEN "LUONNONMATEMATIIKAN" LAKI! Ja perustelen sitä, että ilmenee aina ja kaiken fysiikan suhteen nimenomaan silloin, kun se fysiikka EI ASETA TAPAUKSIA MITENKÄÄN ERI ASEMAAN, vaan ne ovat fysikaalisilta ehdoiltaan identtisiä.


Väärässä olet, pahemman kerran. Johtunee siitä, ettet ymmärrä modernia fysiikkaa, matematiikkaa tai kompleksisia systeemejä.


Katson olevani oikeassa. Sinun "fysiikassasi"on helvetisti objektiivisesti puhtaasti matemaattisia oletuksia mukana.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
ja suureiden mittaaminen on myös täysin fysikaalinen prosessi.


ja ´mitta´ on täysin dialektinen käsite ontologiassa: ´määrän ja laadun´ ykseyttä!


Olet sinä kyllä harvinaisen uskonnollinen kaveri...


Olen ideologinen, mutta en uskonnollinen.


Tässä tapauksessa ne ovat synonyymejä. Kommunismi/dialektinen materialismi on verrattavissa esimerkiksi islamismiin.


Porvari voi myös olla dialektinen materialisti, kuten Niels Bohr.


Bohr ei ollut dialektinen materialisti. Taas olet valehtelemassa...


Joku muu sitten. Ei ole mitenkään tavatonta. Demareissa on myös ollut dialektisia materialisteja, mutta he ovat pitäneet matalaa profiilia, mistä saa helposti aiheettoman "oikeistodemarin" leiman, jos vielä suhtautuu nuivasti frankfurtismiinkin.


Dialektinen materialismi on yksi poliittinen muinaisjäänneideologia muiden joukossa.


Seän katsotaan. Minulle se on tieteen filosofia ja ideologia, mutta ei mua hirveäasti häiritse, jos se on jollekulle muulle politiikan.

Lainaus
Ei sen puoleen, muutkin vallitsevat poliittiset ideologiat ovat nyky-yhteiskunnassa jokseenkin jääneet kehityksen kelkasta. Esimerkiksi jako vasemmistoon ja oikeistoon alkaa jokseenkin olla hieman vanhahtava ja vinksahtanut ajattelutapa, ja voi olla että tulevaisuudessa puolueiden "perusjako" tehdään jollain muulla kriteerillä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Käsityksesi alkeishiukkasfysiikasta on edelleenkin selvästi puutteellinen.


Jos vähän härskisti sanoisi, niin se ei ole mikään puute, jos minulta puuttuvat sinne "sijoitetut" skitsoilut, kuten "kavanttitietoisuus" ja "fysikaalinen (fysikalistinen) muodollinen logiikka"...


Sen sijaan sitten kuvittelet yhteiskuntaluokkien taistelevan alkeishiukkastasollakin?


No en. Mutta sielläkin esiintyy dialektisia vastakohtia, jotka "taistelevat ilmenemisestä" siten, että sitä ei voi muodollisloogisesti mallintaa yksityiskohtaisesti.


Paskat esiinny. Sano yksikin konkreettinen esimerkki, jota ei voida muodollisloogisesti mallintaa alkeishiukkastasolla mutta dialektisesti muka voidaan.


Erityinen dialektinen mallintaminen edellyttäisi, että mallinnetaan erikseen molempien dialektisten vastapoolien rooli, esimerkiksi eri teorialla. Uskon että kehitys kulkee siihen suuntaan. Tätä ei pidä sekoitta dialektisiin käsitemäärityksiin, vaikka ´totuuden´ käsitteeseen subjektiivisen yhtäpitävyytenä objektiivisen kanssa kohteesta.


Eli et pysty sanomaan yhtäkään konkreettista esimerkkiä, mihin dialektiikka muka tarvittaisiin...


Sitä tarvitaann joka tieteessä yleiskäsitteiden oikeassa määrittelyssä aina itse ´totuuden käsittestä alkaen.


Sitä ei siis tarvita yhtikäs mihinkään...


Tarvitaan sitä ehdottomasi tieteen erottamiseen hölynpölystä JO MÄÄRITELMÄSSÄKIN!


Missä HELVETIN määritelmässä? Tässäkö:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dialectical_materialism

"Dialectical materialism is a strand of Marxism, synthesizing Hegel’s dialectics, which proposes that every economic order grows to a state of maximum efficiency, while simultaneously developing internal contradictions and weaknesses that contribute to its systemic decay."


Esimerkiksi tässä:

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3003319/materialistisen-dialektiikan-totuuskasityksesta-sovellettuna-teknisiin-tieteisiin/

"
Tieteen tehtävä on DM:n mukaan objektiivisen todellisuuden kohteiden ja ilmiöiden, erityisesti luonnon ja yhteiskunnan lakien heijastaminen ennen kaikkea teorianmuodostuksen kautta. Objektiivisuutta omaavat, suhteellisesti todet, sisällöltään havaitsijasta riippumattomat teoriat johdannaisineen toimi vat käytännöllisen toiminnan suhteellisen luotettavana teoreettisena perustana, tietona. Tietynlaisiin tutkimuskohteisiin liittyvien teorioiden järjestelmä on tieteenala, esimerkiksi fysiikan, kemian ja biologian tutkimuskohteena on luonnon prosessien sisältö, matematiikan tutkimuskohteena ovat kohteiden määrälliset suhteet ja avaruudelliset muodot, muodollisen logiikan, joka on siis erityistiede, tutkimuskohteena on kielellisten järjestelmien muoto /3/. Tieteenalan olemassaolon edellytys on objektiivisen tutkimuskohteen olemassaolo, tätä edellytystä eivät DM:n mukaan täytä esimerkiksi teologia (ymmärrettynä ”jumalien” tutkimukseksi) tai ”filosofinen antropologia” (ymmärrettynä ”ikuisen ihmisluonnon” tutkimukseksi), niissä on (ainakin DM:n mukaan) kyseessä jokin muu yhteiskunnallisen tajunnan ilmiö kuin tiede.

... Dialektiikan kategorioita, joita totuuden käsitteen määrittely näyttää edellyttävän, ovat siis ainakin 'subjektiivinen ja objektiivinen' sekä 'abstrakti ja konkreettinen'. Totuus on myös aina sekä suhteellista,eli tietomme kohteesta on puutteellista ja kohdekin epämääräinen,että absoluuttista, sellaista, joka ei tule täysin kumoutumaan tullessamme tuntemaan kohteen entistä paremmin.

Tieteen yleisestä päämäärästä, objektiivisesta totuudesta Lyhyt filosofian sanakirja /5/ toteaa mm:

”Objektiivinen totuus on tietoa,jonka sisältö ei riipu ihmisestä eikä ihmiskunnasta.Ollen objektiivista sisällöltään tosi tieto on samalla subjektiivista muodoltaan, se ei siis kuulu ulkoiseen todellisuuteen, vaan ihmiselle ollen hänen tiedostustoimintansa tulosta. Tietojemme objektiivisuutta ei pidä sekoittaa niiden muuttumattomuuden kanssa, kuten ovat tehneet metafyysiset materialistit.”

(Tieteellistä objektiivisuutta ei pidä sekoittaa myöskään ´erilaisten näkökantojen oikean ja tasapuo- lisen esiintuomisen´ kanssa,joka on tieteellisen tai poliittisen ym. journalismin objektiivisuutta suh- teessa subjektiiviseen kohteeseen, ja saattaa olla kyllä sekin tärkeää tiedon kehitykselle.)

Esitetyn pohjalta voitaisiin kokeilla seuraavaa työmääritelmää ´teknistieteelliselle totuudelle´:

Teknisillä tieteenaloilla käsite ´totuus´ ilmaisee objektiivisen todellisuuden suhteellisen itsenäisyyden omaavien objektien eli kohteiden, niiden ominaisuuksien ja suhteiden sel- laista kuvautumista, heijastumista yhteiskunnallisen tajunnan piirissä kielellisen tiedon muodossa,joka kuvautuminen on kohteensa kanssa yhtäpitävää,yhteiskunnallisen käy- tännön piiriin olennaisina tulleiden objektiivisten luontotieteellisten lainalaisuuksien puitteissa isomorfista. "

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Kvanttikenttäteorian mukaan kutakin alkeishiukkastyyppiä kohden on tasan yksi kvanttikenttä (sisältää myös sen antihiukkasen), joka täyttää koko universumin. Tuo kenttä voi värähdellä hyvinkin eri tavalla eri puolilla universumia, ja se, mitä hiukkasia esim. jossain kappaleessa havaitaan riippuu kentän värähtelyistä ja kenttien välisistä vuorovaikutuksista tuolla alueella. Kummassakaan systeemissä ei ole kvanttikenttien kannalta laadullisesti mitään eroa - ainoastaan kenttien värähtelyjen taajuuksissa, aallonpituuksissa jne. ja kenttien välisissä vuorovaikutuksissa on MÄÄRÄLLISIÄ eroja.


Tämä on tapa KUVATA asioita mallilla,


Ja mikähän teoria sitten ei ole tapa KUVATA asioita mallilla?


Kaikki teoriat ovat sitä. Mutta niiden kohteet eivät silti sisällä sitä logiikkaa, jonka malli sisältää.


Ja kuka on väittänyt, että sisältäisi?


Enqvist ja muut "kaikenteoreetikot" implisiittisesti eli sisäänrakennetusti.


He eivät sano mitään tuollasta, vaan sinä olet väärentänyt heidän tekstiään.


He eivät sano, mutta tekevät niin. Juuri siinä kohdassa he huijaavat!


He eivät huijaa, vaan sinä huijaat!


Sehän katsotaan tieteessä aina lopulta objektiivisesti... (HUOM! Kaikki ei suinkaan tiedettä, mikä Suomessa sillä nimellä kulkee...)


Oletan, että painut helvettiin täältä netistä, jos Higgsin bosoni löydetään?


En painu, mutta korjaan joitakin käsityksiäni DM:n piirissä toisenlaisiksi kuin ne nyt ovat.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lähinnä sinä itse, joka uskonnollisiin teeseihisi vedoten väität, että dialektinen logiikka löytyy luonnosta itsestään.


Dialektiikka tutkii emergenssiä, joka esiintyy itse luonnossa ja dialektinen logiikka tutkii todellisuuden kuvaamista teorianmuodostuksessa ottaen huomioon muodollisen logiikan pätevyyden rajoitukset, jotka johtuvat itse luonnosta.


Fysiikka tutkii materiaa, josta itse luonto koostuu.


KAIKKI TIETEET tutkivat MATERIAA:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Matter

" Matter

“a philosophical category denoting the objective reality which is given to man by his sensations and which is copied, photographed, and reflected by our sensations, while existing independently of them” (V.I.Lenin).

Matter is the infinite multitude of all the objects and systems in the world and the substratum of all properties, connections, relations, and forms of motion. Matter comprises not only all directly observable natural objects and bodies, but also all those which in principle will be known in the future with improvement of the means of observation and experiment. The entire world around us is moving matter in its infinitely diverse forms and manifestations and with all its properties, connections, and relations.

The Marxist-Leninist conception of matter is organically related to the dialectical materialist answer to the basic question of philosophy. This conception is based on the principle of the material unity of the world and the primacy of matter over human consciousness and on the principle of the knowability of the world through the consistent study of matter’s specific properties, connections, and forms of motion. "

Lainaus
Ontologista emergenssiä ei ole olemassa, vaan kaikki emergentit lait ovat ns. efektiivisiä lakeja, samoin myös dialektiikan lait.


Turha jauhaa tuota rukousmyllyä.


Se "rukosmylly" on empiirinen fakta halusitpa sitä tai et.


Filosofian asettamukset eivät ole empiirisiä kuten eivät matemattikankaan: ne hakevat empiriansa erityistieteiden konkreettisita teorioista. Ne taas eivät koskaan TÄYDELLISESTI vahvista filosofiaa, kuten eivät matematiikkaakaan.


Lässyti lässyn. Fysikalismi on empiirinen fakta.


Se on tyhjää paskanjauhamista.

Lainaus
Lainaus
´Malli´ on ilmiönä läheitä sukua ´ANALOGIALLE`.


Olkoon vaan.

Muokannut: Risto Koivula , 4/9/2012 3:23:06 AM


materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359981 , Risto Koivula , 26.03.2012 01:54:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359982 , Risto Koivula , 26.03.2012 02:01:21 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359985 , Otto Mäkelä , 26.03.2012 02:25:37 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360012 , Risto Koivula , 26.03.2012 15:04:02 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360018 , tyy , 26.03.2012 15:28:54 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360109 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 16:59:16 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360129 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:45:50 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360035 , JuhaHuuhaa , 26.03.2012 20:44:05 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360036 , Risto Koivula , 26.03.2012 23:42:25 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360045 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 10:42:01 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360052 , Risto Koivula , 27.03.2012 14:51:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360102 , tyy , 28.03.2012 15:50:04 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360128 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:40:14 ]
                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360153 , pulivari , 29.03.2012 13:32:32 ]
                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360177 , Risto Koivula , 29.03.2012 20:26:45 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360183 , pulivari , 29.03.2012 22:12:52 ]
                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360187 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:36:16 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360193 , pulivari , 30.03.2012 11:32:18 ]
                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360224 , Risto Koivula , 30.03.2012 17:28:39 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka   [ 360232 , Risto Koivula , 30.03.2012 20:09:42 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka   [ 360339 , pulivari , 03.04.2012 15:01:33 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360324 , pulivari , 03.04.2012 10:46:58 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360338 , riiviö , 03.04.2012 14:53:57 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360340 , pulivari , 03.04.2012 15:29:38 ]
                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360341 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 15:40:34 ]
                                                                    Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360344 , pulivari , 03.04.2012 16:50:31 ]
                                                                        Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360345 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 18:35:13 ]
                                                                            Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360351 , pulivari , 03.04.2012 20:22:26 ]
                                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360357 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 21:32:12 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360379 , riiviö , 04.04.2012 13:04:46 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360385 , pulivari , 04.04.2012 13:56:56 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360392 , riiviö , 04.04.2012 16:14:43 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360395 , pulivari , 04.04.2012 17:24:31 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360414 , Risto Koivula , 05.04.2012 03:43:44 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360435 , pulivari , 05.04.2012 15:56:07 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360516 , Risto Koivula , 07.04.2012 04:58:39 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360517 , Risto Koivula , 07.04.2012 07:20:35 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360524 , pulivari , 07.04.2012 12:33:18 ]
                                                                            Hoosiannaa, VYSIIKASTA-lallaaa...!!!   [ 360545 , Risto Koivula , 08.04.2012 03:39:03 ]
                                                                                Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360556 , pulivari , 08.04.2012 15:30:17 ]
                                                                                    Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360575 , Risto Koivula , 09.04.2012 01:48:21 ]
                                                                                        Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360669 , pulivari , 13.04.2012 20:01:59 ]
                                                                                            Pyhitetty olkoon filosofia...?   [ 360679 , Dorcas Gustine , 14.04.2012 21:07:01 ]
                                                                                            Fysiikasta fysiikalla fysikoidaan fysiikkaa fysiikaksi...   [ 360682 , Risto Koivula , 15.04.2012 02:54:44 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360518 , pulivari , 07.04.2012 09:55:38 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360526 , Risto Koivula , 07.04.2012 14:04:50 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360534 , pulivari , 07.04.2012 18:20:47 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360548 , Risto Koivula , 08.04.2012 10:04:35 ]
                                                                                    valematerialistinen dialektinen logiikka?   [ 360561 , pulivari , 08.04.2012 17:46:06 ]
                                                                                        "Japetuksen" sekoilut...   [ 360577 , Risto Koivula , 09.04.2012 05:04:19 ]
                                                                                            "Japetuksen" sekoilut...   [ 360586 , Risto Koivula , 09.04.2012 15:29:22 ]
                                                                                                Koivulan sekoilut...   [ 360601 , pulivari , 10.04.2012 12:52:31 ]
                                                                                                    Koivulan sekoilut...   [ 360603 , Risto Koivula , 10.04.2012 18:31:52 ]
                                                                                                        Koivulan sekoilut...   [ 360608 , pulivari , 11.04.2012 08:24:32 ]
                                                                                                            Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360609 , pulivari , 11.04.2012 11:20:04 ]
                                                                                                                Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360615 , Niilo Paasivirta , 11.04.2012 12:06:02 ]
                                                                                                                R. Tyyne   [ 360634 , Risto Koivula , 11.04.2012 23:32:30 ]
                                                                                                                    R. Tyyne   [ 360642 , pulivari , 12.04.2012 08:17:11 ]
                                                                                                                        R. Tyyne   [ 360654 , Risto Koivula , 12.04.2012 15:15:00 ]
                                                                                                                            R. Tyyne   [ 360659 , pulivari , 12.04.2012 16:57:50 ]
                                                                                                                                R. Tyyne   [ 360663 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:19:48 ]
                                                                                                                                    Risto "Kriminaali" Koivula...   [ 360667 , pulivari , 13.04.2012 16:56:32 ]
                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360664 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:20:25 ]
                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360665 , Risto Koivula , 12.04.2012 23:57:48 ]
                                                                                                                                        Wikin sekoilut   [ 360668 , pulivari , 13.04.2012 18:00:55 ]
                                                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360671 , Risto Koivula , 14.04.2012 12:49:39 ]
                                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360780 , pulivari , 20.04.2012 18:13:09 ]
                                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360791 , Risto Koivula , 21.04.2012 08:58:07 ]
                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363343 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 10:52:04 ]
                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363356 , Risto Koivula , 16.07.2012 17:19:12 ]
                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363361 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 17:48:29 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363362 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:07:56 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363382 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 21:35:31 ]
                                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363706 , Risto Koivula , 09.08.2012 01:59:41 ]
                                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363735 , Niilo Paasivirta , 11.08.2012 04:54:15 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363363 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:08:30 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363736 , Zaphod B , 11.08.2012 07:56:36 ]
                                                                                                                                                                            Tiedekeskustelua vai maailman tylsin small talk -palsta...   [ 363737 , Risto Koivula , 12.08.2012 00:23:07 ]
                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360630 , Risto Koivula , 11.04.2012 21:52:01 ]
                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360644 , pulivari , 12.04.2012 09:37:56 ]
                                                                                            Koivulan sekoilut...   [ 360600 , pulivari , 10.04.2012 12:30:03 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364176 , Risto Koivula , 21.09.2012 01:07:30 ]
                                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364202 , Risto Koivula , 23.09.2012 01:24:01 ]
                                                                                        Materialistinen dialektinen logiikka jytää vääristelyistä huolimatta   [ 364225 , Risto Koivula , 24.09.2012 04:31:04 ]
                                                                                            Trotski, dialektiikka ja talvisota (jota Trotski luuli sosialisminlevityssodaksi ja kannatti...)   [ 364682 , Risto Koivula , 12.10.2012 23:16:54 ]
                                                            Koivulan pseudotieteellinen emergenssikäsitys   [ 360437 , pulivari , 05.04.2012 18:13:49 ]
                                                                Koivulan tieteellinen emergenssikäsitys   [ 360455 , Risto Koivula , 06.04.2012 04:36:52 ]
                                                                    Koivulan emergenssikäsitys   [ 360467 , pulivari , 06.04.2012 11:40:49 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360210 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 15:17:10 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360201 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 13:33:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360169 , JuhaHuuhaa , 29.03.2012 15:54:56 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360093 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 15:26:16 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360097 , tyy , 28.03.2012 15:44:13 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360130 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:48:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360127 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:33:06 ]
                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360195 , Otto Mäkelä , 30.03.2012 11:55:22 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360198 , Jaakko Kankaanpää , 30.03.2012 12:10:03 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360207 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:29:37 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360286 , Pena , 02.04.2012 09:58:33 ]
                                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360299 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:51:50 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360204 , TomiP , 30.03.2012 13:54:54 ]
                                Dialektisen materialismin "pseudotiede"...   [ 360208 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:53:16 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360205 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:20:23 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360270 , Otto Mäkelä , 01.04.2012 12:13:49 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360284 , Risto Koivula , 01.04.2012 23:34:26 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360287 , Pena , 02.04.2012 10:02:38 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360298 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:48:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360285 , Pena , 02.04.2012 09:37:57 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360297 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:46:39 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360047 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 11:48:51 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360038 , Tomppa , 27.03.2012 00:37:02 ]
        Otsikoinnista   [ 360146 , jukx , 29.03.2012 11:42:19 ]
            Otsikoinnista   [ 360188 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:48:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360173 , pulivari , 29.03.2012 17:29:07 ]
    Koivulan huijaus?   [ 360416 , Pena , 05.04.2012 08:15:35 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360418 , Dens511 , 05.04.2012 09:10:20 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360438 , Risto Koivula , 05.04.2012 18:16:57 ]
            Koivulan huijaus?   [ 360511 , Pena , 06.04.2012 23:29:09 ]
                Koivulan huijaus?   [ 360514 , Risto Koivula , 07.04.2012 02:05:20 ]
                    Koivulan huijaus?   [ 360611 , Pena , 11.04.2012 11:40:38 ]
                        Koivulan huijaus?   [ 360620 , Jaakko Kankaanpää , 11.04.2012 12:20:30 ]