”Tiedebarometri” - Suomalaiset luottavat roistovaltiopuoskari- ja hölynpölytieteeseen…

Risto Koivula, 11/22/2019 1:11:22 AM, 402300

”Tiedebarometri”: Suomalaiset luottavat roistovaltiopuoskari- ja hölynpölytieteeseen…

Se roistovaltio on tietysti Suomi, joskin muutama muukin kuten Ruotsi, Italia tai USA joskus peesailevat…

https://www.tiede.fi/artikkeli/artikkelit/suomalaiset-tahtovat-lisaa-tiedetta

Tiedebarometri 2019 (on KVASItiedettä…)

Suomalaiset tahtovat lisää tiedettä

Jukka Ruukki

13.11.2019 klo 9:31Suomen tunnetuin tutkija on avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja – ja kiinnostus avaruustutkimukseen on historiallisessa huipussaan. Kuva: Sanoma-arkisto ja Nasa:

RK: Valtaoja jauhaa "avaruusprofessorin arvovallalla paskaa asioista, joissa hän on patatyhmä maallikko, kuten huuhaavaletiede "sosiobiologiasta". Hän on usein myös esitän omaltakin alaltaaan järjettömyyksiä - kuten esimerkiksi, että "tulevaisuus ja menneisyys olisivat olemassa" jossakin samaan tapaan kuin nykyisyys.


JR: " Luotamme tieteeseen lujemmin kuin koskaan. Eniten suhtautumista jakaa puoluekanta, kertoo tiedebarometri.

Nyt sen kehtaa sanoa ääneen: suomalaiset suorastaan rakastavat tiedettä. Kiinnos-tuksemme tieteeseen on kansainvälisesti verrattuna suurta. Arvostamme tutkimusta ja tieteen instituutioita ja luotamme tieteen kykyyn ratkaista yhteiskunnallisia ja maail-manlaajuisia ongelmia. Kansan tuki tieteelle ei ole horjunut, vaikka päättäjien suusta on saatu viime vuosina kuulla tutkijoita ja kaiken maailman dosentteja väheksyviä kommentteja.

Tämä käy ilmi kaikkien aikojen seitsemännestä tiedebarometrista. Se on kolmen vuoden välein tehtävä kyselytutkimus, joka luotaa suomalaisten asenteita tiedettä kohtaan. Ensimmäinen barometri ilmestyi vuonna 2001. Nyt julkaistuun kyselyyn vastasi yli kaksituhatta henkilöä viime kesänä.

Tulos on monin kohdin mieluista luettavaa suomalaisen tieteen näkökulmasta. Luot-tamus tieteeseen on kolmessa vuodessa vahvistunut, ja se on nyt historiallisessa huipussaan.

Kansalaiset ovat luottamuksessaan varsin yhdenmukaisia. Voimakkaimmin tieteen nimiin vannoo koulutetuin väestönosa. Pientä säröä kuvaan tuo puoluekanta, jonka vaikutusta tiedeasenteisiin peilattiin nyt ensi kertaa.

Lähes yhdeksän kymmenestä vihreiden kannattajasta kertoo luottavansa tieteeseen,perussuomalaisista ja viime eduskuntavaaleissa äänestämättä jättäneistä noin joka toinen. Perinteisten puolueiden välillä ei ole havaittavissa suuria eroja. Lähimmäksi vihreiden tasoa kohoavat kokoomuksen kannattajat.
Ohi eduskunnan ja kirkon

Tiedeorganisaatioista luotettavimmiksi mielletään yliopistot ja korkeakoulut. Kolme neljästä vastaajasta tuntee niitä kohtaan suurta luottamusta. Ammattikorkeakoulut jäävät yliopistoista ja korkeakouluista jälkeen vain hiukan.

Yksittäisistä tutkimuslaitoksista luotetuin on Teknologian tutkimuskeskus VTT. Myös Suomen Akatemia nousee korkealle ohi median, eduskunnan ja kirkon.Artikkelin grafiikat: Riku Koskelo/Tiede


Barometrin perusteella tieteen julkisuuskuva ja yhteiskuntasuhteet ovat kunnossa. Sen ohittavat luottamusvertailussa vain poliisi ja puolustusvoimat. Tiede jättää taakseen muun muassa oikeuslaitoksen.

Tiedettä paitsi arvostetaan myös pidetään tasokkaana. Sen kykyyn tuottaa paikkansa pitäviä tuloksia uskotaan laajasti.

Erityisen hyvän arvion saa suomalainen lääketiede. Useampi kuin seitsemän kym-me-nestä antaa sille hyvän arvosanan, ani harva huonon. Lähes yhtä mairitteleviin lukemiin yltää teknologia.

Tiedebarometrin vastaajat jakavat tunnustusta koko tiedeyhteisölle. Tutkimuksen yleinen laatu koetaan hyväksi. Sellaiseksi sen arvioi useampi kuin seitsemän vastaa-jaa kymmenestä. Kaksi kolmesta kiittää tutkimuksen ja tieteentekijöiden kansainvä-listä tasoa. Koko tieteen tila nähdään valoisampana kuin kolme vuotta sitten.

Myös tieteen olemusta ymmärretään entistä paremmin. Tiede mielletään moniääni-seksi, eikä tutkijoiden erimielisyyden katsota rapauttavan luotettavuutta.Väitteen ”Tieteeseen ei voi luottaa, koska saman alan asiantuntijat voivat olla jostakin asiasta täysin eri mieltä” hyväksyy alle joka viides vastaaja. Se kertoo väestön valistuneisuudesta.

Väite ”Ristiriitaisetkin näkemykset kuuluvat tieteeseen” vahvistaa valistuneisuuden vaikutelmaa. Kolme neljästä yhtyy näkemykseen, ani harva torjuu sen. Suomalaisten voi katsoa kestäneen hyvin median pyrkimystä luoda draamaa ja kärjistäviä vastakkainasetteluja.

Tieteen ristiriitaisuuden sieto kasvaa koulutuksen mukana. Akateemisesti koulutetuille asia on barometrin tulosten perusteella lähes itsestään selvä.

Kykyihin uskotaan vankasti

Barometri selvitti myös vastaajien odotuksia. Millaisia ongelmia tiede pystyy ratkomaan?

Odotukset osoittautuvat aiempaa optimistisemmiksi. Usko tieteen mahdollisuuksiin on kauttaaltaan myönteisempää kuin barometriseurannan aloitusvuonna 2001.

Tieteen uskotaan löytävän keinoja sairauksien hoitoon, eliniän pidentämiseen ja energiapulmien ratkaisuun. Keskimääräistä luottavaisempia ovat nuoret, yliopistokoulutuksen saaneet, ylemmät toimihenkilöt ja opiskelijat.

Puolueiden kannattajien näkemyksissä ei juuri ilmene eroja. Optimistisimmin tieteen mahdollisuuksiin suhtautuvat vihreiden, kokoomuksen ja keskustan äänestäjät.

Jopa ilmastonmuutoksen torjumiseen tai jarruttamiseen suhtaudutaan luottavaisesti. Luottamus on myös kasvanut kolmessa vuodessa merkittävästi. Puolet uskoo keinoja löytyvän, joka neljäs lukeutuu pessimisteihin.

Ilmastonmuutoksesta on tullut kiistelty kauhuskenaario julkiseen keskusteluun, mutta politiikan kärkiteemaksi ilmasto nousee harvoin.

Kevään 2019 eduskuntavaaleista tuli kuitenkin ilmastovaalit. Vihreät ja erityisesti perussuomalaiset selvästikin hyötyivät tapahtuneesta. Ensin mainittu kantaa korostetusti huolta ilmastosta, jälkimmäinen ei niinkään. Perussuomalaiset puhuvat ”ilmastohysteriasta”.

Ilmastopolitiikan jakolinja oireilee myös tuoreessa tiedebarometrissa. Väitettä ”Ilmas-tonmuutoksen eteneminen on vakava uhka, joka vaatii poliittisilta päättäjiltä tehokkai- ta toimia” tukee liki kolme neljästä suomalaisesta. Skeptikot jäävät vähemmistöön, mutta heidän määränsä on kasvanut selvästi kolmessa vuodessa. Lukema on nyt mittaushistorian toiseksi korkein.

Jakauman voi tulkita heijastelevan vaaleissa havaittua kahtiajakoa. Yhdeksän kym-menestä vihreiden kannattajasta pitää ilmastonmuutosta aitona uhkana, joka vaatii poliitikoilta toimia. Alle yksi kolmesta perussuomalaisten kannattajasta kokee samoin.
Geenit ylös, pseudo alas

Aiemmissa barometreissa suhtautuminen geenitutkimukseen on tuottanut hajontaa. Torjuntaa ovat aiheuttaneet varsinkin perimän muuntelu ja mahdolliset ihmisen kloonaushankkeet.

Asennoituminen on muuttunut aiempaa hyväksyvämmäksi. Useampi kuin joka toinen vastaaja katsoo, että riskeistä huolimatta geeniteknologiaan liittyvästä tutkimuksesta on suurta hyötyä ihmiskunnalle. Väitteen torjuu noin joka seitsemäs.

Geenitutkimusta lääkkeiden kehittämiseksi pidetään hyvänä, mutta muuntogeenistä ruokaa kohtaan tunnetaan edelleen epäluuloa. Suhtautuminen on pysynyt kriittisenä mittaushistorian alusta asti. Epäluuloisten määrä on kuitenkin vähentynyt huomat-ta-vasti kolmessa vuodessa. Väite ”Geeniruokaa on turha pelätä, sillä se on turvallista niin ihmisille kuin ympäristöllekin” saa hyväksynnän joka neljänneltä. Eri mieltä on kaksi viidestä.

Geeniruokaa pelkäämättömien osuuden kasvu, +11 %, on yksi tiedebarometrin suurimmista asennemuutoksista. Keskimääräistä enemmän luottamusta tuntevat nuorimmat ja koulutetuimmat. Miehet suhtautuvat hyväksyvämmin kuin naiset.Toinen selvä muutos koskee tieteen vastapoolia, huuhaata. Kaikenlaisen pseudotieteen suosio on ollut pitkään laskussa, ja suuntaus jatkuu.

Tämänvuotisessa barometrissa selvitettiin entiseen tapaa kuuden tiedeyhteisön tunnustusta vailla olevan opin uskottavuutta. Testiin joutuivat kansanparannus, homeo-patia, luontaislääkkeet, horoskoopit, ufousko ja telepatia. Vastaukset osoittavat, että niitä kannatetaan vähän. "

RK: Tieteen pitää apella ennen kaikkea VÄÄRÄÄ TIEDETTÄ VASTAAN.

Nuo mainitut eivät yleensä edes yritä olla tiedettä: ne ovat enemmänkin pirun huonoa uskontoa!

Sen sijaan VALETIEDETTÄ, pseudotiedeä ovat esimerkiksi "rotumurha-" ja muut "peilineuroonit", "homongeenit", tahdonkiistämiset, ehdollistumisenkiistämiset, "todella ajattelevat tieokoneet" jne.

Pseudotieteen lisäksi on harmittomampaa tiedettä matkivaa KVASIIEDETTÄ, jossa oikein hyvä esimerkki on tämä läpikotaisin epätieteellinen "tiedebaromeri"!

JR: " Eniten ymmärrystä saa kansanparannus. Kolmannes suomalaisista uskoo kansan-parantajilla olevan tietoja ja taitoja,joita lääketieteellä ei ole. Asian kiistäviä on kuiten- kin selvästi enemmän. Kansanparannuksella on ilmeisen hyvä,ystävällisen myyttinen maine. Sen suosio laskee silti tasaisesti.

Usko homeopatiaan on kolmessa viime mittauksessa ollut lähes vapaassa pudotuk-sessa. Homeopatian kiistää kaksi kolmesta. Siihen uskovien joukko on kutistunut vii-dennekseen suomalaisista. Myös luontaislääkintään skeptisesti suhtautuvia on aiem-paa enemmän. Niin homeopatian kuin luontaislääkinnän tehoon uskoo suurempi osa naisista kuin miehistä.
https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2019/11/suomalaiset-luottavat-holynpolytieteeseen

Muokannut: Risto Koivula, 11/23/2019 10:22:13 AM


”Tiedebarometri” - Suomalaiset luottavat roistovaltiopuoskari- ja hölynpölytieteeseen…   [ 402300 , Risto Koivula , 22.11.2019 01:11:22 ]
    ”Tiedebarometri” - Suomalaiset luottavat roistovaltiopuoskari- ja hölynpölytieteeseen…   [ 402301 , Risto Koivula , 22.11.2019 01:44:04 ]
        ”Tiedebarometri” - Suomalaiset luottavat roistovaltiopuoskari- ja hölynpölytieteeseen…   [ 402304 , mmm , 24.11.2019 20:45:00 ]
            P-po-pop-poopismi ?   [ 402338 , Mr.K.A.T. , 30.11.2019 01:11:01 ]
        Paluu menneisyyteen   [ 402317 , sherlocker , 25.11.2019 20:44:36 ]
            Paluu menneisyyteen   [ 402331 , Risto Koivula , 27.11.2019 14:23:30 ]
                Paluu menneisyyteen   [ 402335 , sherlocker , 28.11.2019 21:50:25 ]
                    Paluu menneisyyteen   [ 402432 , Risto Koivula , 08.12.2019 02:21:26 ]
        ”Tiedebarometri” - Suomalaiset luottavat roistovaltiopuoskari- ja hölynpölytieteeseen…   [ 402433 , Risto Koivula , 08.12.2019 04:06:39 ]
            ”Tiedebarometri” - Suomalaiset luottavat roistovaltiopuoskari- ja hölynpölytieteeseen…   [ 402439 , Risto Koivula , 09.12.2019 07:35:39 ]
                ”Tiedebarometri” - Suomalaiset luottavat roistovaltiopuoskari- ja hölynpölytieteeseen…   [ 402450 , Risto Koivula , 10.12.2019 00:51:06 ]
                    Vuoden 2019 10 ”tiede(vale)uutista” valittu Erkolla…   [ 402568 , Risto Koivula , 23.12.2019 23:32:37 ]