Ohjelman munaus oli Tammisalo - lakkautettava!

Risto Koivula, 11/25/2021 12:44:49 AM, 407655

Lainaus: Teppolainen, 22.11.2021 00:27:45, 407576
Emeritusprofessori Esko Valtaoja käytti "esimerkin vuoksi" ja ilmeisen tarkoituksellisesti rasistista n-sanaa puhutellessaan ruskeaa toimittajaa perjantaina esitetyssä ohjelmassa.
https://areena.yle.fi/1-50667789

Valtaoja myös leimaa positiivisen erityiskohtelun rasismiin rinnastettavaksi ilmiöksi: https://fi.wikipedia.org/wiki/Positiivinen_syrjint%C3%A4

Ohjelman seurauksena Twitterin kaksi trendaavinta sanaa ovat Valtaoja ja N-sana.


Pahinta ohjelmassa ei olut valtaoja eikä Ebrahimi, vaan alussa nuka "asiantuntijana" haistateltu haistapaskantiedetoimittaja elintarviketieteen maisteri ja sirkuspelle Osmo Tammisalo.

https://journal.fi/tt/article/download/56956/19034/56738

" Petter Portin

Abstrakti

Harvoin näkee Suomessa niin taitavaa valetieteelliseen salakaapuun puettua manipulointiyritystä kuin oli Osmo Tammisalon kirjoitus ”Geenit, ympäristö ja käyttäytyminen” tässä lehdessä (Tieteessä tapahtuu 1/2004). Toisaalta tällainen manipulaatio voi perustua vain siihen, että Tammisalo on kritiikittä omaksunut vielä laajakantoisempiin yhteiskunnallisiin päämääriin pyrkivien amerikkalaisten tiedetoimittajien propagoimat käsitykset.

On yhtäältä paljon puhuvaa toisaalta hyvin läpinäkyvää,että Tammisalo nimittää amerikkalaisen idolinsa Steven Pinkerin tavoin laeiksi tiettyjä muka havaittuja säännönmukaisuuksia geenien ja ympäristön vuorovaikutuksesta ihmisen käyttäytymisen säätelyssä ikään kuin kyseessä olisivat universaalisesti ihmiskunnassa pätevät luonnonlait. Kuitenkin nämä ”lait” ovat vain poliittisiin päämääriin pyrkivien tahojen tarkoitushakuisia ja pinnallisia heittoja, jotka eivät kestä tieteellistä kritiikkiä.

Pinker ja Tammisalo ovat toki perillä siitä, että heritabiliteetti, jota Tammisalo suomeksi kutsuu periytyvyydeksi, mittaa sitä kuinka suuri on perintötekijöiden osuus tietyn ominaisuuden muuntelusta. Toisin sanoen kyseessä on populaa- tiotason käsite, joka yksilötasolla on sisällyksetön. Silti Tammisalo kirjoittaa siten, että lukija, jolla ei ole perinnöllisyys- tieteellistä koulutusta, saa sen käsityksen, että heritabiliteetti mittaisi sitä, mikä on geenien osuus jonkin piir- teen yksilönkehityksessä. Lisäksi Tammisalo jättää joko tietämättömyyttään tai tarkoituksellisesti sanomatta sen, että heritabiliteetti riippuu paitsi sen populaation geenitaajuuksista, jossa mittaukset on tehty, samanaikaisesti myös populaation ympäristöstä. Tammisalo tosin kirjoittaa aivan oikein, että ”Tutkimukset eivät myöskään kerro mitään kulttuurien välisistä eroista” ja toisessa kohdassa, että ”käyttäytymisgeneettiset tutkimukset kohdistuvat ryhmän sisäiseen variaatioon, eivät ryhmien väliseen variaatioon.” Silti kautta koko hänen kirjoituksensa on leimaa antavana piirteenä se, että hän näkee perintötekijöiden ja ympäristön vaikutukset käyttäytymispiirteisiin vaihtoehtoisina ja toisensa pois sulkevina tekijöinä.

Tosiasiassa nämä kaksi yksilönkehitystä säätelevää tekijää kietoutuvat mitä monimutkaisemmalla tavalla toisiinsa. Kannattaa pitää mielessä, että heritabiliteetin käsite on luotu lähinnä eläinjalostuksen tarpeisiin, missä ympäristötekijät voidaan vakioida ja joskus jopa optimoida. Tällöin tietyn ominaisuuden heritabiliteetti mittaa sitä, miten hyvän jalostustuloksen ko.
ominaisuuden suhteen suoritettu keinollinen valinta voi antaa.

Lisäksi Tammisalo käytännössä rinnastaa koko ajan periytyvyydeksi kutsumansa heritabiliteetin ja perinnöllisyyden. Hän kirjoittaa esimerkiksi:

”Laki 1: Kaikki ihmisen käyttäytymispiirteet ovat perinnöllisiä”. Tätä ”lakia” kuvaava luku huipentuu kolmeen virkkeeseen:

”(Jos heritabiliteeti on yksi, kaikki yksilöiden välinen vaihtelu johtuu geeneistä, ja jos se on nolla, kaikki variaatio johtuu ympäristöstä.)” Sulut Tammisalon.

Ja hieman myöhemmin ”Homogeeniset ympäristöt antavat korkean heritabiliteettiarvion, mutta jos ympäristö vaihtelee paljon, arvoista tulee pienempiä.”

Ja sitten muutaman esimerkin jälkeen johtopäätös:

”Ensimmäinen laki siis sanoo, että kaikki käyttäytymispiirteet ovat perinnöllisiä.”

Kaksi ensimmäistä lausetta ovat tosia, mutta vain osittain tosia. Ensimmäisen lauseen osalta on huomattava, että heritabiliteetti on yksi vain, jos tietyssä vakioisessa ympäristössä elävässä populaatiossa ylipäänsä on geneettistä vaihtelua. Ja heritabiliteetti on nolla myös missä hyvänsä ympäristössä jos populaatiossa ei ole ko. ominaisuuteen vaikuttavien geenien joukossa minkäänlaista muuntelua. Esimerkiksi heritabiliteetti on aina lähellä nollaa sellaisissa ominaisuuksissa, jotka korreloivat voimakkaasti kelpoisuuteen eli lisääntymismenestykseen, koska geneettinen muuntelu (tarkkaan ottaen additiivinen geneettinen muuntelu) on luonnonvalinnan takia hävinnyt populaatiosta. Toinen lause on tosi vain edellyttäen, että populaatio ei ole geneettisesti homogeeninen. Huolimatta siitä, että Tammisalo tarkastelee keuhkosyövän riippuvuutta tupakoinnista ottamalla huomioon juuri heritabiliteetin riippuvuuden populaatiosta, jossa sitä mitataan, häneltä jää kokonaan huomaamatta geenien ja ympäristön vaikutusten syvä kietoutuminen toisiinsa yksilönkehityksessä. Mitä hän oikeastaan tarkoittaa sanoessaan kaikkia käyttäytymispiirteitä perinnöllisiksi?

Teksti unohtaa sen, että ei ole olemassa mitään perinnöllisyyttä ilman ympäristöä. Vaikuttaa siltä, että Tammisalo joko rinnastaa korkean heritabiliteetin ja perinnöllisyyden tai sitten hän ajattelee geenien toimivan jonkinlaisessa tyhjiössä. Tai vähintäänkin hän ymmärtää geenit ja ympäristön toisensa pois sulkeviksi vaihtoehtoisiksi tekijöiksi yksilönkehityksessä.

Suuren painon käyttäytymispiirteiden erojen aiheuttajana Tammisalo ja hänen esikuvansa amerikkalaiset Judith Harris, Steven Pinker ja englantilainen Matt Ridley panevat geenien ohella sellaisille ympäristötekijöille, joita Tammisalo kutsuu ei-jaetuksi ympäristöksi. Herää kysymys mitä se on ja miten se on erotettavissa saman perheen lasten jaetusta ympäristöstä? Tammisalo kirjoittaa, että siihen kuuluvat lapsen vertaisryhmä ja ikätoverit. Näyttää siis siltä, että hän ajattelee virheellisesti ei-jaetun olevan koettavissa vain perheen ulkopuolella.

Kun kehityspsykologiassa sekä aisti- ja hermofysiologiassa on jo kauan tiedetty, että havaitseminenkin täytyy itse asiassa oppia, niin miten tämä uniikki ympäristö oikein on käsitettävä, ja miten sen vaikutus voidaan erikseen mitata? Tammisalo kirjoittaa, että ei-jaetun ympäristön merkittävä vaikutus on – epäilemättä Pinkeriä seuraten – johdettavissa kokonaismuuntelusta vähennyslaskulla kun perinnöllisyyden merkitys on suurehko ja jaetun ympäristön lähes nolla. Mutta jos geenien merkitys ei ole oikein mitattu, kuten olen edellä pyrkinyt osoittamaan, ja jaetun ympäristön merkityksen vähättely perustuu väärään olettamukseen, että saman perheen lapsilla olisi samanlainen ympäristö, menee pohja pois koko uniikin ympäristön merkityksen mittaukselta.

Vaikka muuntelun eri syistä johtuvat komponentit ovatkin yhteenlaskettavia kvantitatiivisessa genetiikassa yleensä, ei siitä voi tehdä sitä yksinkertaistavaa johtopäätöstä, jonka Tammisalo näyttää tekevän, että myös vastaavat yksilönkehityksen syiden vaikutukset olisivat yhteenlaskettavia. Tämä johtuu siitä, että muuntelu on populaatiotason käsite ja yksilönkehitys on luonnollisesti yksilötason käsite. On myös hyvin merkillistä, että Ridley Tammisalon mukaan vielä anno Domini 2003 puhuu persoonallisuustyypeistä vaikka jokaiselle ajattelevalle lukijalle on selvää, että mitään tyypittelyä ei tässä suhteessa kannata edes yrittää tehdä.

*

Näiden periaatteellisten virheiden lisäksi kirjoituksessa on lukuisia muita virheitä. Esimerkiksi ei siis pidä paikkaansa, että saman perheen lapsilla olisi samanlainen ympäristö. Onhan muun muassa niin, että vain esikoisella on pelkästään nuorempia sisaruksia ja vain kuopuksella on pelkästään vanhempia sisaruksia. Edelleen ei ole oikeutettua tehdä kovin yksioikoisia johtopäätöksiä yhdessä ja erillään kasvaneiden identtisten kaksosten vertailun perusteella. Toisistaan erilleen joutuneista kaksosista ainakin toinen on kokenut äidinriiston tai isänriiston tai molemmat.

Kaksostutkimusten perusteella tehdyt johtopäätökset sellaisina kuin Tammisalo ne esittää eivät ole luotettavia kuvaamaan ihmisten käyttäytymispiirteiden genetiikkaa yleensä, koska kaksoset muodostavat aina erikoistapauksen.

Sama koskee adoptiotutkimuksia. Esimerkiksi varsinkin identtisten kaksosten välillä on yleensä erikoinen valtasuhde: Ensimmäisenä syntyneestä A-lapsesta tulee melkein aina parin johtaja ja B-lapsesta seuraaja ilmeisesti pelkästään siitä syystä, että A-lapsen syntymäpaino on aina suurempi kuin B-lapsen. Tämän lisäksi kaksosten kesken vallitsee eräänlainen symbioosi: he elävät keskinäisessä maailmassaan,mistä seuraa mm. että kaksoset oppivat puhumaan muita lapsia myöhemmin, koska he eivät keskenään varhaislapsuudessa tarvitse sanoja kommunikaatiossa.

... "

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/07/helsingin-yliopisto-poisti-nakosalta-vuonna-2003-lakkauttamansa-agora-keskustelupalstan

"... Pulinat pois ja mittaamaan, professori Tatu Vanhanen

Sosiobiologistit Tatu Vanhanen ja Osmo Tammisalo jatkavat Tieteessä tapahtuu 8/2001 -lehdessä väittelyshowtaan siitä, voidaanko "biologiasta" johtaa yhteiskunnallista eriarvoi-suutta. "Biologialla" he eivät tarkoita oikeaa biologiaa, vaan sosiobiologismia, joka ei ole sen paremmin biotiede kuin yhteiskuntatiedekään, koska se ei ole tiede lainkaan.

Vanhanen katsoo tarkastelevansa, toisin kuin Tammisalo, yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja sen "syitä" mitattavina ilmiöinä:

"Ongelmana Tammisalon ajattelussa on, että hän näyttää pitävän eriarvoisuutta ja sen syitä jonkinlaisina uskon asioina, kun meidän kirjassamme sen sijaan eriarvoisuutta ja sen syitä käsitellään mitattavina ilmiöinä. Tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää Tammisalon huomiota samassa lehdessä julkaistuun akateemikko Pekka Jauhon kirjoitukseen, jossa hän sanoo fysiikan edistymisen alkaneen siitä, kun uskomusten maailmasta siirryttiin reaalimaailmaan ja syntyi "moderni fysikaalinen ajattelu, jossa totuus perustui mittausten ja teorian yhtäpitävyyteen".

"Kirjassamme…eriarvoisuutta on pidetty mitattavana ilmiönä. Mittaustuloksissa voi olla virheitä, mutta mittaaminen ei ole ilmiön puolustamista. Se on vain sen mittaamista teorian pohjalta.

Mittaustuloksia on vaikea kumota pelkästään uskon voimalla. Mittausten osoittama ihmisten synnynnäisen erilaisuuden ja eri muodoissa esiintyvän sosiaalisen ja taloudellisen aseman erilaisuuden välillä esiintyvä vahva riippuvuus on tosiasia ."

Aikaisemmista puheenvuoroista ilmenee, että Vanhanen tarkoittaa "synnynnäisellä" erilaisuudella älykkyysosamääräeroja, joilla hän katsoo olevan positiivinen korrelaatio "korkeaan asemaan yhteiskunnassa", jolla hän edelleen tarkoittaa suuria tuloja.

(Tämän logiikan mukaisesti muuten esimerkiksi Aleksis Kiven, Vincent van Goghin ja Blaise Pascalin kohtalona olisi ollut hyvin alhainen asema yhteiskunnassa, mutta se on sitten ihan kokonaan toinen juttu…)

Yleisyyttä rajoittamatta mitä ilmeisimmin pätee, että se "älykkyys", jota testit mittaavat, on yhtä kuin koehenkilön ajattelun sellaiset ominaisuudet, jotka edesauttavat häntä saamaan testissä korkean pistemäärän. Tällaista älyk- kyyttä ei ole voitu, eikä luultavasti voidakaan, osoittaa tieteellisesti kestävällä tavalla perinnölliseksi. Hurjia väären- nyksiä tähän suuntaan on kyllä tehty. Varsinainen ongelma on siinä, että se itse ajattelu, jonka ominaisuuksia tämä testimenestys mittaa, ei ole geneettisesti perinnöllistä. Sitä ei myöskään sen ajattelun väline kieli (vaikka muuan Noam Chomsky muuta väittäisikin, mutta ei ole pystynyt todistamaan). Yhteiskunnan ulkopuolella kasvaneella ihmisyksilöllä ei ole kieltä ja ajattelua, vaan sellainen yksilö käyttäytyy ns. suorin ehdollisin refleksein vähän niin kuin simpanssi, ja hän saa mahdollisesti hyvinkin loistavista geeneistään huolimatta älykkyystestituloksekseen nollan. Älykkyyttä ei silloin voida katsoa "ohjelmasta" eli kielestä riippumattomaksi "koneisto-parametriksi", vaikka alhaisilla tuloksilla saattaisikin olla yhtenä syynä geeniperäiset ongel- mat oppimisessa.

On helppoa muodostaa regressioita, joissa ei ole päätä eikä häntää, ja "todistaa" niillä tilastollisesti vähän mitä tahansa "mitattavissa olevaa". Yksi mahdollisuus on ns. tosien mutta epäadekvaattien käsitteiden käyttö, eli niputetaan "selittäväksi" tekijäksi jokin sellainen ilmiöiden kokonaisuus, joilla ei ole todellisuudessa keskinäistä yhteyttä ainakaan niiden ilmiöiden puitteissa, joita tutkitaan ja mitataan.

Otan yhden triviaalin esimerkin. Määrittelemme seuraavan "käsitteen": kaikki sinisilmäiset, punanenäiset ja isoma- haiset ihmiset ovat ´sahtivaareja´. (Näillä ominaisuuksillahan on yhteisiä piirteitä, mutta oletetaan että tutkitaan elämäntapaa sivuavia, eikä esimerkiksi geneettisiä kysymyksiä.) Kustakin henkilöstä voidaan sanoa, tarvittaessa vähän "käsitteitä" venyttäen, onko hän tutkimushetkellä sahtivaari vai ei. Taattuja sahtivaareja ovat esimerkiksi allekirjoittanut, vilustunut raskaana oleva viehättävä blondi, sekä monet julkisuuden henkilöt, joilla ei sitten paljon muita yhteisiä ominaisuuksia tarvitsekaan olla. Sitten esitämme joukon elämäntapaan liittyviä kysymyksiä, kuten kuinka paljon juotte kaljaa, kuinka paljon syötte makkaraa, kuinka paljon urheilette, kuinka paljon matkustelette jne.

Ja sitten muodostetaan tilastosahtivaarin "profiili", jolla sitten "ennustetaan" jonkun konkreettisen henkilön käyt- täytymistä sillä "selittäjällä", missä määrin hän on "mitattavissa oleva" sahtivaari.

Minä pahoin pelkään, että esimerkiksi moni raskaana oleva vähän punakka blondi joutuisi aivan syyttä suotta matemaattisesti todistetuksi syöpön ja juopon laiskurin kirjoihin. En pysty "maallikkona" sanomaan, missä määrin noissa "älykkyyden regressioissa" on nimenomaan tämän tyyppisestä selittämisestä kysymys, mutta hieman tuonnempana Vanhanen antaa toisen oikein mestarin tyylipuhtaan esimerkin tästä menetelmästä. Vanhanen toteaa edelleen:

"Tammisalon teesi, jonka mukaan biologiasta ei voi johtaa eriarvoisuutta, on yksinkertaisesti kestämätön. On perusteetonta uskoa, että ihmisten peruuttamaton geneettinen erilaisuus ei mitenkään heijastuisi ihmisten käyttäytymiseen ja sosiaaliseen asemaan ja että kaikki olisivat geneettisistä eroistaan huolimatta synnynnäisesti täsmälleen yhtä lahjakkaita, kyvykkäitä tai älykkäitä."

Tähän voidaan todeta, että kukaan muu kuin Osmo Tammisalo ei varmaan ole koskaan väittänytkään, että kaikki olisivat "synnynnäisesti yhtä lahjakkaita, kyvykkäitä ja älykkäitä". Se on todellakin vieläkin typerämpää kuin väittää, että tietomme ja taitomme ovat valmiina geeneissä eri yksilöillä erilaisina, sillä jos nämä ominaisuudet olisivat biologinen evoluution alaisia, niin sehän nimenomaan edellyttäisi näiden taitojen synnynnäistä diversiteettiä, eli synnynnäisiä eroja. Sen sijaan monien yhteiskunnassa omaksuttujen taitojen on oltava mitä suurimmassa määrin aivan samanlaisia, ajateltakoon nyt vaikka päinvastaisena esimerkkinä, että itse kukin ajelisi liikenteessä omien "geeniensä" eikä liikennesääntöjen, -lakien ja -tapojen mukaan…Vanhanen jatkaa:

"Tammisalo olettaa, että eriarvoinen "yhteiskunta muodostuisi tietyillä yhteiskunnallisilla edellytyksillä, vaikka ihmiset olisivat synnynnäisesti täsmälleen yhtä lahjakkaita, kyvykkäitä tai älykkäitä". Se on epätodennäköistä. Jo Edward Wilson toteaa Sociobiology-kirjassaan, että tasa-arvoisen yhteiskunnan syntymisen parhaana edellytyksenä olisi ihmisten geneettinen samanlaisuus. Muurahaisyhteiskunnat antavat viitteitä siitä, että geneettinen samanlaisuus johtaa yksilöllisen eriarvoisuuden katoamiseen."

Ja tässä tuli sitten se selkeääkin selkeämpi esimerkki tutkittavien ilmiöiden, tässä tapauksessa käyttäytymisen ohjausjärjestelmien, puitteissa epäadekvaatista käsitteestä: Muurahaisyhdyskunta, susilauma tai ihmisyhteiskunta edustavat yhtä ja samaa, tietyt omat ja omintakeiset lakinsa omaavaa kohdetta heijastavaa "yhteiskunnan" käsitettä suurin piirtein samassa määrin kuin höyrymoottori, sähkömoottori ja suihkumoottori edustavat yhtä "moottorin" käsitettä. Ne ovat kaikki "moottoreita" suhteessa niiden ulkoiseen käyttötarkoitukseen, eli viimekädessä yhteiskun- nallisella (artefaktien) tasolla, koska ne ovat työ- ja kulkuvälineiden voimanlähteitä, mutta niillä ei ole välttämättä mitään olennaista lainalaista sisäistä yhteistä prinsiippiä esimerkiksi fysikaalisen toiminnan, rakenteen tai ohjausjärjestelmän tasolla. Aivan samoin geeneihin kirjoittunut muurahaisyhdyskunta, ehdollistunut varislauma ja ihmisyhteiskunta ovat sisäiseltä periaatteeltaan ja erityisesti ohjausjärjestelmältään tyystin erilaisia vastauksia samankaltaisiin ulkoisiin haasteisiin, esimerkiksi vihollisten torjuntaan ja kilpailuun elinhyödykkeistä. Niissä ei ole kyseessä yhden omalakisen kohteen kolme ilmentymää, vaan kolme joiltakin ominaisuuksiltaan analogista eli muodollisesti yhdenkaltaista, mutta periaatteeltaan täysin erilakista kohdetta. Silti jotakin toisarvoista ehkä periaatteessa voitaisiin matemaattisesti ennustaakin, esimerkiksi että kuinka suuren "reviirin" elinhyödykkeidensä tuottamiseksi kuinkakin painava yhdyskunta/lauma/yhteiskunta tarvitsisi minkäkinlaisissa olosuhteissa…Mutta on loogisesti aivan samaa "todistaa" jotakin ihmisyhteiskunnan sisäisistä lainalaisuuksista muurahaispesää koskevien mittausten perusteella (tai päinvastoin) kuin todistaa joitakin suihkumoottoria koskevia lainalaisuuksia höyrymoot- torille tehdyillä mittauksilla (tai päinvastoin), eli piilevästi olettaen suihkumoottorin toimivankin samalla tavalla kuin höyrykone. Tällaisten kohteiden kesken yhden rakenteeseen perustuvalla olettamuksen toisen suhteen on analogiapäätelmän luonne, eli samanlaisen päätelmän kuin, jos atomin ominaisuuksista päätellään aurinkokunnan paremmin tunnettujen ominaisuuksien perusteella. Analogiapäätelmistä voi olla apua asioiden hahmottamisessa, mutta ne eivät koskaan todista mitään. Ei sellaisella todistelulla kovin laajaa lukijajoukkoa hämätä.

... "

Muokannut: Risto Koivula, 11/25/2021 2:03:54 AM


Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407576 , Teppolainen , 22.11.2021 00:27:45 ]
    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407580 , Risto Koivula , 22.11.2021 02:58:55 ]
        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407584 , PeP , 22.11.2021 10:45:27 ]
            Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407585 , Teppolainen , 22.11.2021 11:10:11 ]
                Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407587 , PeP , 22.11.2021 11:20:52 ]
                    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407588 , Teppolainen , 22.11.2021 11:45:59 ]
                        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407589 , PeP , 22.11.2021 13:40:52 ]
                            Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407590 , KimmoK , 22.11.2021 13:52:08 ]
                                Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407591 , PeP , 22.11.2021 14:38:08 ]
                                    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407602 , Mr.K.A.T. , 23.11.2021 03:30:27 ]
                                        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407605 , PeP , 23.11.2021 08:19:44 ]
                                            Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407607 , Teppolainen , 23.11.2021 16:15:17 ]
                                                Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407609 , _Wesa_ , 23.11.2021 18:12:45 ]
                                                    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407612 , Teppolainen , 23.11.2021 20:51:23 ]
                                                        Pää pois perseestä, Esko   [ 407616 , Teppolainen , 23.11.2021 22:12:49 ]
                                                        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407620 , _Wesa_ , 24.11.2021 06:28:25 ]
                                            Tekopyhiä?   [ 407617 , Mr.K.A.T. , 23.11.2021 22:44:25 ]
                                                Hieno keskustelu   [ 407618 , sherlocker , 24.11.2021 00:03:51 ]
                                                    Hieno keskustelu   [ 407619 , sherlocker , 24.11.2021 00:32:38 ]
                                                        Hieno keskustelu   [ 407621 , riiviö , 24.11.2021 09:46:29 ]
                                                            "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407624 , KimmoK , 24.11.2021 10:01:16 ]
                                                                "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407626 , PeP , 24.11.2021 10:31:03 ]
                                                                    "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407627 , riiviö , 24.11.2021 11:11:14 ]
                                                                    "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407630 , Teppolainen , 24.11.2021 13:12:34 ]
                                                                        "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407631 , PeP , 24.11.2021 14:02:15 ]
                                                                            "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407632 , Teppolainen , 24.11.2021 14:23:03 ]
                                                                                "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407634 , PeP , 24.11.2021 14:37:50 ]
                                                                                    What would Sokrates do?   [ 407636 , Teppolainen , 24.11.2021 15:05:41 ]
                                                                                        What would Sokrates do?   [ 407638 , PeP , 24.11.2021 15:36:46 ]
                                                                                            What would Sokrates do?   [ 407640 , Teppolainen , 24.11.2021 15:40:36 ]
                                                                                                What would Sokrates do?   [ 407642 , PeP , 24.11.2021 16:13:38 ]
                                                                                                    Anteeksi vain, mutta Valtaojalla on pitkä historia rasismin normalisoinnissa   [ 407643 , Teppolainen , 24.11.2021 16:48:36 ]
                                                                                                        Anteeksi vain, mutta Valtaojalla on pitkä historia rasismin normalisoinnissa   [ 407645 , PeP , 24.11.2021 17:01:23 ]
                                                                                                            Anteeksi vain, mutta Valtaojalla on pitkä historia rasismin normalisoinnissa   [ 407646 , Teppolainen , 24.11.2021 17:03:27 ]
                                                                                        What would Sokrates do?   [ 407644 , _Wesa_ , 24.11.2021 16:58:50 ]
                                                                                            What would Sokrates do?   [ 407647 , Teppolainen , 24.11.2021 17:15:18 ]
                                                                                                What would Sokrates do?   [ 407648 , _Wesa_ , 24.11.2021 17:51:38 ]
                                                                                                    What would Sokrates do?   [ 407649 , Teppolainen , 24.11.2021 18:05:36 ]
                                                                                                        What would Sokrates do?   [ 407650 , _Wesa_ , 24.11.2021 18:55:11 ]
                                                                                                            What would Sokrates do?   [ 407651 , Teppolainen , 24.11.2021 20:33:21 ]
                                                                                                                What would Sokrates do?   [ 407673 , _Wesa_ , 26.11.2021 06:11:53 ]
                                                                                                                    Kiitos ja näkemiin   [ 407683 , Teppolainen , 26.11.2021 12:15:52 ]
                                                                                    Jännää   [ 407637 , Teppolainen , 24.11.2021 15:32:33 ]
                                                                                    Valtaoja on puhunut myös "rättipäistä"   [ 407641 , Teppolainen , 24.11.2021 15:48:38 ]
                                                                "WOKE" -kulttuuri ja asiayhteys   [ 407629 , Teppolainen , 24.11.2021 12:53:36 ]
                                                                3 linkkiä Wokesta - re "WOKE" -kulttuuri   [ 407654 , Mr.K.A.T. , 25.11.2021 00:41:03 ]
                                                                    3 linkkiä Wokesta - re "WOKE" -kulttuuri   [ 407662 , Jouko Koppinen , 25.11.2021 10:19:44 ]
                                                            Hieno keskustelu   [ 407628 , Teppolainen , 24.11.2021 12:44:41 ]
                                                    Hieno keskustelu   [ 407625 , PeP , 24.11.2021 10:25:09 ]
                                                        Olen oikean värinen, mutta suvaitsen kaikkia muitakin ihonvärejä   [ 407670 , sherlocker , 25.11.2021 22:32:08 ]
                                Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407601 , Mr.K.A.T. , 23.11.2021 03:09:36 ]
                                Iltisten kohut   [ 407603 , Mr.K.A.T. , 23.11.2021 03:53:12 ]
            Ebrahimi vs Valtaoja   [ 407604 , Mr.K.A.T. , 23.11.2021 04:39:59 ]
            Vaaralliset sanat?   [ 407696 , Mr.K.A.T. , 28.11.2021 00:45:07 ]
                Vaaralliset sanat?   [ 408277 , Risto Koivula , 13.01.2022 09:27:51 ]
    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407622 , riiviö , 24.11.2021 09:59:04 ]
        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407668 , -:)lauri , 25.11.2021 16:32:26 ]
    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407623 , riiviö , 24.11.2021 09:59:07 ]
        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407653 , Mr.K.A.T. , 24.11.2021 23:32:59 ]
            Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407665 , riiviö , 25.11.2021 10:39:48 ]
    "Valtaoja on rasistien kruunaamaton kuningas"   [ 407635 , Teppolainen , 24.11.2021 15:02:06 ]
    Valtaoja ei ole irtisanoutunut rasismista   [ 407639 , Teppolainen , 24.11.2021 15:39:08 ]
    Ohjelman munaus oli Tammisalo - lakkautettava!   [ 407655 , Risto Koivula , 25.11.2021 00:44:49 ]
        Ohjelman munaus oli Tammisalo - ja Keltikangas-Jårvinen! Lakkautettava!   [ 407686 , Risto Koivula , 26.11.2021 23:31:16 ]