Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa

Teppolainen, 3/11/2020 5:20:38 PM, 402814

Lainaus: _Wesa_, 11.03.2020 09:21:38, 402810

Näyttäisi Wikipedia olevan aika hyvin kohdillaan.


Tämä kertoo ehkä enemmän sinun "näkökyvystäsi" kuin Wikipediasta.

Wikipedian artikkelissa kohdassa "pseudotiede" viitataan heti alkuun Raimo Tuomelan artikkeliin vuodelta 1983, siis lähes 40 vuoden takaa! Parapsykologian tutkimus on kenties "hieman" edennyt tämän 40 vuoden aikana.

Kyseinen artikkeli löytyy suomeksi täältä: https://www.skepsis.fi/jutut/paholaisen_asianajaja/luku10.html

Ensinnäkin artikkelissa parapsykologia on vain sivuosassa, vain yksi osa näyttäisi käsittelevän sitä. Toiseksi Raimo Tuomela ei ole tietääkseni koskaan julkaissut mitään parapsykologiaa koskevaa tieteellistä tutkimusta, ellei tämän artikkelin englanninkielistä versiota lasketa ("Boston Studies in the Philosophy and History of Science"), joka ei tuskin sekään on vertaisarviointia käynyt läpi. Kolmanneksi hänen asiantuntemustaan aiheesta kyseenalaistaa vahvasti vielä sekin, että artikkelissa suorastaan vilisee virheitä parapsykologiasta.

Tarkastellaanpa tuota parapsykologiaa koskevaa lukua:

"Kaikkia parapsykologisia ilmiöitä kutsutaan myös yhteisnimellä psi-ilmiöt."

Tämä on vähintäänkin yksinkertaistus, koska hypoteesia tietoisuuden kehottomuutta (tai eloonjäämistä kuoleman jälkeen) koskevat ilmiöt ovat myös parapsykologian alaan kuuluvia, eikä niistä lasketa yleensä psi-ilmiöiksi (eli ilmiöiksi joita psi-hypoteesi useimmiten rajoittuu käsittelemään). Kummittelu, reinkarnaatiomuistot, kuolemanrajakokemukset, kehostairtautumiskokemukset ja sen sellaiset eivät ole psi-ilmiöitä yleisesti käytetyn parapsykologisen luokittelun mukaan. Samoin luonnossa ilmenevät, väitetyt persoonattomat tietoisuutta ilmentävät ilmiöt luokitellaan parapsykologian piiriin joskus myös, jolloin puhutaan lähinnä Jungin synkronisiteetti-hypoteesiin viittaavista ilmiöistä.

Toisekseen koko psi-käsite parapsykologiassa on jokseenkin vanhentunut. Populaarissa parapsykologiaa käsittelevässä kirjallisuudessa siitä toki edelleen paljon puhutaan, mutta alan tieteellinen tutkimus käyttää paljolti nykyisin perinteisestä psi-tekijästä poikkeavia lähestymistapoja, käsitteistöä ja hypoteesejä. Kannattaa vaikka lukea linkittämästäni suomenkielisestä artikkelista kohta "parapsykologisten ilmiöiden luokittelu", jos tämä aihe kiinnostaa (liitän sen kappaleen myös tämän kommenttini loppuun).

"Parapsykologian tutkimuksen eräs omituinen piirre on, että se kohdistuu melkein yksinomaan psi-ilmiöiden olemassaolon osoittamiseen."

Heti seuraava lause oli taas selvästikin pelkkä mutuna tehty heitto ja harhaanjohtava yksinkertaistus. Parapsykologian tutkimuksen ja sen tutkimushaarojen piirissä työskennellään ja työskenneltiin jo tuolloin kuolemanrajakokemusten sisällön autenttisuuden parissa (Raymond Moody ja muut alan pioneerit), reinkarnaatiomuistojen paikkansa pitävyyden parissa (Virginian yliopiston parapsykologian professori Ian Stevenson et al), kummitustutkinnassa (apulaisprofessori Hans Holzer ja kumppanit), tiedemaailmaa hämmentävien poltergeist-tapausten parissa (parapsykologian professori Hans Bender, William Roll etc), kehostairtautumistutkimusten parissa (mm. professori Charles Tart), vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Parapsykologian alalta julkaistut tutkimukset kohdistuivat tuolloin ja edelleenkin pikemminkin pääsääntöisesti muuhun kuin psi-ilmiöiden todistamiseen, olkoonkin että psi-ilmiöiden todistamista koskevat tutkimukset ovat todennäköisesti työmäärältään isoimpia ja saavat eniten julkisuutta.

"Sikäli kuin tiedän, ei ole mitään vakavasti otettavaa tiedettä, jonka tutkimuskohde olisi yhtä kyseenalainen."

Aivan yhtä "kyseenalaisia" eli todistamattomia ovat myös SETI-tutkimuksen tutkimuskohteena olevat avaruusolentojen lähettämät viestit tai muut merkit älyllisestä elämästä. Jos "kyseenalaisuudella" tarkoitetaan arviota ilmiön epätodennäköisyydestä, lause jää irralliseksi koska tällaista väitettä ei mitenkään siinä perustella.

"Ilmaistakseni oman kantani viivyttelemättä väitän, että tämänhetkisen todistusaineiston pohjalta voidaan vetää seuraava johtopäätös: Ei ole olemassa toistettavissa olevia kokeita, joilla voitaisiin osoittaa parapsykologisten ilmiöiden olemassaolo."

Tässä kohtaa hän ei taaskaan avaa kuitenkaan sitä, minkälaiselle asiantuntemukselle tämä hänen kantansa perustuu, eli kuinka syvällisesti hän on alan kirjallisuudessa esitettyyn evidenssiin tutustunut, jotta voisi sanoa ettei se ole riittävä psi-ilmiöiden tai muidenkaaan parapsykologisten ilmiöiden todistamiseksi (vaikka mies ei edes osaa hahmottaa alaa edes sen vertaa ettei niputtaisi kaikkia parapsykologisia ilmiöitä psi-ilmiöiksi).

Lisäksi hän näyttäisi tuossa lauseessa ilmaisevan paitsi ettei todistusaineistoa ole kokeilla artikkelin julkaisuajankohtaan mennessä saatu niin ettei sitä edes teoriassa voida saada parapsykologian tutkimusmenetelmillä. Toisin sanoen hän näyttäisi esittävän parapsykologiset tutkimusmenetelmät epäpätevinä todistusaineiston hankkimiseen. Käsittämätöntä. Näitä tutkimuksia on julkaistu aivan tieteellisissä huippujulkaisuissa, jotka eivät olisi niitä julkaisseet jos käytetyt tutkimusmenetelmät olisivat olleet niin epäpäteviä, ettei niillä voisi edes teoriassa todistusaineistoa psi-hypoteesista saada. Esimerkiksi Daryl Bemin tutkimus: https://en.wikipedia.org/wiki/Daryl_Bem#%22Feeling_the_Future%22_controversy

Hän perustelee: "Toisin sanoen kukaan ei voi antaa mitään reseptiä, jonka avulla parapsykologisia ilmiöitä voitaisiin tuottaa."

Tämä ei tarkoita etteikö voitaisi löytää tutkimusmenetelmä, jolla voitaisiin tuottaa sellaisiakin ilmiöitä, jotka ovat aiemmin olleet tuntemattomia, kuten vaikkapa parapsykologisia ilmiöitä.

"Mitkään toistettavissa olevat kokeet eivät ole osoittaneet, että mitään paranormaalia kyvykkyyttä olisi olemassa; vielä vähemmän on todisteita sille, että poikkeavalta vaikuttavaa käyttäytymistä pitäisi selittää telepatian, selvänäköisyyden, ennaltatietämisen tai psykokinesian avulla."

Ja tässä hän kompastuu sanamuodoissa, aika outoa ajattelemattomuutta kun tämä Paholasen asianajajanartikkeli on oletettavasti ties kuinka mones versio alun perin 1983 julkaistusta jutusta. Toistettavissa olevat tutkimukset ovat saaneet todistusaineistoa, jotka puoltavat paranormaalien ilmiöiden olemassaoloa. Sen sijaan mitkään toistettavissa olevat tutkimukset eivät useimmiten vähänkään merkittävissä asioissa yksinään osoita vielä yhtään mitään, olipa aihe kuinka tavanomainen tai poikkeava tahansa, koska niiden osoittamiseen tarvitaan se, että ne "toistettavissa olevat tutkimukset" myös ihan aikuisten oikeasti toistetaan.

Koska mikä tahansa tutkimus jonka menetelmät on kuvailtu ja joka on tieteellisesti pätevä voidaan toistaa tekemällä riippumaton tieteellinen tutkimus, ja vasta tutkimuksen toistaminen osoittavat todistusaineiston pitävyyden, mikä on sangen triviaali asia, arvon filosofilla on varmaankin käynyt paha kömmähdys ja hän on tarkoittanut tässä kohtaa esittää, että parapsykologisista ilmiöistä ei ole saatu toistettavissa olevaa todistusaineistoa. Tämäkään ei mielestäni pidä täysin paikkaansa, ettei toistettavissa olevaa todistusaineistoa olisi syntynyt lainkaan, mutta se on selvää että parapsykologian alalla tulosten toistettavuus on ollut useimmiten varsin heikkoa ja toisistaan riippumattomat tutkimukset eivät ole onnistuneet riittävän vakuuttavasti toistamaan tutkimuksissa saatua todistusaineistoa minkään paranormaalin ilmiön puolesta.

Tämä ei kuitenkaan tee parapsykologiasta mielestäni pseudotiedettä, se tekee parapsykologiasta haasteellista ja voi tietysti olla, että jossain vaiheessa maailmalla luovutetaan, todetaan ettei parapsykologisia ilmiöitä ole tieteellisesti todistettavissa vaikka niitä olisikin olemassa. Toistaiseksi merkkejä luovuttamisesta ei kuitenkaan vielä ole näköpiirissä, parapsykologia porskuttaa edelleen - nykyisin yhä enemmän osana laajempaa tietoisuuden tutkimuksen kenttää.

Toisekseen, arvon filosofi väitti että telepatia, psykokinesia, ennaltatietäminen ja selvänäköisyys olisivat parapsykologian piirissä selityksiä parapsykologisille ilmiöille. Tämä ei pidä paikkaansa, eikä pitänyt edes tuolloin. Ne ovat tapa luokitella ilmiöitä eri tyyppeihin, eivät selityksiä juuri muualla kuin populaarissa parapsykologiaa koskevassa kirjallisuudessa, joissa pidetään näitä ilmiöitä varmuudella tosina ja siten pätevinä selityksinä erilaisille elämäntapahtumille. Parapsykologiassa on toki suuri kiinnostus spontaanitapauksia kohtaan ja keskusteluun siitä, minkä tyyppinen ilmiö voisi havaitut ilmiöt selittää, ellei niille löydetä luonnollista selitystä, mutta siinä keskustelussa ei vielä haeta ilmiöille selityksiä vaan haetaan sitä, mistä suunnasta selityksiä voisi lähteä hakemaan. Kaksi eri tason asiaa.

Kappaleessaan tämän jälkeen hän käsittelee eri lähteitä, jotka puoltavat hänen argumenttiaan siitä, että todistusaineistoa ei ole ja että positiiviset signaalit johtuvat kaikki sattumasta, tilastollisen aineiston puutteellisesta käsittelystä, huijauksista tai muista sellaisista seikoista. Niihin totean vain sen, että kaikki lähteet joita hän pitää arvovaltaisina, ovat skeptikkojen kirjoittamia kirjoja ja kaikki lähteet joihin hän ei usko ovat parapsykologian alan tutkimustuloksia kokevia populaarijulkaisuja. Joukosta en äkkiseltään löytänyt tieteellisiä tutkimuksia. Nähdäkseni nämä seikat muodostavat kahdenlaistakin vinoumaa (ei-tieteellisen aineiston suosiminen & skeptikkojen lähteiden suosiminen), joka vaikuttaa hänen arvioonsa todistusaineiston luotettavuudesta.

"Haluaisin tässä yhteydessä vielä korostaa sitä, että parapsykologiassa ei ole vakavasti otettavia teorioita eikä edes malleja siinä merkityksessä kuin niitä on kokeellisessa psykologiassa. Eikä kovin kovaa tietoa voi olla olemassa ilman oikeaksi vahvistettuja teorioita. Niinpä jos koetulokset eivät nojaa mihinkään teoriaan, ne eivät voi olla tiedollisesti kovin vahvoja."

Tässä kohtaa hän on oikeilla jäljillä mutta tiedollisesti vahvojen tulosten saamisen kanssa tällä on vähän tekemistä. Ilmiön toistettavuus sen sijaan on oleellinen tekijä, riippumatta siitä onko ilmiön toimintamekanismista saatu kehitettyä hypoteesia vai ei. Jos toistettavuus on heikkoa, on myös tiedollisesti vahvojen tulosten saaminen vaikeampaa. Ja näin on juuri parapsykologian kohdalla.

"Filosofina minua häiritsee se, että mikäli parapsykologisia ilmiöitä esiintyisi, ne olisivat tai ainakin näyttäisivät olevan ristiriidassa hyvin perusteltujen tieteellisten teorioiden kanssa."

Näin ei ole mitään syytä uskoa saati että se miltä asiat näyttävät, olisi tieteellisesti jotenkin relevanttia. Luonnontieteellisten teorioiden pätevyysalue ovat luonnonlait ja etenkin niiden ilmeneminen luonnontieteellisellä tasolla luonnossa. Luonnontieteelliset teoriat soveltuvat huonosti monimutkaisempien kokonaisuuksien käyttäytymisen arvioimiseen, kuten vaikkapa ihmisen. Monimutkaisissa tapahtumissa esiintyvä vahva emergenssi (täysin uusien ilmiöiden, kuten paranormaalien ilmiöiden esille nouseminen) ei kuulu niiden pätevyysalueeseen, eikä teoriassa paranormaalien ilmiöiden tarvitse edes rikkoa luonnonlakeja. Koska kvantti-ilmiöt sallivat epätodennäköisetkin tapahtumat, paranormaaleilta vaikuttavien ilmiöiden tapahtumiseksi riittää luonnonlakien suoranaisen rikkomisen sijaan se, että epätodennäköiset kvantti-ilmiöt tulevatkin joissain tilanteissa tavallista paljon todennäköisemmiksi ja synnyttävät siten paranormaaleilta vaikuttavia ilmiöitä.

"Parapsykologi voi tietysti sanoa, että hän tutkiikin aineettomia henkiä, jotka eivät ole sidottuja fysiikan lakeihin."

Tämä on outo heitto, koska parapsykologian tutkimuskohteena ovat nimenomaan määrätyt asiat, jotka eivät ole sidottuja tunnettuihin fysiikan lakeihin (mikä ei kuitenkaan tarkoita että ne olisivat suoranaisessa ristiriidassa niiden kanssa). Ja toisekseen parapsykologia ei tutki aineettomia henkiä sen enempää kuin fysiikka tutkii aineettomia kenttiä. Kehottoman tietoisuuden olemassaolon kannalta parapsykologia on kiinnostunut sellaisten aikaansaamista fysikaalisista vaikutuksista. Eikä kehottomuus tarkoita väistämättä suoranaista aineettomuutta.

"Skeptikot haluaisivat myös selvät todisteet henkien olemassaolosta."

Tässä kontekstissa hän antaa ymmärtää, että parapsykologit eivät haluaisi selviä todisteita.

"Parapsykologia nojaa ensiksikin huonosti määriteltyyn ontologiaan"

...Jossa sana "huono" on itsessään huonosti määritelty, koska ei ole olemassakaan sellaista ontologiaa, joka olisi määritelty hyvin. Kaikki ontologiat ovat enemmän tai vähemmän tulkinnanvaraisia kun puhutaan ontologisella tasolla oletettujen asioiden todistamisesta. Fysiikan "kenttä" on yhtä huono käsite kuin kansanperinteen "tonttu", kumpaakaan ei voida suoraan todistaa, vain niiden mahdolliset vaikutukset voidaan selvittää.

"karttaa usein eksaktia ajattelua"

Parapsykologia ei ole eksakti tiede. Psykologiakin karttaa eksaktia ajattelua samassa mielessä, mutta jostain syystä psykologiaa ei silti määritellä pseudotieteeksi.

Jos eksaktin ajattelun välttämisellä tarkoitetaan käytettyjen käsitteiden ja hypoteesien huonoa määrittelemistä, silloin kyse on huonosta parapsykologiasta.

"Parapsykologian hypoteesit ja teoriat ovat huonosti muotoiltuja (Pseudotieteen hypoteeseja ja teorioita ei joko voi testata ollenkaan tai ne ovat huonosti testattuja niin empiirisesti kuin teoreettisestikin. Pseudotieteen edustajat koettavat usein kompensoida laadullisesti huonon todistusaineiston määrällä)"

Suluissa tarkennus toisesta kohtaa tekstiä, mitä hän tässä tarkoittaa. Todellisuudessa parapsykologian hypoteeseja voi testata aivan hyvin, jopa paremmin kuin monia muita hypoteeseja. Se että hypoteeseja voi testata niin massiivisessa määrin, että joukkoon mahtuu myös sattumalta tulevia positiivisia signaaleja, seulan läpäissyttä huonoa tutkimusta ja muuta kohinaa, ei tee hypoteesista huonoa. Ja sille, että hypoteesia testataan siten, että se tuottaa massiivisen määrän dataa, voi olla hyvät syyt - esimerkiksi se, että haettu ilmiö on todennäköisesti hyvin heikko.

Todistusaineiston sisältämän datan määrä ei siis ole oleellinen asia minkään asian määrittämisessä pseudotieteeksi. Sen sijaan jos dataa on paljon, se tekee ymmärrettävämmäksi senkin, että datan joukossa on myös laadullisesti huonoa aineistoa.

"Se ei ole juuri kehittynyt vuosikymmenien työstä huolimatta, ja se on yhä ristiriidassa vakiintuneen tieteen kanssa"

Parapsykologia on edistynyt siinä mielessä, että alan väitöskirjoja ja tohtoreita on maailmalla lisääntyvä määrä. Myös menetelmästöt ovat kehittyneet tekniikan kehittyessä. Myös tietämys tutkittavien ilmiöiden perusteista (kehostairtautuminen, kummittelu, reinkarnaatiomuistot, kuolemanrajakokemukset jne) on lisääntynyt, osin myös parapsykologian ansiosta. Vaikka tutkittavista ilmiöistä ei olekaan löydetty riittävää tieteellistä todistusaineistoa paranormaaleista ilmiöistä, joka olisi tiedeyhteisön hyväksymää, edistystä on silti tapahtunut. Parapsykologiasta on myös haarautunut kokonaan uusia tutkimusaloja, kuten skeptikkojenkin suosima anomalistinen psykologia.

Ja se että parapsykologia on ristiriidassa tunnetun tieteen kanssa ei ole mielestäni kovin dramaattinen asia. Tunnetun tieteen teoriatkin ovat välillä ristiriidassa keskenään.

"Parapsykologian tutkimuskohteet ovat myös vähissä; sehän tutkii lähinnä tutkimuskohteensa olemassaoloa, käytännöllisesti katsoen ilman varteenotettavia teorioita"

Kuten jo totesin aiemmin, parapsykologian tutkimus ei ole pääasiassa psi-tekijän olemassaolon tutkimusta. Ja tutkimuskohteet eivät todellakaan ole vähissä, päin vastoin parapsykologian resursseihin nähden tutkimuskohteita on jopa liikaa!

"Samalla kun parapsykologiassa yritetään eräiltä osin käyttää tieteellisiä metodia, se sisältää myös selvästi epätieteellisiä alueita. Nykyinen parapsykologinen tutkimus voi parhaimmillaankin olla enintään esitiedettä köyhästä teoreettisesta perustastaan johtuen"

Tässä hän on hyvin pessimistinen parapsykologian tilan suhteen. Epätieteelliset menetelmät ovat hyvin pientä parapsykologian puitteissa. Jonkin verran sitä tulee alalla vastaan, mutta sekin johtuu siitä, että resurssit ovat hyvin pienet ja erilaiset harrastelijat ovat pyrkineet korvaamaan resurssien puutetta omalla toiminnallaan. Tämä ei ole merkki pseudotieteestä vaan yhteiskunnallisesta valinnasta, että parapsykologiaa ei tueta niin paljon, ettei tällainen epäkelpo harrastelijoiden toiminta onnistuisi läpäisemään seulaa ja että seulonnassa pystyttäisiin olemaan tarkempia.

"On kuitenkin olemassa eksoottisempia parapsykologiaan liittyviä alueita kuten reinkarnaatio-oppi sekä opit ruumiin ulkopuolella saaduista kokemuksista, räyhähengistä ja muista kummitteluilmiöistä, jotka nojaavat erilaisiin myyttisiin ideoihin"

Luonnonilmiötkin ovat synnyttäneet koko joukon erilaisia myyttejä. Niiden tutkimus ei silti ole mytologiaa.

"Parapsykologia liittyykin historiallisesti magiaan ja uskontoon; niinpä sen ontologiaan kuuluukin kummituksia, henkiä ja demoneita."

Uskonnolla itsessään on mielestäni varsin vähäinen merkitys parapsykologiassa, pikemminkin yleinen toive kuolemattomuudesta ja ylimaallisista voimista vaikuttaa yksittäisten tutkijoiden motiiveihin toimia alalla, sekä tietysti jokaista tutkijaa innostava toive merkittävistä läpimurroista omalla alalla. Toisia taas innostaa mahdollisuus tehdä tutkimusalalta omaa tutkimusta sivuavia kiehtovia populaarijulkaisuja, jotka vastaavat yleisön kenties uskonnollisiin tarpeisiin. Parapsykologian historiallinen tausta on varhaisessa psykologiassa (etenkin hypnologiassa), spiritualismissa, esoteriassa, kummitustapausten tutkimuksissa ja uskonnollisessa mystiikassa.

"Myös parapsykologiasta löytyvä ajassa taaksepäin suuntautuvan kausaation ajatus – esimerkiksi unista ennustaminen – on selvästi epätieteellistä, myytteihin nojaavaa ajattelua."

Edelleen, retrokausaliteetti voi olla osa myyttejä, mutta se ei tee retrokausaliteetista mytologiaa. Retrokausaliteetin mytologinen aspekti on niinkin merkittävä ettei siitä ole esimerkiksi englanninkielisessä wikipediassa mitään mainintaa: https://en.wikipedia.org/wiki/Retrocausality

"Kaiken kaikkiaan on olemassa hyviä perusteita pitää parapsykologiaa pseudotieteenä. "

Paitsi että monet perustelut ja väitteet eivät pidä oikein vettä tarkemmin tarkasteltuna.

Silti hän sanoo "En kuitenkaan aivan yhtyisi Alcockiin ja moniin muihin, jotka pitävät kaikkea parapsykologiaa pseudotieteenä – sanoisin mieluummin, että osa parapsykologiasta on esitieteellistä. Esimerkiksi käyköön eräät Schmidtin satunnaisgeneraattorin käyttöön perustuvat psykokinesiakokeet, joita toki niitäkin on arvosteltu"

Tämän oleellisen asian Wikipedia jättää kokonaan mainitsematta kertoessaan Raimo Tuomelan kuvailevan syitä, miksi "suurin osa tiedemiehistä pitää parapsykologiaa pseudotieteenä", että Wikipedian lähteenä käyttämä Tuomela itsekään ei väitteistään huolimatta pidä parapsykologiaa täysin pseudotieteenä (eikä ainakaan artikkelin suomenkielisestä versiosta löydy tällaista lausetta johon wikipedia vetoaa)!

--------------

Parapsykologisten ilmiöiden luokittelu

Vaikka jako anomaaliseen kognitioon ja toimintaan onkin varsin selkeä, käytännössä parapsykologian käsitteistö sisältää kuitenkin sellaisia asioita, joihin sisältyy elementtejä kummastakin kategoriasta ja lisäksi mahdollisesti elementtejä parapsykologiaan liittymättömistä asioista. Kirjallisuudessa yleisimmin esiintyvien ilmiöiden ja kokemusten pohjalta parapsykologiset ilmiöt on Suomessa jaettu seuraavan tyyppisesti seitsemään eri kategoriaan, joista neljä ensimmäistä sisältyvät anomaaliseen kognitioon, viides ja seitsemäs puolestaan kuuluvat S. Albert Kivisen luokittelutavan mukaan okemaattisiin ilmiöihin (ochema=väline):

Telepatia (kr. tele = kaukana, pathos = tuntemuksiin liittyvä), jota kutsutaan joskus myös ajatustenluvuksi tai ajatuksensiirroksi, vaikka telepatia onkin laajempi käsite ja viittaa myöskin muunlaiseen, yleensä elollisten olentojen väliseen kaukovaikutukseen. Telepatiassa systeemin tila, esimerkiksi yksilön aistimus, ajatus, tunne, mielentilat tai muistikuvat, välittyy suoraan toiselle vastaavalle systeemille ilman tunnettuja välitysmekanismeja. Termin lanseerasi alun perin tunnettu 1800-luvun parapsykologian tutkija Frederic W. H. Myers korvaamaan nykyisin vähemmän käytetyn termin ajatustenluku. Käsite ei ota kantaa siihen tapahtuuko se jonkinlaisena suorana tiedonsiirtona vai välillisesti jotakin kautta, eikä myöskään siihen onko telepatia itsenäinen ilmiö vai seurausta jostakin toisesta ilmiöstä. Käsitettä on paljon myöskin käytetty viime vuosina puhuttaessa telepatian simuloinnista teknologian avulla.

Selväaistiminen tai selvänäkö (ransk. clair = selvä, voyance = näkö) tarkoittaa paranormaalia tiedon vastaanottamista jostakin sellaisesta asiasta, josta kenelläkään toisella yksilöllä ei ole minkäänlaisia aistihavaintoja tai muuta mielensisältöä kuin vasta jälkeenpäin, kun tiedon paikkansa pitävyys mahdollisesti tarkistetaan. Käsite edellyttää, että tämä asia tai ainakin tieto tästä asiasta on jo olemassa jossakin, mutta ei kuitenkaan yksilön tavanomaisen havaintokyvyn piirissä sillä hetkellä. Käsite ei ota kantaa siihen, missä muodossa tiedon vastaanottaminen tapahtuu, eikä myöskään siihen tapahtuuko tämä tietoisesti tai tiedostamatta vai muuntuneessa tajunnantilassa kuten transsissa. Ei ole siis oleellista tuleeko vastaanotettu tieto vaikutelmana, mielijohteena, mielikuvana, unena, näkynä, tunteena, ajatuksena, merkkinä tai jollain muulla tavoin. Tiedon laadun suhteen oleellista on vain se, kuten muussakin anomaalisessa kognitiossa, että signaali poikkeaa selvästi kohinasta, eli yhteensattumasta. Termiä käytti kirjallisuudessa ensimmäisenä ranskalainen mesmeristi Marquis de Puységur vuonna 1784.

Yliajallinen havainnointi (extratemporal perception = ajan ulkopuolinen havainnointi), joka tarkoittaa paikkansa pitäväksi osoittautuvan tiedon vastaanottamista tulevista tapahtumista tai asioista ilman, että niitä voisi päätellä nykyhetkellä saatavilla olevan tiedon valossa. Käsite ei muutoin poikkea edellä kuvatusta selvänäkemisen määritelmästä. Termiä on käytetty ensimmäisenä Richard Mathesonin romaanissaan Helvetin talo vuonna 1971. Käsitteestä saatetaan käyttää myöskin nimitystä ajallinen ESP.

Paranormaali havainnointi (paranormal perception) on käsite, jolla voidaan viitata paitsi yliaistilliseen havainnointiin ylipäätänsä, niin myöskin erityisesti tiedon vastaanottamiseen sellaisista asioista, joita ei nykykäsityksen mukaan ole olemassa ja joiden todenperäisyyttä ei voi näin ollen nykymenetelmillä fysikaalisesti vahvistaa, mutta joista on kuitenkin niin runsaasti väitettyjä havaintoja, että niiden olemassaoloa - vaikutti asia kuinka epätodennäköiseltä ja epäuskottavalta tahansa - voisi kuitenkin teoriassa testata vertailemalla poikkeavatko havaintojen tekijöiden tarjoamat tiedot pelkästä sattumasta kun kaikenlainen viestintä estetään. Paranormaalista havainnoinnista voidaan tässä merkityksessä puhua silloin kun saatu kiistattomat tilastolliset todisteet siitä, että nämä havainnot kuvaavat jotakin objektiivisesti olemassa olevaa asiaa. Tähän kategoriaan kuuluvat monet väitteet kanavoinnista, aurojen näkemisestä ja kaivonkatsonnasta.

Paranormaalit tajunnantilat (paranormal states of consciousness), joka voi tarkoittaa sitä, että yksilö kokee irtautuvansa kehostaan tai sulautuvansa osaksi ympäristöään ja tekevänsä siitä havaintoja, jotka osoittautuvat myöhemmin paikkansa pitäviksi ja joita olisi ollut käytännössä mahdotonta tietää tavanomaisilla keinoilla tai vaikuttamaan ympäristöönsä kokiessaan olevansa irti omasta kehostaan. Parapsykologian kannalta relevanttia ovat vain testattavissa olevat ilmiöt ja niitä koskevat hypoteesit, esimerkiksi mahdolliset kuoleman jälkeiset olotilat eivät juurikaan kuulu tieteen piiriin. Paranormaalilla tajunnantilalla voidaan myöskin tarkoittaa sitä, että jokin osa kehosta tai sen toiminnoista siirtyy pysyvästi tai väliaikaisesti kehon ulkopuolelle kuten tunnonsiirtokokeissa, jossa ihmisen tunnon katsotaan siirtyneen kehon ulkopuolelle (yleensä vesilasiin). Kolmas paranormaalin tajunnantilan muoto on sellainen muuntunut tajunnantila, jonka ominaisuutena on (kutsutaanpa sitä sitten herkistymiseksi tai possessioksi), että henkilö sen aikana kykenee suorituksiin, mihin ei normaalisti missään määrin kykenisi (esimerkiksi xenoglossia, metagnomia, ja omnipatia tai super-ESP). Tämän termin juuret ovat hippiliikkeessä, jossa sitä käytettiin lähinnä viimeksi mainitussa merkityksessä.

Anomaalinen toiminta tai perturbaatio (perturbaatio = häiriö, sekaantuminen) tarkoittaa esineissä tai ihmisissä ilmeneviä tietoisuuden tai alitajunnan vaikutusta, intentionaalisesti tai ajattelematta, johonkin kohteeseen kuten ihmisiin tai esineisiin. Kuten todettua, termi on alun perin Science Applications International Corporationin lanseeraama ja tästä kategoriasta on käytetty perinteisesti myöskin nimitystä psykokinesia.

Sekalaiset ilmiötyypit, jotka eivät ole selkeästi luokiteltavissa yhteenkään yllä olevaan, vaan ovat sekalainen yhdistelmä vähintään kahdesta kategoriasta. Tähän luokkaan kuuluvat kummittelun kaltaiset ilmiöt, joita ovat poltergeist-ilmiöt, aavemaiset luonnonhäiriöt (kuten selittämättömät äänet ja haamuvalot), aktiivinen kummittelu, passiivinen kummittelu, kuolinvuodetapahtumat, valokuvissa esiintyvät anomaliat sekä (fysikaalinen ja mentaalinen) mediumismi. Näihin puolestaan lasketaan erilaisia yksittäisiä ilmiötyyppejä, joita ovat ilmestykset eli apparitiot (kuten kriisiapparitiot, näyt ja kummitusten näyttäytyminen), apportit, ektoplasma, psykofonia, suoraäänet ja muut selittämättömät ääni-ilmiöt, tunnistamattomat hajut, aavemaiset tuntemukset ja koskettamisen tunne, automatismit (kuten automaattikirjoitus), esineiden anomaalinen liikehdintä (kuten pöytätanssi), sähköiset häiriöt ja tekniset anomaliat sekä lämpötilan, paineen tai muun muuttujan vaihtelu ilman ymmärrettävää syytä. Kummittelun kaltaisten ilmiöiden lisäksi tähän kategoriaan kuuluvat jälleensyntymämuistot (esimerkiksi lapsuudessa tai hypnoosissa) ja niihin liittyvät syntymämerkit.

Edellä mainituiksi telepaattisiksi ilmiöiksi voidaan ajatustenluvun lisäksi laskea skopestesian, psykologi Edward B. Titchenerin lanseeraaman 1898 käsitteen, joka tarkoittaa paikkansapitävää tunnetta tuijottamisen kohteena olemisesta ilman, että asianomainen näkee kohti katsovaa henkilöä. Ilmiö voidaan luokitella telepaattiseksi, koska siinä on yhteys toisen henkilön visuaalisen mielensisällön ja toisen henkilön kokeman tunteen välillä. Telepaattisiin ilmiöihin voidaan lukea myöskin kaukohypnoosi, jossa kaukana oleva yksilö vaikuttaa reagoivan telepaattisesti toisen henkilön odotuksiin, toiveisiin tai kehotuksiin. Tähän kategoriaan kuuluvat myöskin biokommunikaatio ja eläin-ESP, joissa kasvien tai eläinten välillä esiintyy telepaattista viestintää. Telepatian kaltainen ilmiö on myöskin kvanttikietoutuminen, sillä erotuksella että siinä ei välity informaatiota klassisessa mielessä. Väitetyt ilmiöt voidaan luokitella tyyppien lisäksi kategorioihin ilmenemismuotojen perusteella, jollaisia ovat mm. psyykilliset luennat, puhelintelepatia, ganzfeld-telepatia ja unitelepatia.

Vastaavasti selvänäköön liittyvät sellaiset käsitteet kuin toinen näkö, selväkuulo, selvätunteminen, selvähaistaminen ja selvämaistaminen, riippuen siitä minkälaisia aistimuksia selvänäössä vastaanotetaan. Väitettyjen selvänäköisten ilmiöiden luokitteluun on ehdotettu ainakin viittä eri osa-aluetta:

Kryptestesia, jota on käytetty tarkoittamaan piilossa olevan esineen havaitsemista tai tiedostamatonta kykyä vastaanottaa tietoa asioista, jotka eivät ole normaalien aistien saavutettavissa. Tämän termin lanseerasi alun perin nobelisti Charles Richet jälkimmäisessä merkityksessä.
Telestesia, joka tarkoittaa kaukana normaalien aistien tavoittamattomissa olevan esineen havaitsemista, ilman normaalien tiedonvälityskanavien hyödyntämistä. Käsitteen on lanseerannut alun perin Frederic William Henry Myers vuonna 1882.
Psykoskopia tai psykometria, joka tarkoittaa relevantin tiedon hankkimista esineestä pelkästään kosketuksen kautta. Psykometrian käsitteen on alun perin lanseerannut vuonna 1842 fysiologian professori Joseph Rodes Buchanan. Yleisemmällä tasolla puhutaan retrokognitiosta, joka on niin ikään Frederic Myersin lanseeraama käsite.
Dermo-optinen havaitseminen eli silmätön näkökyky, joka tarkoittaa väitettyä paranormaalia kykyä "nähdä" ilman silmiä. Termin lanseerasi alun perin psykologi Gregory Razran 1950-luvulla. Sen osa-alue on "paroptic vision", runoilija Jules Romainsin lanseeraama käsite, joka tarkoittaa kykyä "nähdä" kirjoitettua tekstiä ilman silmiä. Joskus tässä yhteydessä puhutaan myöskin biointroskopiasta, joka viittaa ajatukseen, jonka mukaan ihon alla olisi valoa aistivia soluja.
Läpinäkö, joka tarkoittaa kiinteän kohteen sisällä tai takana olevien asioiden havaitsemista. Tämä käsite on tullut tunnetuksi Natasha Demkinan tapauksen myötä.
Selvänäkijät ja selvänäkemistä koskevat tutkimukset käyttävät useita erilaisia metodeja, joista tieteellisesti merkittävimpänä voidaan pitää Yhdysvaltain projekti Tähtiportin kehittämää kaukokatsontaa, johon sisältyy lähtökohtaisesti tieteestä tuttu kohteen sokkouttaminen. Tähtiportin asiakirjojen tultua julkisuuteen 90-luvulla, kaukokatsontaa on popularisoitu laajasti ja metodista on sittemmin yksityisellä sektorilla kehittynyt useita eri protokollia käyttäviä alatyyppejä, kuten tieteellinen kaukokatsonta, kontrolloitu kaukokatsonta ja protokolla, jonka on kehittänyt Havajin kaukokatsojakilta. Termin kehittivät Janet Mitchell, Karlis Osis, Gertrude Schmeidler ja Ingo Swann Yhdysvaltain parapsykologisen tutkimusseuran tapaamisessa 8. joulukuuta 1971.

Listassa kolmantena mainittu yliajallinen havainnointi sisältää taasen seuraavat yleisesti käytetyt käsitteet: 1) Aavistus, joka tarkoittaa paikkansa pitäväksi osoittautuvaa tunnetta jostakin tulevaisuudessa tapahtuvasta asiasta, josta henkilöllä ei ole ollut ennakkotietoa. 2) Enneunet, jotka ovat tosiunia, joita ei voida selittää yhteensattumalla, kryptomnesialla tai muulla tavanomaisella selityksellä 3) Enteet, eli ennusmerkit tapahtumista, joista henkilöllä ei ole ennakkotietoa. Eräs muoto tästä on etiäinen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti edelläkulkijaa. Sillä viitataan selittämättömään tapahtumaan (kuten ääneen, näkyyn tai fysikaaliseen ilmiöön), joka on samankaltainen kuin jonkin henkilön tämän jälkeen aiheuttama tapahtuma (kuten vierailu). Etiäinen tunnetaan käsitteenä lähinnä Suomessa ja Norjassa (jossa sitä kutsutaan nimellä Vardøger). Joskaan etiäinen ei kuulu selkeästi tähän kategoriaan, koska väitettyihin etiäisiin liittyy monesti myöskin elementtejä telepatian ja psykokinesian käsitteistä. 4) Ennustaminen, joka tarkoittaa tulevaisuutta koskevaa selväaistimista 5) Metagnomia, joka tarkoittaa ennalta tietämistä transsitilassa 5) Povaus, joka tarkoittaa väitettyä tulevaisuuteen katsomista erilaisten apuvälineiden (kuten kristallipallon) avustuksella. 6) Déjà-ilmiö, jossa edeltä käsin syntyy tiedostamattomia hermostollisia reaktioita johonkin tapahtumaan liittyen, joiden jälkeen henkilö saattaa kokea tapahtuman tutuksi tai alitajuisesti tienneensä sen etukäteen. Termi tulee sanasta déjà vu, jota käytti ensimmäisenä ranskalainen filosofi ja parapsykologi Émile Boirac.

Listassa kuudentena olevan anomaalisen toiminnan katsotaan puolestaan tyypillisimmillään sisältävän seuraavat osa-alueet:

Telekinesia tai makro-psykokinesia, joka tarkoittaa kohteiden ja kappaleiden (esimerkiksi psi wheel) selittämättömiä liikkeitä samaan aikaan kun joku pyrkii tietoisesti saamaan näitä liikkeitä aikaiseksi. Käytetään usein laajemminkin yleiskäsitteenä väitetyistä paljain silmin erotettavissa olevista psykokineettisista ilmiöistä. Eräs muoto tästä on eläin-PK.

Mikro-psykokinesia, joka tarkoittaa elektronisissa ja joskus myös hienomekaanisissa laitteissa esiintyviä poikkeavia ilmiöitä, jotka ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä ja jonka käyttäytyminen viittaa mentaaliseen alkuperään (esimerkiksi siten, että joku yrittää samaan aikaan saada aikaan mielen voimalla kyseisiä poikkeamia). Mikro-PK on tullut tunnetuksi satunnaislukugeneraattoreilla tehtävän tutkimuksen myötä, joka käynnistyi 1970-luvulla Helmut Schmidtin toimesta ja jota jatkoi mm. Princetonin yliopiston parapsykologian tutkimusyksikkö (Princeton Engineering Anomalies Research, PEAR). Yksi esimerkki ilmiöstä ovat sähkölaitteet, jotka lakkaavat toimimasta tai häiriintyvät henkilön läsnä ollessa. Nobelisti Wolfang Pauli, jonka mukaan tämä ilmiö nimettiin Pauli-efektiksi, liitti tämän osaksi synkronisiteettia, vaikka laitteiden häiritseminen (ainakaan tavanomaisista keinoista puhuttaessa) ei edellytä sellaisia pitkiä teleologisia tapahtumaketjuja, joka on synkronisiteetin määritelmässä oleellista. Monien raportoima esimerkki Pauli-efektistä on valaistuksen (kuten katulamppujen) sammuminen henkilön kävellessä niiden ohi, jota kutsutaan katulamppu-interferenssiksi Hilary Evansin lanseeraaman termin mukaan.

Biopsykokinesia tai DMILS (Direct Mental Interaction with Living Systems), joka viittaa biologisissa järjestelmissä tapahtuviin muutoksiin, jotka eivät ole selitettävissä tavanomaisin keinoin ja jotka ovat mentaalista alkuperää. Yhdysvaltain hallituksen luokittelussa tällaisia ilmiöitä kutsutaan mieli-keho interventioksi. Tyypillinen tähän kategoriaan sisällytetty käsite on henkiparantaminen.

Morfokinesia, joka tarkoittaa sellaisia muutoksia kappaleen muodossa, rakenteessa tai tilassa, joita ei voi selittää normaalilla tavalla ja jotka näyttäisivät olevan mentaalista alkuperää. Tähän lukeutuu lusikantaivutus eli Geller-efekti, joka on nimetty lusikantaivuttaja Uri Gellerin mukaan. Joskus tämän käsitteen puitteissa puhutaan myöskin metamorfoosista, eli selittämättömistä muodonmuutoksista tai pituusvaihteluista, joista jälkimmäisen teki 1800-luvulla tunnetuksi meedio Daniel Dunglas Home. Tähän kategoriaan voi lukea myöskin Wilhelm Reichin luoman käsitteen pilvien manipuloinnille ja Stephen Kingin lanseeraaman pyrokinesian.

Ajatusvalokuvaus (myöskin parapsyykkinen valokuvaus tai nensha), joka tarkoittaa valokuvien ilmestymistä filmille tai jossakin muussa formaatissa, ilman että ilmiölle löytyy luonnollista selitystä. Käsitteen on alun perin luonut japanilainen psykologian professori ja Japanin ensimmäisen parapsykologian instituutin perustaja Tomokichi Fukurai vuonna 1913.

Levitaatio, joka tarkoittaa eli ihmisten, eläinten tai elottomien kappaleiden nousemista ilmaan ilman havaittavaa syytä. Psykokinesian määritelmä täytyy silloin kun ilmiön käyttäytyminen vaikuttaisi heijastelevan mentaalista alkuperää. Termi levitaatio on yleistynyt 1800-luvun lopulla, mutta kuvauksia levitaatiosta on esitetty jo antiikista lähtien (esim. levitoivat pyhimykset).

Teleportaatio, joka tarkoittaa kohteiden selittämätöntä katoamista ja välitöntä ilmestymistä toisessa paikassa tai ajassa. Tämän käsitteen lanseerasi paranormaalien tutkija Charles Fort vuonna 1931. Eräänlainen teleportaation osatekijä on materialisaatio, jossa jokin entiteetti tai kohde ilmestyy näkyville tyhjästä. Vastakohta sille on dematerialisaatio, joka tarkoittaa kappaleen katoamista täsmälleen päinvastaisella tavalla. Eräänlainen antiteesi teleportaatiolle on tästä bilokaatio, jossa kohde (esimerkiksi henkilö) ilmestyy kahteen tai useampaan paikkaan katoamatta kuitenkaan ensimmäisestä paikasta. Näitä teleportaatioon liittyviä käsitteitä voisi kutsua yhteisnimityksellä materialisaatioilmiöt.

Spontaani psykokinesia, käsite jota käytetään lähinnä spontaanin toistuvan psykokinesian yhteydessä. Käytännössä tällä tarkoitetaan poltergeist-ilmiötä, rajuja fysikaalisia ilmiöitä sisältävää, yleensä lyhytaikaista tapahtumasarjaa, jolle ei ole löydettävissä mitään tavanomaista selitystä ja joihin vaikuttaa liittyvän tietoisuutta. Poltergeist tarkoittaa suomeksi räyhähenkeä, sen lanseerasi alun perin Erasmus Alberus vuonna 1540 ilmestyneessä teoksessaan Novum dictionarii genus - sanotaan, että termin olisi keksinyt alun perin hänen ystävänsä Martin Luther viitatessaan omiin kokemuksiinsa "pirun manifestaatioista". Spontaanin psykokinesian käsitettä voidaan käyttää myös monissa muissa kummittelun kaltaisissa ilmiöissä, joissa sanotaan olevan kyse aidoista paranormaaleista ilmiöistä. Toisaalta kummittelun kaltaiset ilmiöt ovat niin selkeästi oma sekalainen kategoriansa, johon liittyy elementtejä myöskin anomaalisesta kognitiosta, että ne on tässä yhteydessä luokiteltu osaksi sekalaisia ilmiöitä.

Synkronisiteetti, sveitsiläisen psykiatrin C. G. Jungin luoma ja nobelisti Wolfang Paulin edelleen kehittämä käsite, joka tarkoittaa merkitsevää yhteensattumaa. Se viittaa tilanteisiin, joissa kahta tai useampaa toisiinsa liittymätöntä asiaa yhdistää keskenään symbolinen merkitys, jotka ovat liian epätodennäköisiä ollakseen selitettävissä sattumalla. Tämä asia voidaan myöskin määritellä pitkinä tapahtumaketjuina, joissa kausaliteetti vaikuttaa teleologisesti rikkoutuvan. Tyypillinen esimerkki tästä on kirjastoenkeli.
https://sites.google.com/site/parapsykologia/taustaa/mita-on-parapsykologia

Muokannut: Teppolainen, 3/11/2020 7:05:56 PM


Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402736 , Teppolainen , 28.02.2020 21:58:07 ]
    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402739 , _Wesa_ , 29.02.2020 08:21:47 ]
        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402741 , Teppolainen , 29.02.2020 12:34:55 ]
            Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402744 , _Wesa_ , 29.02.2020 14:18:32 ]
                Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402745 , Teppolainen , 29.02.2020 14:43:00 ]
                    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402746 , _Wesa_ , 29.02.2020 17:32:01 ]
                        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402751 , Teppolainen , 29.02.2020 23:16:53 ]
                            Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402755 , _Wesa_ , 01.03.2020 10:07:06 ]
                                Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402756 , Teppolainen , 01.03.2020 10:23:21 ]
                                    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402759 , _Wesa_ , 01.03.2020 11:17:27 ]
                                        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402760 , Teppolainen , 01.03.2020 12:45:35 ]
                                        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402761 , Teppolainen , 01.03.2020 12:47:04 ]
                                            Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402762 , _Wesa_ , 01.03.2020 12:54:28 ]
                                                Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402763 , Teppolainen , 01.03.2020 14:14:05 ]
                                                    Valta korruptoi ja absoluuttinen valta korruptoi absoluuttisesti...   [ 402764 , Teppolainen , 01.03.2020 14:34:40 ]
                                                    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402765 , _Wesa_ , 01.03.2020 14:45:27 ]
                                                        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402766 , Teppolainen , 01.03.2020 15:07:08 ]
                                                            Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402767 , _Wesa_ , 01.03.2020 15:15:42 ]
                                                                Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402768 , Teppolainen , 01.03.2020 15:22:57 ]
                                                                    Tietoja kulissien takaa   [ 402769 , Teppolainen , 01.03.2020 15:58:25 ]
                                                                    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402770 , _Wesa_ , 01.03.2020 16:37:17 ]
                                                                        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402771 , Teppolainen , 01.03.2020 16:42:34 ]
                                                                            Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402772 , _Wesa_ , 02.03.2020 07:08:30 ]
                                                                                Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402773 , Teppolainen , 02.03.2020 13:08:19 ]
                                                                                    Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402774 , _Wesa_ , 02.03.2020 16:09:03 ]
                                                                                        Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402776 , Teppolainen , 02.03.2020 16:34:11 ]
                                                                                            Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402777 , _Wesa_ , 02.03.2020 20:28:29 ]
                                                                                                Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402779 , Teppolainen , 02.03.2020 21:41:30 ]
                                                                                                    Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402782 , _Wesa_ , 03.03.2020 07:04:49 ]
                                                                                    Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402775 , Teppolainen , 02.03.2020 16:30:24 ]
                                                                                        Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402778 , _Wesa_ , 02.03.2020 20:37:30 ]
                                                                                            Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402780 , Teppolainen , 02.03.2020 21:46:20 ]
                                                                                                Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402783 , _Wesa_ , 03.03.2020 07:09:54 ]
                                                                                                    Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402784 , Teppolainen , 03.03.2020 11:17:18 ]
                                                                                                        Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402785 , _Wesa_ , 03.03.2020 17:35:53 ]
                                                                                                            Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402810 , _Wesa_ , 11.03.2020 09:21:38 ]
                                                                                                                Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402814 , Teppolainen , 11.03.2020 17:20:38 ]
                                                                                                                    Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402819 , _Wesa_ , 12.03.2020 07:37:11 ]
                                                                                                                        Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402821 , Teppolainen , 12.03.2020 12:24:10 ]
                                                                                                                            nyt ei täsmää taas   [ 402822 , mmm , 12.03.2020 13:02:26 ]
                                                                                                                                Nyt skeptikko taas ei ole rehellinen   [ 402823 , Teppolainen , 12.03.2020 14:45:20 ]
                                                                                                                                    yritä vähän jäsentää ajatuksiasi   [ 402824 , mmm , 12.03.2020 16:10:20 ]
                                                                                                                                        yritä vähän jäsentää ajatuksiasi   [ 402827 , Teppolainen , 13.03.2020 16:44:00 ]
                                                                                                                            Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402825 , _Wesa_ , 13.03.2020 09:18:11 ]
                                                                                                                                Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402828 , Teppolainen , 13.03.2020 17:10:45 ]
                                                                                                                                    Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402833 , _Wesa_ , 14.03.2020 08:58:22 ]
                                                                                                                                        Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402834 , Teppolainen , 14.03.2020 12:14:00 ]
                                                                                                                                            Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402836 , _Wesa_ , 14.03.2020 13:59:58 ]
                                                                                                                                                Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402838 , Teppolainen , 14.03.2020 14:09:08 ]
                                                                                                                                                    Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402839 , _Wesa_ , 14.03.2020 15:34:21 ]
                                                                                                                                                        Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402840 , Teppolainen , 14.03.2020 15:47:04 ]
                                                                                                                                                            Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402841 , _Wesa_ , 14.03.2020 16:43:44 ]
                                                                                                                                                                Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402843 , Teppolainen , 14.03.2020 16:54:17 ]
                                                                                                                                                                    Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402844 , _Wesa_ , 14.03.2020 17:48:09 ]
                                                                                                                                                                        Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402845 , Teppolainen , 14.03.2020 19:06:00 ]
                                                                                                                                                                            Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402857 , _Wesa_ , 16.03.2020 16:39:46 ]
                                                                                                                                                                                Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402860 , Teppolainen , 17.03.2020 13:23:29 ]
                                                                                                                                                                                    Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402865 , _Wesa_ , 19.03.2020 08:27:33 ]
                                                                                                                                                                                        Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402867 , Teppolainen , 19.03.2020 20:16:07 ]
                                                                                                                                                                                            Valtavirta onkin puro!   [ 402869 , _Wesa_ , 20.03.2020 10:17:27 ]
                                                                                                                    Raimo Tuomela on Skepsiksen perustaja ja wikipedia-skeptikkojen suosikki   [ 402842 , Teppolainen , 14.03.2020 16:43:57 ]
                    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402747 , sherlocker , 29.02.2020 17:35:39 ]
                        Lisäys   [ 402749 , sherlocker , 29.02.2020 18:23:50 ]
                    Tieteen arvovapaus   [ 402748 , sherlocker , 29.02.2020 18:06:33 ]
                        Tieteen arvovapaus   [ 402750 , Teppolainen , 29.02.2020 23:06:30 ]
                        Tieteen arvovapaus   [ 402752 , Risto Koivula , 01.03.2020 01:59:54 ]
                            Tieteen arvovapaus   [ 402850 , sherlocker , 15.03.2020 18:11:02 ]