Tasa-arvon päivän "kunniaksi": erityinen "Naisten Tiede" - vai josko sittenkin OIKEA TIEDE???!!!

Risto Koivula, 3/19/2021 11:45:32 PM, 404871

Tasa-arvon päivän kunniaksi (kaikki kunnia Minna Canthille, ettei sen puoleen...):

"Naisten Tiede" - vai OIKEA TIEDE!!!???

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/08/kansan-aani-onko-tampereen-uudesta-yliopistosta-tulossa-roskapankkiyliopisto?

" Onko Tampereen Uudesta Yliopistosta tulossa roskapankkiyliopisto?

torstai, 24. elokuu 2017

Tampereen Uuden Yliopiston Säätiön puheenjohtajaksi on valittu 70-vuotias biokemian tohtori Marja Makarow, joka on ollut mm. Helsingin yliopiston vararehtorina, Suomen akatemian tutkimusjohtajana, Euroopan Tiedesäätiön puheenjohtajana Strassburgissa, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin hallintoneuvostossa sekä perustamassa myös kilpailevaa Aalto-säätiöyliopistoa.

Ainakin minun mielestäni hän on epäonnistunut tiedejohtajan tehtävissään ainakin tieteen kannalta. Herää kysymys, onko Tampereen uusi yliopisto tosiasiassa Suomen tieteen roskapankki.” Elinkeinoelämähän yleensä vaatii Suomen yliopistomäärää karsittavaksi ja ”keskitettäväksi yhteen tai pariin huippuyksikköön” (joihin Tampere ei näytä kuuluvan)!”Naisten tieteen” humua ja sumua Halosen kaudella…

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2004

” Naisten päivän päätilaisuus on vetänyt Helsingin yliopiston juhlasalin liki täyteen merkittäviä naisia kunnianarvoisan Helvi Sipilän johdolla.…Taiteilijaprofessori Kaari Utrion ja professori Outi Hovatan puheiden jälkeen eturivistä nousee asiallisen tyylikkäästi … pukeutunut nainen. Marja Makarow kävelee puhujapönttöön esittämään juhlaväelle naistutkijan tervehdyksen. Hän kertoo Viikin kampuksella vuosittain järjestetyistä naisten päivän seminaareista, joissa tutkijanaiset ovat puhuneet kokemuksistaan.

- … Halusimme järjestää tämän tilaisuuden siksi, että voisimme tarjota rohkaisevia roolimalleja nuorille naisille - ja meille muillekin, Makarow päättää ja jättää lavan Tarja Haloselle.

Marja Makarowia itseään vakuuttavampaa roolimallia tutkimuksen maailmasta on vaikea löytää (”Tieteen” mielestä) ”…Tiede korvattiin Helsingissä neurohölynpölyllä…


Tuon ajan “erityistä naistentiedettä” edustivat ehkä vieläkin enemmän ainakin julki-suudessa “Ihmisen peilineuroonien” mukamas “todistaja” Riitta Hari Teknillisen Kor-keakoulun kylmälaboratoriosta,psykologian professorit Liisa Keltikangas-Järvinen, Kirsti Lonka ja Marjaana Lindeman (”synnynnäinen tieto”) Helsingin yliopistosta.

Maria Makarowin yksi perusvirhe oli, että hän tiedejohtajana kaatoi noille rahaa kuin suokuokalla, miljardeittain. Se myös osoitti,että hän ei tosiasiassa ymmärrä tieteestä. Tämän ei ole tarkoitus olla loukkaus naisia vaan hölynpölytiedettä vastaan. Se käyttää kaikkia mahdollisia ja mahdottomia ”kortteja”, mitä ikinä vaan keksii.


Vararehtori Marja Makarov opetti ja opetutti Eric Kandelin paskaa ”neurofysiologiana”!


Helsingin yliopiston vuoden 2005 – 2008 opetusohjelmasta:

52265 Neurobiologian luennot, 5-13 op

Tavoitteet ja sisältö:

Luennoilla käsitellään mm. neurobiologian suhde muihin tieteisiin -neurobiologian tutkimusmenetelmiä – neurobiologian aatehistoriaa -hermosolukalvon biofysiikka; sähkökemiallisten ilmiöiden termodynamiikka -hermosolujen sähköinen ja kemiallinen signalointi (aktio- ja lepopotentiaali, synapsien toiminta)

- aivojen plastisuus: hermosoluyhteyksien synty ja ylläpito
– oppiminen ja muisti
– soluvaurioiden mekanismit ja vaurioista toipuminen
- tiedonkäsittely hermostossa
- motoriikka: motoriset ohjelmat; liikkeiden suunnittelu ja toteutus
- neuroetologiaa: kiinteät liikemallit -aistimukset ja havainnot
- sisäiset representaatiot; tietoisuuden neurobiologiaa

Kirjallisuus: luentomoniste, Purves et al: Neuroscience;

Bear et al: Neuroscience – Exploring the Brain;

Kandel et al.: Principles of Neural Science;

Kaila: Hermoston ja käyttäytymisen biologiaa

Kandelin ”molekyyliajatteluteoria” on järjettömyys

Kökkönoopelisti Eric Kandel on pöyristyttävä huijari, eivätkä nämä hänen esittämän-sä molekyyli-ilmiöt ja täysin uusien neuronienvälisten fyysisten kytkentöjen muodos-tuminen ole muistin mekanismi ainakaan millään selkärabkaisella, keskushermostollisella lajilla.

Kandel huijaa härskisti myös keskushermostottomilla selkärangattomilla kuten kuten banaanikärpäsillä ja merietanoilla tekemissään valekokeissa, joissa hän mm. "simu-loi aistiärsykkeitä" kohdistamalla sähköisiä "neurosignaaleita" suoraan vaikka ba-naanikärpäsen alkoholireseptorin (jolla se löytää ruokansa) neuronien viejähaarak-keeseen aksoniin. Se oli muka viinasta vieroittava rankaiseva ärsyke (se ei ollut lainkaan ärsyke, sellaiset tulevat aistimiin), joka saa banaanikärpäsen hetkeksi "rai-tistumaan pahan tunteen takia" (kuin antabus)!!! Se lakkaa ainakin joksikin aikaa kokonaan syömästä,ja kuolee (koska ei löydä ruokaa),ellei lillu jossakin hedelmäme- hussa. Jos se kuitenkin lilluu sellaisessa ja syö, palautuu myös alkoholintunnistus ja liikkuva ruoanetsintäkyky,koska alempien oloiden neuronit uusiintuvat ja palautta- vat geneettisen mallin. Näin Kandel tulkitsee drosophilan viina- ja ruokalakon "pavlo-vilaiseksi ehdollistumiseksi",koska se on muka "palautuvaa,väliaikaista oppimista” (mikä on ydintuntomerkki)! Pavlovilaista ehdollistumista, joka perustuu palkitseville ja rankaiseville kokemuksille, ja jolle ihmisen muisti yksinomaan perustuu, esiintyy vain aivokuorelliseilla tasalämpöisillä lajeilla: nisäkkäillä ja linnuilla.


Jotakin tekemistä lipidilauttojen kanssa? Tuskin!


Kliiniseen biokemiaan suuntautunut opiskelija Makarow os.Mäkinen pääsi tekemään gradua professori Ossi Renkosen laboratorioon Meilahden teoreettisissa laitoksissa ja valmistui v. 1975 filosofian kandidaatiksi. Hän päätti jatkaa väitöskirjaan asti, joka valmistui v.1979. Ensimmäinen pätkätyö löytyi virusopin laitokselta, kunnes Makarow hakeutui tekemään varsinaista post doc -työtään Kai Simonsin tutkimusryhmään Euroopan molekyylibiologian laboratorioon Saksan Heidelbergiin.

Simons (s. 1938) on esittänyt teorian erityisistä lipidilautoista (rasvamolekyylilau-toista, lipid raft), jollaisia muodostuisi solukalvoilla näiden kanssa kosketuksiin joutu-neiden proteiinimolekyylien kanssa noiden molekyylien ympärille siten että proteiini-molekyylit voisivat näin kulkea solunkalvon läpi sisään ja ulos. Tärkeä aine lipidilautassa olisi mm. kolesteroli. Lipidilautat olisivat kooltaan 10-200 µm:n luokkaa.

Lipidilauttoja on tutkittu nyt 40 vuotta mm. Simonsin johdolla ilman, että niiden ole-massaolosta olisi saatu sitovaa näyttöä.Vuonna 2000 Simons muutti Dresdeniin Max Planck-instituutin Solubiologian ja genetiikan osaston valmistumisen yhteydessä, jonka johtajana toimi vuoteen 2006. Nykyisin Simons toimii johtajana tutkimusryh-mässä, jonka tarkoitus on yhdistää nykyaikainen molekyylibiologia ja solubiologia.Makarow tutkii muuntogeenisiä leivinhiivoja


Makarow toimi Heidelbergissa vain kaksi vuotta. Vuonna 1983 perusti oman tutki-musryhmän Helsingin yliopiston geenitekniikan laboratorioon. Tämä tapahtui aikaan, jolloin ongelmat Eric Kandelin kanssa olivat maailmalla vasta käynnistymässä, eikä ”rotumurhapeilineuroneita” ollut osattu ounastellakaan…

Vuonna 1985 Makarow julkaisee Tieteen mukaan ensimmäinen artikkelinsa itsenäi- senä tutkijana. Uskomatonta,että joku on voinut olla 6 vuotta tohtorina julkaisematta ensimmästäkään itsenäistä artikkelia! Miten Makarowin väikkäri saattoi näin hoitua? Oliko se jokin ”ryhmäväikkäri?! Pääseekö Suomessa akateemikoksi pelkästään roikkumalla sopivissa ryhmissä vaikka kahvinkeittäjänä.

Tiede/Makarov: ” - Omasta kokemuksestani voin sanoa, että tutkijat eivät välttämättä pysty yksin hyödyntämään löydöksiään. Perustutkija ei pohdi, onko työssä jotain kek-sinnöllistä ja hyödynnettävää tai pitäisikö keksintö suojata ja miten se tehdään. Täl-laisissa asioissa tutkija on ihan ulalla ja tarvitsee apua.Jos sitä ei tule,tutkija julkai- see kaiken. Makarow tietää, mistä puhuu: hänellä itsellään on kaksi patenttia Suo- messa ja yksi Yhdysvalloissa. Ne liittyvät hyötyproteiinien tuottamiseen hiivassa. “

(Toivottavasti ei vahingossa geenimuunnella maailmalle mitään uutta ”aivosilsaa”…)

Lipidilautat näyttäisivät olevan asiaa – ”molekyyliajattelut” ja pierupeneuronit eivät!


Vuodelta 2011 löytyy PubMed Central Canada -tiedelehdestä Hiroake Waken, Philip R. Leen sekä USA:n ja maailman johtavan neurofysiologin R. Douglas Fieldsin artikkeli ”Control of Local Protein Synthesis and Initial Events in Myelination by Action Potentials”, jossa lipidilauttojen arvellaan olevan todennäköinen mekanismi neuronien viejähaarakkeiden aksonien ja niiden signaalinjohtavuutta säätelevän, erillisten oligodendrosyyttigliasolujen muodostaman myeliinipeitteen keskinäisessä signaalinvälityksessä:

” Olidogodenrosyytti-gliasoluissa tietyt aksoni (neuronin viejähaarake) -gliasolu -vuorovaikutukset - mukaan lukien Src-perheen kinaasi Fyn, solukiinnitysmolekyyli L1 ja integriini, jotka ovat keskittyneet rasvalautta-mikroalueisiin – säätelevät solutapahtumia, jotka ovat tarpeen tarvittavien aksonien myelinisoimiseksi. Näihin kuuluu myeliinin perusproteiinin (MBP) paikallinen välitys mitokondriaaliselta RNA:lta (mRNA) oligodendrosyyttiprosesseihin. Ei tiedetä voiko sähköinen toiminta kontrolloida näiden signaalikompleksien toimintaa. ”


Risto Koivula, DI, Tampere

PS: Karkottaako puoskarirallatus miehet lääkiksestä?

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/301831?page=1#301916

PS2: Nyt musta tuli keltaliivi: Puoskari”tiede”-Marja Makarow Ranskan Kunnialegioonan ritariksi!

https://www.pirkanblogit.fi/2018/risto-koivula/nyt-musta-tuli-keltaliivi-puoskaritiede-marja-makarow-ranskan-kunnialegioonan-ritariksi/

Muokannut: Risto Koivula, 3/20/2021 12:29:02 AM


Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404870 , Risto Koivula , 19.03.2021 23:27:28 ]
    Tasa-arvon päivän "kunniaksi": erityinen "Naisten Tiede" - vai josko sittenkin OIKEA TIEDE???!!!   [ 404871 , Risto Koivula , 19.03.2021 23:45:32 ]
        23.3. 20121: YLE1:n AamuTV:n Jälkidigi ("Digihiki") 7.45 (1.20): EI TAASKAAN TYPERY(Y)KSILLÄ JA JÄRJETTÖMYYKSILLÄ ÄÄRTÄ EIKÄ RANTAA   [ 404915 , Risto Koivula , 25.03.2021 19:40:55 ]
            23.3. 20121: YLE1:n AamuTV:n Jälkidigi ("Digihiki") 7.45 (1.20): EI TAASKAAN TYPERY(Y)KSILLÄ JA JÄRJETTÖMYYKSILLÄ ÄÄRTÄ EIKÄ RANTAA   [ 404959 , Risto Koivula , 01.04.2021 10:10:27 ]
                23.3. 20121: YLE1:n AamuTV:n Jälkidigi ("Digihiki") 7.45 (1.20): EI TAASKAAN TYPERY(Y)KSILLÄ JA JÄRJETTÖMYYKSILLÄ ÄÄRTÄ EIKÄ RANTAA   [ 404960 , Risto Koivula , 01.04.2021 10:27:10 ]
        Tasa-arvon päivän "kunniaksi": erityinen "Naisten Tiede" - vai josko sittenkin OIKEA TIEDE???!!!   [ 404917 , Risto Koivula , 26.03.2021 01:15:48 ]
    Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404918 , Klabitalisti , 26.03.2021 04:25:54 ]
        Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404925 , Risto Koivula , 26.03.2021 18:38:52 ]
            Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404940 , Klabitalisti , 27.03.2021 13:24:27 ]
                Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404957 , Risto Koivula , 01.04.2021 08:43:14 ]
                Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404958 , Risto Koivula , 01.04.2021 09:10:49 ]
                    Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 405560 , Risto Koivula , 18.06.2021 06:57:40 ]
            Word Economic Forumin (vanha)natsihöntän Kalus Scwabin Twitter-tilt katkaistu, ja niitä lainanneita nettijuttuja poistettu   [ 404983 , Risto Koivula , 04.04.2021 01:16:35 ]
                Olli-Pekka Heinoselle kalossia. Onko uusi opetusministeri Jussi Saramo (lopultakin, vaihteeksi) "miestentieteilijä"...?   [ 405067 , Risto Koivula , 14.04.2021 00:55:38 ]
                    Olli-Pekka Heinoselle kalossia. Hän on hölynpölytoimittaja.   [ 405073 , Risto Koivula , 14.04.2021 22:56:14 ]
                        Olli-Pekka Heinoselle kalossia. Vt. seuraaja Samu Seitsalo ideoi, että ylimmiltä virkamiehiltä edellytettäisiin muun EU-maan työkokemusta...   [ 405081 , Risto Koivula , 15.04.2021 23:49:20 ]
                Maailman nuoret (typeyys)"johtajat" 2020...   [ 405398 , Risto Koivula , 30.05.2021 03:24:30 ]
                    Konkka-Sanna - sankka (WEF-)konna...   [ 406223 , Risto Koivula , 12.08.2021 03:33:54 ]
                        Kymmenien miljoonien kaupat: Veronmaksajat ostivat Ohisalon mieheltä tappiollisen bisneksen!   [ 406243 , Risto Koivula , 12.08.2021 22:07:58 ]