Tuore gradu ottaa skepsisläisten maailmankuvan murskaavaan tarkasteluun

Teppolainen, 12/18/2019 3:43:07 PM, 402546

Vajaa kuukausi sitten julkaistu Juha Kuvajaisen gradu "Monismista moneksi - näkökulmarelativistista materialistisen maailmankuvan tarkastelua" arvioi kriittisesti skeptikkoliikettä ja skeptikkojen maailmankuvaa. Ohessa siteeraan alustusta gradun sisältöön liittyen:

Lainaus: Juha Kuvajainen
Tarkastelin kandidaatintutkielmassani (Kuvajainen 2018) sitä, miten tieteellisen skeptisismin nimessä tieteestä halutaan luoda maailmanselitystä, joka on ensisijaisesti materialistinen ja monistinen, toisin sanoen sellainen, jossa ontologisia kategorioita on vain yksi ja jonka spektri kattaa vain aineellisen. Tarkasteluni kohteena oli eritoten kansainvälisen skeptikkoliikkeen suomalainen haara, Skepsis ry., ja heidän maailmankuvansa ja käsityksensä tieteestä. Pyrin myös tuossa tutkielmassani osoittamaan, että materialistinen monismi ei ole filosofisesti aukoton eikä välttämättä edes mitenkään erityisen hyvin perusteltavissa oleva maailmanselitys. Tästä huolimatta sillä on varsin määräävä asema etenkin luonnontieteissä ja luonnontieteiden suuren voittokulun myötä myös ajattelussamme yleisemmin. Tämä pro gradu -tutkielmani tavallaan jatkaa siitä, mihin tuossa kandidaatintutkielmassani jäin laajentaen kysymykset koskemaan ihmisiä yleisemmin eikä ainoastaan niitä, jotka ovat omaksuneet tieteelliseen skeptisismiin maailmankuvakseen. Joudun myös viittaamaan useaan kertaan tässä työssäni ainoastaan tuohon omaan kandidaatintutkielmaani siksi, että skeptikkoliikkeestä ja tieteellisen skeptisismin maailmankuvasta ei juuri ole tutkimusta tehty.

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/66472/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201911214968.pdf

Seuraavassa siteeraan gradun erästä luonnehdintaa skeptikkoliikkeen toiminnasta:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Tieteellisen skeptisismin nimessä toimitaan usein juuri näin; omasta maailmankuvista poikkeavia näkemyksiä vähätellään tai ne leimataan hölmöiksi. Tämä seikka tuli selkeästi esille tarkastellessani kandidaatintutkielmassani (Kuvajainen 2018) tieteellisen skeptisismin maailmankuvaa. Tämä vain osoittaa sen, miten väkevä voima omaksumamme maailmankuva meissä on ja miten kiinteä osa se on persoonallisuuttamme.


Luonnehdintaa skeptikkojen maailmankuvasta:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Skientismi on myös varsin lähellä tieteellisen skeptisismin maailmankuvaa, jonka peruslähtökohtana on se, että mitään ei-aineellista ei ole olemassa; monen skeptikon maailmankuvan pohjana on materialistinen monismi ja täydellinen ateismi sekä vakaa usko luonnontieteelliseen tietoon (Kuvajainen 2018). Olen kuitenkin saanut sen vaikutelman, että skeptikot eivät itse pidä siitä, että heidän maailmankuvansa rinnastetaan uskonnollisiin maailmankuviin. Tutkittuani asiaa kandidaatintutkielmassani löysin kuitenkin monia seikkoja, jotka on helppo rinnastaa uskonnollisten yhteisöjen toimintaan, kuten ontologisten lähtökohtien lukitseminen, dogmaattisuus, muunlaisten näkemysten vastustaminen, aktiivinen käännytystyö ja sellaiset järjestetyt tapahtumat, jossa omaa ideologiaa. esitellään ja vahvistetaan (emt., 71). Tästä näkökulmasta katsoen ei ole mitenkään täysin ontuvaa verrata tieteellisen skeptisismin maailmankuvaa ja tiedeuskoa toisiinsa.


Lisää skientismistä (tiedeuskosta) ja skeptikoista:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Skientismin ytimessä on myös ajatus siitä, että vain järjellisesti selitettävä on arvokasta ja todellista, mikä johtaa myös inhimillisen elämän tarkastelemiseen järjellisinä prosesseina, huolimatta siitä, että tiedetään hyvin, ettei ihmisen toiminta välttämättä ole kovin rationaalista. Tämä on sikäli kiusallinen ongelma, että vaikka kuinka haluaisimme todellisuuden olevan järjellisesti selitettävissä, mitään takeita ei ole sille, että se on mahdollista. On helppo leimata kaikenlainen ihmisten ”järjetön” ajattelu ja toiminta roskaksi, höpöhöpöksi ja huuhaaksi, kuten skeptikot usein tekevät (Kuvajainen 2108, 58–65), mutta se ei merkitse, etteivätkö tällaiset seikat voisi olla kokijalleen täysin todellisia ja siten kiinteä osa hänen maailmankuvaansa. Johtuen pitkästä historiastani itsetuntemuksen ja nk. henkisten maailmankuvien parissa, olen saanut tuntea lukuisia sellaisia ihmisiä, joilla on runsaasti sellaisia kokemuksia, jotka niitä tuntematon mielellään luokittelisi kuvitteluksi, hallusinaatioiksi, mielenhäiriöiksi tai yksinkertaisemmin vain roskaksi tai huijaukseksi. Se, mikä yhdessä maailmankuvassa on täysin järjetöntä, voi toisessa maailmankuvassa olla täysin järjellistä.


Selityksiä skeptikkojen maailmankuvalle:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Skeptikkojen penseä asenne ei-luonnontieteellisyyttä kohtaan selittynee parhaiten sillä yksinkertaisella psykologisella seikalla, että meillä ihmisillä on taipumus ajatella, että juuri oma tulkintamme todellisuudesta on ”oikea”. Oman maailmankuvan rakentuminen on pitkä ja mutkikas prosessi, ja asetamme sen varaan usein koko elämämme. Siksi emme aivan helposti lähde murtamaan sitä perustaa, jonka varassa lepäämme, vaan pidämme mieluummin tiukasti kiinni maailmankuvastamme.


Gradussa käsitellään tieteellisen skeptismin maailmankuvaa tarkemmin yhdessä alaluvussa, jossa gradun tekijä kertoo keränneensä aineistoa Skepsiksen Facebook-ryhmästä (erikoista on että ryhmää luonnehditaan suljetuksi, vaikka se on julkinen, joskin vain jäsenet voivat sinne kirjoittaa):
Lainaus: Juha Kuvajainen
Koska kandidaatintutkielmassani tuli esille, että nimenomaan skeptikot käyvät kärkkäästi omista maailmankuvistaan poikkeavien käsitysten kimppuun, osana tätä tutkimusprojektia olen seurannut tiivisti noin vuoden verran skeptikkoliikkeen Suomen haaran, Skepsis ry:n, suljettua Facebook-ryhmää saadakseni paremman käsityksen siitä, mitä ja millä tavoin skeptikoiksi itsensä luokittelevat ihmiset puolustavat ja vastustavat.


Skeptismin laajaa käsittelyä gradussa perustelee skeptikkoliikkeen suuri vaikutusvalta, siitä huolimatta että skeptikoissa on gradun mukaan paljon maallikoita ja samoja sävyjä kuin uskonnollisissa liikkeissä:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Skeptikot ovat varsin äänekäs joukko tieteentekijöitä ja maallikoita mutta tieteen sisällä he edustavat vain osajoukkoa. He ovat kuitenkin varsin suuria mielipidevaikuttajia, ja on syytä epäillä, että nimenomaan skeptikot värittävät ihmisten käsitystä tieteestä laajemminkin. Myös tätä olisi syytä tutkia tarkemmin, sillä ei ole kenenkään etu, että jokin kärjekkäät mielipiteet omaava joukko leimaa jotakin suurempaa joukkoa yleisemminkin. Tämä on hyvin tuttu ilmiö uskonnoista, jossa kovaääniset fundamentalistit voivat tehdä suurtakin hallaa jonkin uskonnon harjoittajille yleensä


Gradun tekijä esittelee yleisemminkin materialistista maailmankuvaa kritisoivien filosofien näkemyksiin ja pyrkii puolustamaan ns. holistista maailmankuvaa:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Yhdyn täysin niiden materialismia kritisoivien filosofien näkemykseen, jotka pitävät lähinnä hämmentävänä sitä, miten sujuvasti ja kritiikittömästi hyväksymme materialismin, ja joiden mielestä materialismin puolesta ei ole mitään erityisen vakuuttavaa argumenttia (esim. BonJour 2010; Kastrup 2014). Kuitenkin myös tieteellisessä tutkimuksessa on eri tahoilla nousemassa esiin sellainen maailmankuva, jossa aineetonta – esimerkiksi mieltä – ja aineellista – esimerkiksi kehoa – ei haluta erottaa jyrkästi toisistaan vaan aineeton ja aineellinen nähdään dualismin tai monismin sijaan pikemminkin yhtenä kokonaisuutena (esim. Benedetti 2014; Aarva et al. 2018; Burke-Harris 2019; Kabat-Zinn 2005; Marchant 2016). Voidaan kenties puhua jonkinlaisesta holismista, vaikka sanalla saattaakin olla hieman epämääräinen ja kenties negatiivinenkin kaiku eritoten materialistisen maailmankuvan valinneiden keskuudessa.


Yhtenä keskeisenä ongelmakohtana gradun tekijä nostaa ontologisten lähtökohtien lukitsemisen skeptikkojen keskuudessa:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Keskeistä materialistiselle luonnontieteelliselle maailmankuvalle on ontologisten lähtökohtien lukitseminen: mitään muuta kuin aineellista ei ole eikä voi olla olemassa ja kaikki ilmiöt pyritään palauttamaan aineellisiin prosesseihin. Tämä yksinkertainen valinta lienee perustana sille maailmankuvatörmäykselle, jota tässä työssäni käsittelen. Erityisen selkeästi tämä ontologinen valinta tulee esille tieteellisessä skeptisismissä, mutta se näkyy erinomaisen hyvin empiirisesti myös tieteen julkisuuskuvassa.


Skeptismin ontologisia oletuksia ja epistemologisia asenteita gradun tekijä kuvailee näin:
Lainaus: Juha Kuvajainen
1) Mitään yliluonnollista tai aineetonta ei ole olemassa.
2) Tiede kykenee ajan myötä selittämään useimmat ellei kaikki toistaiseksi oudoiksi luokiteltavat
asiat.
3) Tiede on järkevin tapa muodostaa todellisuutta koskevaa tietoa.


Tutkimuksessa viitataan mm. Marja-Liisa Honkasalon johtamaan tutkimusprojektiin Mieli ja toinen, jonka rahoittajana toimi Suomen Akatemia. He korvasivat epämääräisen ja mustavalkoisen käsitteen "yliluonnollinen" käsitteellä "kumma". Sen jälkeen gradututkimus käsittelee kokonaisen luvun verran, 8 sivua, suomalaisten kummia kokemuksia ja siihen liittyvää diskurssia.

Tutkija kiinnittää huomiota luonnontieteiden korostumiseen tiedeviestinnässä:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Ei voi väittää, että humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset tieteen alat loistaisivat kokonaan poissaolollaan aineistossa, mutta niiden vähäinen osuus tiedeviestinnässä on ehkä hieman yllättävä seikka. Erityisesti yhteiskuntatieteisiin luokitellut artikkelit ovat sellaisia, joista monet käsittelevät sosiaalista maailmaa pikemminkin yleisluontoisesti kuin tutkimusnäkökulmasta.


Yksi gradutyön keskeisistä tarkasteltavista käsitteistä on "huuhaa":
Lainaus: Juha Kuvajainen
Olen valinnut tarkasteluni kohteeksi termin, jota eritoten tieteelliset skeptikot käyttävät kohdatessaan omaan maailmankuvaansa sopimattomia asioita. Sitä käytetään myös puhekielessä yleisestikin, kun halutaan tehdä eroa dominoivan maailmankuvan ja muiden näkemysten välillä. Tarkastelin sen käyttöä tieteellisen skeptisismin maailmankuvan yhteydessä osana kandidaatintutkielmaani mutta tätä työtä varten halusin selvittää, miten laajasti ja millä tavoin sitä käytetään valtamediassa. Termi on ”huuhaa”, eräänlainen leimakirves, jonka tarkkaa merkitystä ei kukaan tiedä, mutta joka on varmasti kaikille tuttu sana, johon jokainen lienee useasti törmännyt ja jolle uskon jokaiselle meistä olevan omanlaisensa merkitys. Olennaista termille on kuitenkin se, että se toimii eräänlaisena jakolinjana, joka sijoittaa ihmiset toisaalta ”fiksujen” ja toisaalta ”hyväuskoisten” luokkiin, mutta ennen kaikkea se on käsite, jolla pyritään osoittamaan, mikä on valitun (dominoivan) maailmankuvan puitteissa järkevää ja mikä ei.


Hän nostaa esille kuinka poikkeuksellisen kärjistävää suomalaisten kielenkäyttö on kun sitä verrataan vastaavien termien käytön laajuuteen englanninkielisessä maailmassa:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Termin ovat omaksuneet käyttöönsä ennen kaikkea tieteelliset skeptikot, joiden verkkosanakirja määrittelee sen seuraavasti: ”Huuhaa (engl. flimflam). Huuhaalla tarkoitetaan kaikkia outoja, ns. paranormaaleja ilmiöitä koskevia perusteettomia väitteitä ja uskomuksia” (http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/). Sana on levinnyt aivan yleiseen käyttöön ja siitä on tullut myös jonkinlainen leimasin, jolla voidaan nopeasti ilmaista, että jotakin asiaa pidetään arvottomana roskana, huijauksena tai mihinkään perustumattomana. Todettakoon tässä, että sanaa ”flimflam” ei käytetä englannin kielessä samassa mittakaavassa kuin suomessa huuhaa-sanaa. Huuhaa onkin samantyyppinen suomalainen erikoisuus kuin ”uskomushoito”


Lainaus: Juha Kuvajainen
He tekevät siitä mielellään erilaisia johdoksia ja yhdyssanoja, joita esiintyi Skepsis ry:n kahden vuosikerran lehdissä (8 60 numeroa) yhteensä 96 kertaa (Kuvajainen 2018, 58). Sana kuuluu jonkinlaiseen skeptikkojen yleiskieleen, jolla kuvataan milloin mitäkin sellaista asiaa, joka tuntuu skeptikon omalle maailmankuvalle vieraalta tai joka vaikuttaa sen näkökulmasta typerältä. Huuhaa-sana on tieteellisen skeptisismin parissa käytössä nimenomaan asioiden tai ilmiöiden merkitsemiseksi ei-tieteellisiksi.


Gradu kuvaileekin skeptikkojen agendaa huuhaa-käsitteen kautta:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Tieteellisten skeptikoiden voidaan sanoa olevan kollektiivina ristiretkellä huuhaata vastaan – miten nyt kukin skeptikoista itselleen termin määritteleekään. Huuhaa-sanan käyttöä koskevassa aineistossa on kuitenkin kaksi näkyvää erityistapausta, jossa termiä ”huuhaa” käytetään systemaattisesti kuvaamaan jotakin kavalaa vihollista, jota vastaan täytyy taistella. Molemmissa tapauksissa tämä ”kavala vihollinen” on oletettu väärä tieto.


Gradu käsittelee laajasti skeptikkojen lempiaiheiden käsittelyä mediassa, ja uskomuspohjaisen tiedon rakentumisessa jossa otokseksi oli otettu Ultra-lehti.

Gradun tekijän mukaan meidän on uskallettava haastaa nykyisen maailmankuvamme perusta, jotta tietämyksemme voisi laajentua:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Meidän on nyt uskallettava kysyä, onko meillä tällä hetkellä jokin sellainen ajatusmalli, joka samalla tavoin estää tietämystämme laajentumasta tuntemattomaan todellisuuteen. Eräs tällainen kandidaatti saattaa olla ontologinen materialismi – materialistinen monismi


Lainaus: Juha Kuvajainen
Lääketieteen saavutukset ovat täysin kiistattomia, mutta yhtä kiistatonta on – tai ainakin pitäisi olla – että lääketieteellä on vielä matkaa ihmisen kokonaisuuden ymmärtämiseen; tämän ymmärryksen syntymistä hidastaa nimenomaan materialistis-mekanistinen käsitys todellisuudesta. Meidän olisi jo aika ottaa seuraava askel


Lainaus: Juha Kuvajainen
On paikallaan kysyä, missä määrin tällainen leimatuksi tulemisen pelko estää sellaistenkin ajatusten ja näkemysten esittämistä, joilla olisi todellista arvoa uudenlaisen tiedon muodostumisessa. Esimerkiksi vahva materialistinen maailmankuva tuntuu tekevän vaikeaksi sellaisten tietoisuuskäsityksen esittämisen, joiden perustana ei ole materialismi ja aivotutkimus. Tämä siis siitä huolimatta, ettei ”tietoisuuden vaikealle ongelmalle” (Chalmers 1996), ole toistaiseksi olemassa minkäänlaista ratkaisua.


Hänen mukaansa lukittautumisemme materialistiseen maailmankuvaan on kiinnittäytynyt yhdeksi elementiksi maailmaamme hallitsevassa yltiöindividualistisessa ja kulutuskeskeisessä maailmankatsomuksessa, joka voi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Kyse ei siis ehkä ole varsinaisesta yleisestä maailmankuvien törmäyksestä vaan pikemminkin kandidaatintutkielmassani paljastuneesta tieteellisen skeptisismin tavasta hyökätä ei-tieteellisyyttä kohtaan sekä sen vaikutuksesta ihmisten asenteisiin.


Lainaus: Juha Kuvajainen
Poikkeuksellista sen sijaan on se, miten laajaan jalansijan nykyinen dominoiva maailmankuvamme on saanut kaikkialla maailmassa; se on kokonaan uusi tilanne, jonka seuraukset voivat olla arvaamattomat. Sen sijaan että meillä olisi ajattelun moninaisuutta, joka takaisi uudistumisen, näytämmekin kulkevan kohti episteemistä monokulttuuria. Tämän lisäksi nykyisen dominoivan maailmankuvamme keskeiset elementit – kapitalismi, materialismi ja yksilökeskeisyys – ovat jo itsessään vaarallisia komponentteja, ja kun ne yhdistetään yhdeksi globaaliksi maailmankuvaksi, kaikki katastrofin ainekset ovat olemassa.


Lopuksi gradu iskee skeptikkoliikkeen taustalla olevan maailmankuvan syvälle kanveesiin, tutkimaan tajunnantilojen uusia ulottuvuuksia:
Lainaus: Juha Kuvajainen
...materialismi on laiskan miehen päiväuni; se on maailmankuva, jota on hyvin vaikea puolustaa muutoin kuin omista lähtökohdistaan, mikä puolestaan on filosofisesti kestämätöntä. Materialismin voi omaksua maailmankuvakseen oikeastaan vain sellainen henkilö, joka syystä tai toisesta ei halua tai jaksa pohtia ontologisia kysymyksiä pintaraapaisua syvemmältä tai jolla ei ole sellaisia kokemuksia, jotka laittavat pohtimaan myös muita mahdollisia tulkintoja todellisuudesta. Tosin materialismiin voinee päätyä myös syvällisempien ja pitkällisempien filosofisten pohdiskelujen seurauksena, mutta minun on vaikea ymmärtää, miten se tapahtuisi ilman ontologista lukitsemista.


Hän nostaa esille mm. Bernardo Kastrupin tärkeän kirjan Why "Materialism Is Baloney" (2014).

Yhteenvetona gradu toteaa:
1) Tieteen julkisuuskuva on tämän aineiston perusteella vahvasti painottunut luonnontieteisiin ja materialistiseen maailmankuvaan
2) Sana "huuhaa" on tieteellisten skeptikoiden kehitelmä, jolla he pyrkivät osoittamaan, että jokin väittämä on ei tieteellinen ja perusteeton. Tällä perinteisellä käyttötavalla sanaa käytettiin mediassa 56,5 % tapauksista.
3) uskomuspohjaisen maailmankuvan tiedonmuodostustapoja voidaan kuvata neljänä tyyppinä: rationaalinen uskomustieto, annettu tieto, puhdas uskomustieto ja kokemustieto.

Gradunsa lopuksi tekijä kommentoi myös Antti Heikkilän saamaa huuhaa-palkintoa:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Kun esitetään dominoivasta maailmankuvasta eroavia näkemyksiä, liikutaan aina vaarallisilla vesillä. Seurasin taannoin tiivisti lääkäri Antti Heikkilän Lääkkeetön elämä -kirjan ympärillä vellonutta keskustelua, jossa hänet ja hänen näkemyksensä tuomittiin mediassa varsin laajalti. On totta, että Heikkilän kirjassa oli asia- ja huolimattomuusvirheitä ja että hänen oma suhtautumisensa vastustajiinsa on kauniistikin ilmaistuna arroganttia, mutta yhtä lailla on totta, että käynnissä oli julkinen lynkkaus, ei niinkään siksi, että Heikkilän kirjassa oli asiavirheitä, vaan siksi, että hänen näkemyksensä terveydestä poikkeavat monilta osin suuresti vallalla olevista uskomuksista. Erilaisilla keskustelufoorumeilla samassa virkkeessä esiintyivät sanat ”Heikkilä” ja ”huuhaa” varsin usein, ja myönsipä jopa tieteellisten skeptikkojen yhdistys, Skepsis ry, kirjan julkaisseelle Otavalle vuoden 2018 huuhaa-palkintonsa. Merkittävää Heikkilä-casessa oli myös se, miten moni kirjan sisältöön perehtymätön ja sen esittämien asioiden perusteita tuntematon henkilö tuomitsi julkisesti sekä kirjan että sen kirjoittajan. Voidaan kyllä mielestäni oikeutetusti puhua nykyaikaisesta noitaroviosta täysin huolimatta siitä, että Heikkilä itse tarjoili sytykkeet arvostelijoilleen.


Hän jatkaa loppupohdinnoissaan kysymällä muun muassa:
Lainaus: Juha Kuvajainen
Olisi tavattoman mielenkiintoista tukia nimenomaan sitä, millaisia maailmankuvallisia (ts. episteemis-ontologisia) rajoituksia tutkijat ovat kokeneet suunnitellessaan tutkimusta, hakiessaan rahoitusta ja tehdessään työtään. Tapahtuuko tieteen sisällä maailmankuvallista syrjintää? Onko tiettyjä aiheita vaikea tutkia sosiaalisista syistä? Onko olemassa ”kiellettyjä” hypoteeseja?


Jos gradu tuntuu keskustelijoista liian vaatimattomalta skeptikkojen maailmankuvan tarkastelemiseen, aihepiiristä löytyy myös melko tuore Janne Kontalan väitöstutkimus:
https://skepsis.blob.core.windows.net/skepsisweb/Skeptikko-2017-1_skeptikot_maailmankuvatutkimuksessa.pdf
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/125841/kontala_janne.pdf?sequence=2

Muokannut: Teppolainen, 12/18/2019 3:55:00 PM


Skepsis saa kovaa kritiikkiä   [ 402237 , Teppolainen , 14.11.2019 17:42:34 ]
    Skepsis saa kovaa kritiikkiä   [ 402238 , VCO , 14.11.2019 21:21:23 ]
        Skepsis saa kovaa kritiikkiä   [ 402239 , PeP , 14.11.2019 22:11:06 ]
            Skepsis saa kovaa kritiikkiä   [ 402240 , VCO , 14.11.2019 22:44:43 ]
                Skepsis saa kovaa kritiikkiä   [ 402241 , PeP , 14.11.2019 23:16:59 ]
    Herra Passiivin väitetään jakavan kovaa kritiikkiä   [ 402243 , Otto Mäkelä , 14.11.2019 23:53:12 ]
        Herra Passiivin väitetään jakavan kovaa kritiikkiä   [ 402244 , Teppolainen , 15.11.2019 04:41:30 ]
            Herra Passiivin väitetään jakavan kovaa kritiikkiä   [ 402245 , PeP , 15.11.2019 08:33:25 ]
        Arvostettu psykologian lehti antaa kunnon selkäsaunan tiedeuskovaisille   [ 402271 , Teppolainen , 16.11.2019 13:25:25 ]
            Otan vastaan apurahoja   [ 402272 , sherlocker , 16.11.2019 14:02:49 ]
            Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402281 , Otto Mäkelä , 19.11.2019 12:45:04 ]
                Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402284 , Teppolainen , 19.11.2019 16:14:08 ]
                    Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402285 , PeP , 19.11.2019 16:25:26 ]
                        Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402291 , Teppolainen , 20.11.2019 17:05:45 ]
                            Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402292 , PeP , 20.11.2019 17:24:04 ]
                                Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402294 , Teppolainen , 21.11.2019 00:21:59 ]
                                    Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402298 , Toope11 , 21.11.2019 19:52:40 ]
                                        Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402302 , _Wesa_ , 22.11.2019 09:08:16 ]
    Skeptismiä tutkineilta väitöstutkijoilta vielä painavampaa kritiikkiä   [ 402313 , Teppolainen , 25.11.2019 19:39:46 ]
        Skepsis ry Suomen eduskunnassa   [ 402319 , Teppolainen , 26.11.2019 00:21:29 ]
            Skepsis ry Suomen eduskunnassa   [ 402321 , _Wesa_ , 26.11.2019 06:06:57 ]
            Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402324 , Otto Mäkelä , 26.11.2019 10:09:58 ]
                Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402327 , Teppolainen , 26.11.2019 16:08:10 ]
                    Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402328 , _Wesa_ , 26.11.2019 16:51:31 ]
                        Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402329 , Teppolainen , 27.11.2019 00:00:01 ]
                            Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402330 , _Wesa_ , 27.11.2019 07:52:49 ]
                                Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402332 , Teppolainen , 27.11.2019 18:05:53 ]
                                    Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402333 , _Wesa_ , 27.11.2019 18:56:14 ]
                                        Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402334 , Teppolainen , 28.11.2019 19:27:21 ]
                                            Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402339 , _Wesa_ , 30.11.2019 19:20:11 ]
                                                Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402340 , Teppolainen , 01.12.2019 12:23:23 ]
                                                    Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402341 , Trepidaatio , 01.12.2019 13:20:33 ]
                                                    Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402354 , _Wesa_ , 03.12.2019 17:23:23 ]
                Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402336 , Teppolainen , 29.11.2019 18:03:43 ]
                    Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402337 , PeP , 29.11.2019 18:57:08 ]
                    Skepsis ry: Väärän tulostimen käyttäjä   [ 402384 , Otto Mäkelä , 05.12.2019 10:47:39 ]
            Skepsis ry Suomen eduskunnassa   [ 402325 , Trepidaatio , 26.11.2019 10:13:42 ]
        Tuore gradu ottaa skepsisläisten maailmankuvan murskaavaan tarkasteluun   [ 402546 , Teppolainen , 18.12.2019 15:43:07 ]
            Tuore gradu   [ 402547 , sherlocker , 18.12.2019 17:03:14 ]
                Spontaanitapaukset   [ 402548 , Teppolainen , 18.12.2019 18:05:23 ]
            Suositeltavaa kirjallisuutta   [ 402549 , Teppolainen , 18.12.2019 18:30:47 ]
    Mitä tapahtuu kun Trump toteaa "skeptismin aikakauden olevan ohi"?   [ 402644 , Teppolainen , 05.02.2020 20:27:10 ]
        Mitä tapahtuu kun Trump toteaa "skeptismin aikakauden olevan ohi"?   [ 402645 , _Wesa_ , 06.02.2020 06:59:55 ]
            Taloudellisen skeptismin aikakausi on ohi   [ 402646 , Teppolainen , 06.02.2020 13:41:59 ]
                Taloudellisen skeptismin aikakausi on ohi   [ 402647 , _Wesa_ , 06.02.2020 16:01:50 ]
                    Skeptismin hegemonian aikakausi on ohi   [ 402650 , Teppolainen , 07.02.2020 14:04:14 ]
                        Huuhaan todistaminen   [ 402651 , sherlocker , 07.02.2020 15:04:06 ]
                            Aku Ankkako 60-luvun lasten Ufo-sukupolven takana?   [ 402652 , sherlocker , 07.02.2020 16:30:21 ]
                                Maailma kuin pieni Ankkalinna   [ 402653 , sherlocker , 07.02.2020 16:53:29 ]
                        Skeptismin hegemonian aikakausi on ohi   [ 402654 , _Wesa_ , 07.02.2020 20:03:53 ]
                            Skeptismin hegemonian aikakausi on ohi   [ 402655 , Teppolainen , 07.02.2020 21:49:20 ]
                                Skeptismin hegemonian aikakausi on ohi   [ 402657 , _Wesa_ , 08.02.2020 10:18:19 ]
                                    Trumpin skeptismin vastainen koirapilli   [ 402658 , Teppolainen , 08.02.2020 12:33:19 ]
                                        Trumpin skeptismin vastainen koirapilli   [ 402659 , _Wesa_ , 08.02.2020 12:49:01 ]
                                            Trumpin skeptismin vastainen koirapilli   [ 402660 , Teppolainen , 08.02.2020 21:44:07 ]
                                                Trumpin skeptismin vastainen koirapilli   [ 402662 , _Wesa_ , 09.02.2020 11:29:21 ]
                Taloudellisen skeptismin aikakausi on ohi   [ 402649 , sherlocker , 07.02.2020 13:23:53 ]