YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä

Risto Koivula, 6/22/2021 1:41:40 PM, 405589

Liettuan pakanallisten uskonnollisten perinteiden vaalijat ovat kirjelmöineet EU:lle hakaristin kiellosta ja varoittaneet inkvisitiosta EUssa.

http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=76http://www.counter-propaganda.w3.lt/letters/swasti/ltswasti.php


Laiškas Europos Sąjungai, prašantis ir reikalaujantis nedelsiant sustabdyti svastikos uždraudimo svarstymą ir neleisti atgimti Inkvizicijai Europos Sąjungoje

Kirje Euroopan Unionille pyytäen ja vaatien heti lopettamaan hakaristin käyttökielto olemaan luomatta uutta inkvisitiota EU:ssa.

Laiško parašymo aplinkybės

Kirjeen kirjoittamisen aiheet:

2007 m. pradžioje per Europos Sąjungą nusirito banga induistų protestų prieš numatomą svarstyti ES svastikos uždraudimą, vėl atkreipusi visuomenės dėmesį į šį politiškai opų klausimą, – atrodė, kad Europos Sąjunga buvo atsisakiusi šio ketinimo po to, kai tam įnirtingai pasipriešino keletas valstybių-narių.

Vuoden 2007 alussa vyöryi EU:n yli hindulaisten protestien aalto hankkeilla ollutta EU:n hakaristin kieltoa vastaan, joka kiinnitti yhteiskunnan huomion tähän poliittisesti vähäpätöiseen kysymykseen, vaikutti kuin Euroopan Unioni olisi lausunut julki aikomuksensa siitä, miten siellä katkerasti vastustetaan muutamaa jäsenvaltiota.

Pasirodė, kad naujo svastikos uždraudimo svarstymo iniciatorė buvo Europos Sąjungai vadovauti pradėjusios Vokietijos kanclerė Angela Merkel.

Osoittautui, että uuden hakaristinkiellon aloitteentekijä oli EU:a johtamaan ruvennuut Saksan liittoksnsleri Angela Merkel.

Priežastys, paskatinusios parašyti šį laišką

Syyt, jotka ovat saaneet kirjoittamaan tämän kirjeen:

Svastika yra pagrindinis pagrindinio Lietuvos (tradicinio) dievo – Perkūno simbolis, ir jos uždraudimas reikštų senojo Lietuvos tikėjimo (o taip pat ir latvių, keltų ir kitų istorinių indoeuropiečių tikėjimų bei religijų) kriminalizavimą ir uždraudimą.

Hakaristi on Liettuan (perinteisen) perusjumalan Perkūnasin perussymboli, ja sen kieltäminen merkitsisi Liettuan vanhan uskonnon (ja myös Latvian, kelttien ja muiden historiallisten indoeurooppalaisten uskomusten ja uskontojen) kieltämistä.

Tiek šimtmečių kentėjusi Katalikų bažnyčios persekiojimą, tradicinė Lietuvos religija vis dar labai nedrąsiai atgimsta ir turi būti visokeriopai ginama. Svastikos uždraudimas būtų skaudus smūgis lietuviškam tikėjimui.

Siten vuosisatoja Katolisen kirkon vainoja kestänyt Liettuan perinteinen usko äärimmäisen epätodennäköisesti elpyy ja sen täytyy tulla kokonaan hävitetyksi.

Dar daugiau svastikos uždraudimas būtų ne kas kita, o to paties nacizmo apraiška.

Siten pitemmän päälle hakaristin kieltäminen ei olisi muuta kuin natsimin ilmentymä.

Mane labai stebina tai, kad dauguma rėksmingųjų Europos politikų, viešai demonstruodami savo neapykantą nacizmui, stengiasi suvesti jį į formaliąsias ir paviršines Adolfo Hitlerio nacionalsocialistų partijos detales, tokias kaip uniforma, simbolika, sveikinimosi būdas ar antisemitizmas.

Minua ewrityisesti epäilittää se, että enemmistö EU:n äänekkäistä poliitikoista, jotka julkisesti toitottavat vastenmielisyyttään natsismia kohtaan, typistävät ja samaistavat sen Adolf Hitlerin kansallissosiakistisen puolueen formaalisimpiin ja pintapuolisimpiin ykstyiskohtiin ja detaljeihin kuten univormuihin, symboliikkaan, tervehdyksiin ja antisemitismiin.

Tačiau visa tai nėra nusikaltimai (bent jau įprastine prasme), nacizmas buvo universaliai pasmerktas dėl savo nusikaltimų prieš žmoniškumą ir dėl savo etikos, kuri tuos nusikaltimus padarė ne tik įmanomais, bet ir natūraliais bei skatinamais visuomenės.

Kuitenkaan kaikin puolin tuo ei ole rikollista (vaan totuttua toimintatapaa), natsismi on yleismaailmallisesti tuomittu sen rikoksista ihmiskuntaa vastaan ja moraalista, joka ei suhtautunut noihin rikoksiin sellaisina vaan "luonnollisina" ja yhteiskuntansa hyväksyminä.

Todėl man nacizmas, kaip blogio simbolis, yra pasaulio suvokimo ir visų pirma elgesio būdas, kai grupė žmonių ne tik suvokia save pranašesniais už kitus, bet ir mano turį teisę elgtis su „žemesniaisiais“ taip, kaip jiems patinka, ir žinoma, kai jie taip ir iš tikrųjų elgiasi – juos diskriminuoja, žemina ar netgi žudo.

Labai tikiuosi, kad Hitlerio NSDAP buvo pasmerkta ne todėl, kad jos aukomis tapo būtent žydai, tauta įtakinga tiek JAV, tiek Britanijoje, ir kad todėl korektiškai vadinu naciais taip pat ir Jėzų Naviną (biblijinį kruvinąjį žydų karvedį ir tautos didvyrį) bei visus tuos sionistus, kurie žudė arabus todėl, kad šie, nebūdami išrinktosios tautos atstovais, neturi teisės gyventi žemėje, Jehovos pažadėtoje žydų tautai.

Klausimas

Kuris kryžius labiau nusipelnė būti universaliu istoriniu niekšybės, žiaurumo ir nusikaltimų simboliu?

Svastika

Krikščioniškasis kryžius

Abu vienodai to nusipelnė

Nė vienas to nenusipelnė

Todėl manau, kad dabartinė Vokietijos vadovė, norėdama persekioti svastikos, kaip neįstengiančių ginkluotai pasipriešinti mažumų religino simbolio, nešiotojus todėl, kad svastika buvo nacių simbolis, šia prasme niekuo nesiskiria nuo Hitlerio, persekiojusio žydus už tai, kad kai kurie žydų bankininkai sabotavo vokiečių armijos finansavimą Pirmojo pasaulinio karo metu.

Priešinimasis svastikos persekiojimui tokiu būdu yra ir priešinimasis Europos Sąjungoje atgimstančiam nacizmui, šiuo metu matomai atstovaujamam ir Angelos Merkel. (Gal ir pats Hitleris, jei būtų gyvas, šia prasme didžiuotųsi Angela kaip savęs verta įpėdine Vokietijos kanclerio poste.)

Akivaizdu, kad Merkel vadovaujami Vokietijos krikščionys demokratai, siekdami uždrausti svastiką, pratęsia istorines krikščionybės, ir visų pirma, Katalikų bažnyčios, negailestingo kitų tikėjimų bei religijų persekiojimo tradicijas.

Dabar tokie žmonės jau nebedrįsta užkurti inkvizicijos laužų ar griebtis istorinių jėzuitiškų metodų, tačiau matyt jie dar svajoja, kaip sodins „pagonis“ už grotų, niokos tūkstantmečius simbolius ir degins šventas knygas už tai, kad svastika kažkada patiko žmogui, pralaimėjusiam pasaulinį karą.

Laiškas (vėliavėlė puslapio viršuje – nuoroda į originalų tekstą anglų kalba)

Tris šio laiško kopijas išsiunčiau registruotu paštu

Ksavjerui Solanai, Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui, Chosė Manueliui Barosui, Europos Komisijos prezidentui,
ir Hansui-Gertui Pėteringui, Europos Parlamento prezidentui, su prašymais perduoti laišką jų vadovaujamoms institucijoms.

Atviras laiškas Europos Sąjungos Tarybai, Europos Komisijai ir Europos Parlamentui

Prašymas nedelsiant sustabdyti svastikos uždraudimo svarstymą ir neleisti atgimti Inkvizicijai Europos Sąjungoje

Senoji baltų religija buvo šimtmečiais persekiojama krikščionių ir įvairių politinių valdžių. Ilgą laiką Lietuvoje baltų religinė bendruomenė negalėjo turėti formalių institucijų ar netgi nekilnojamo turto, kadangi čia visada dominavo Katalikų bažnyčia, kuri per savo ilgą istoriją garsėjo nepakantumu ir nusikaltimais prieš kitas religines bendruomenes.

Tačiau baltų tikėjimas išliko per persekiojimo šimtmečius (nors tik nedaugelis Lietuvoje formaliai ir viešai deklaruoja esą jo pasekėjai, kadangi vis dar išlieka rimta grėsmė patirti sankcijas, tokias kaip psichologinis smurtas, ypač kaimo rajonuose ir mokyklose). Jis išliko tiek kaip atskirų grupių religija, tiek kaip asmeninis tikėjimas. Per šimtmečius visuomenėje buvo išsaugoti ir baltų religiniai simboliai, jie taip pat išliko tautosakoje ir tautinėse rankdarbių tradicijose.

Baltų religijoje yra daug dievų, tačiau Lietuvoje daugelis tikinčiųjų atiduoda pirmenybę Perkūnui, pripažindami jį vyriausiuoju lietuvišku dievu. Pagrindinis Perkūno simbolis yra svastika, lietuviškai – ugnies kryžius (latviškai – uguns krusts) taigi svastika yra pagrindinis religinis simbolis daugelio išpažįstančiųjų senąjį Lietuvos tikėjimą.

Svastika yra pagrindinis mano (Giedriaus Šarkano) tikėjimo simbolis.

Bent jau formaliai, aš esu Europos Sąjungos pilietis. Norėčiau tikėti, kad Europos Sąjungos teisė gina ir mano pagrindines teises ir laisves.

Teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę yra įtvirtinta daugelyje Europos Sąjungos teisės aktų. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje yra nedviprasmiškai pripažįstama, kad „kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę“.

Taigi Europos Sąjunga man garantuoja teisę laisvai išpažinti savo protėvių tikėjimą ir religiją, nesvarbu kokie bebūtų jų simboliai.

Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad nacių padarytų nusikaltimų skaičius tikrai nepranoksta Katalikų bažnyčios istorinių nusikaltimų skaičiaus. Todėl, svarstydama svastikos uždraudimo klausimą, tačiau netgi nesvarstydama krikščioniškojo kryžiaus uždraudimo klausimo, Europos Sąjunga akivaizdžiai diskriminuoja visus tikėjimus ir religijas, kurių simbolis yra svastika, Europos Sąjungoje dominuojančios krikščionybės atžvilgiu, nors Europos Sąjungos teisė draudžia diskriminaciją religiniu pagrindu.

Todėl

Aš, Giedrius Šarkanas, Europos Sąjungos pilietis, prašau ir reikalauju Europos Sąjungos institucijų arba 1) nedelsiant sustabdyti svarstymą uždrausti pagrindinį mano tikėjimo simbolį, svastiką, kaip ir bet kokią kitą veiklą, pažeidžiančią Europos Sąjungos man garantuojamas teises, arba bent jau 2) bendrai svarstyti abejų simbolių: svastikos ir krikščioniškojo kryžiaus uždraudimo klausimą.

Žmonės, išpažįstantys senąjį baltų tikėjimą, jau daugelį amžių kentėjo nuo krikščionių, ir ypač Katalikų bažnyčios, persekiojimo.

Todėl

Prašau sustabdyti Inkvizicijos ir jėzuitizmo tradicijų atgimimą Europos Sąjungoje, labai primenantį istorinių Katalikų bažnyčios žydų persekiojimo tradicijų atgimimą nacistinėje Vokietijoje.

Linkėjimai,

Giedrius Šarkanas

xxxxxxxxxxxx,
Vilnius, Lietuva,
xxxxxxxxxx
giedrius@counter-propaganda.w3.lt

2007 m. vasario 1 d.

Atsakymas

Atsakymo kol kas nėra

Vilnius, 2007

Muokannut: Risto Koivula, 6/22/2021 3:21:39 PM


YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405582 , Risto Koivula , 21.06.2021 14:50:53 ]
    YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405589 , Risto Koivula , 22.06.2021 13:41:40 ]
        YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405601 , Risto Koivula , 24.06.2021 03:26:49 ]
      [ 405590 , Teppolainen , 23.06.2021 07:42:53 ]
        -   [ 405593 , _Wesa_ , 23.06.2021 08:39:58 ]
          [ 405594 , PeP , 23.06.2021 09:45:19 ]
          [ 405595 , riiviö , 23.06.2021 14:51:27 ]
            Balttilaista hakaristiä puolustanut Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan   [ 405596 , Risto Koivula , 23.06.2021 21:10:14 ]
                Balttilaista hakaristiä puolustanut Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan   [ 405597 , riiviö , 23.06.2021 21:28:28 ]
                    Balttilaista hakaristiä puolustanut Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan   [ 405599 , Risto Koivula , 23.06.2021 23:21:54 ]
                        Graalin maljasta taannoin oma ohjelmansa   [ 406116 , Risto Koivula , 06.08.2021 05:29:19 ]
                            Mistä miesten muista puku on peräisin, papeiltako?   [ 406184 , Risto Koivula , 09.08.2021 04:38:54 ]
                ... Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan. Iski EU:n ja WEF:n uushitleristisen historianväärennysongelman ytimeen jo 10 vuotta sitten...   [ 405638 , Risto Koivula , 26.06.2021 05:17:13 ]
            Markkinoinnin vaikeus   [ 405636 , Mr.K.A.T. , 25.06.2021 18:44:19 ]
    YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405741 , Risto Koivula , 30.06.2021 23:24:48 ]
        YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405764 , Risto Koivula , 02.07.2021 06:01:21 ]
        YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405765 , Risto Koivula , 02.07.2021 06:01:25 ]
            "Arabit eivät vallanneet Espanjaa", vaan maurit olivat Rooman kapinalla valtaan noussut musta orjaluokka, joka arabialaistui   [ 406115 , Risto Koivula , 06.08.2021 04:06:38 ]