Olli-Pekka Heinoselle kalossia. Vt. seuraaja Samu Seitsalo ideoi, että ylimmiltä virkamiehiltä edellytettäisiin muun EU-maan työkokemusta...

Risto Koivula, 4/15/2021 11:49:20 PM, 405081

Akateemisissa piireissä ei OPH:n ja OPM:n hommiin näytä olevan pyrkyä: Samu Seitsalo on tradenomi.

https://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/34/article-4193

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 2/2014 —

Osaammeko tunnistaa kansainvälisen osaamisen?Samu Seit­sa­lo

Kir­joit­ta­ja työs­ken­te­lee joh­ta­ja­na Kan­sain­vä­li­sen liik­ku­vuu­den ja yh­teis­työn kes­kuk­ses­sa CI­MOs­sa.

http://www.cimo.fi/oh­jel­mat/vir­ka­mies­vaih­to

Suo­mes­sa asuu rei­lut 200 000 ulko­maan kan­sa­lais­ta, mikä tar­koit­taa hie­man alle nel­jää pro­sent­tia koko vä­es­tös­tä. Ko­vin moni heis­tä ei ole löy­tä­nyt töi­hin val­ti­on­hal­lin­toon, sil­lä ulko­maan kan­sa­lais­ten osuus on 0,5 pro­sent­tia val­ti­on hen­ki­lös­tös­tä. Ulko­maa­lais­ten osuus on val­ti­ol­la kas­va­nut edel­li­ses­tä vuo­des­ta seit­se­män pro­sent­tia, mut­ta ab­so­luut­ti­nen mää­rä on vie­lä hy­vin pie­ni.

Onko meil­lä hal­lin­nos­sa edel­ly­tyk­siä pal­ka­ta ulko­maan kan­sa­lai­sia? Ulko­a­si­ain- ja puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa on teh­tä­viä, joi­hin ei ulko­maan kan­sa­lai­sil­la ole lain­sää­dän­nön vuok­si asi­aa. Sil­ti suu­rin este tai­taa olla oma asen­teem­me. Ko­ti­mais­ten kiel­ten puu­te on oi­kea este, mut­ta sil­lä myös pe­rus­tel­laan mui­ta syi­tä. Val­ti­on­hal­lin­nos­sa on myös teh­tä­viä, jot­ka ei­vät edel­ly­tä täy­del­lis­tä suo­men- tai ruot­sin­kie­len tai­toa. Kie­li­tai­don puut­teen ta­kia meil­tä jää varVal­ti­o­työn­an­ta­ja 2/2014 — Osaammeko tunnistaa kansainvälisen osaamisen?

Onko meil­lä hal­lin­nos­sa edel­ly­tyk­siä pal­ka­ta ulko­maan kan­sa­lai­sia? Ulko­a­si­ain- ja puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa on teh­tä­viä, joi­hin ei ulko­maan kan­sa­lai­sil­la ole lain­sää­dän­nön vuok­si asi­aa. Sil­ti suu­rin este tai­taa olla oma asen­teem­me. Ko­ti­mais­ten kiel­ten puu­te on oi­kea este, mut­ta sil­lä myös pe­rus­tel­laan mui­ta syi­tä. Val­ti­on­hal­lin­nos­sa on myös teh­tä­viä, jot­ka ei­vät edel­ly­tä täy­del­lis­tä suo­men- tai ruot­sin­kie­len tai­toa. Kie­li­tai­don puut­teen ta­kia meil­tä jää var­mas­ti huo­maa­mat­ta osaa­mis­ta, jol­la oli­si hal­lin­nos­sa käyt­töä.­

“Mi­ten mei­dän val­ti­on­hal­lin­nos­sa tu­lee tä­hän kaik­keen suh­tau­tua? Ai­to­na mah­dol­li­suu­te­na toi­voi­sin.”

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen toi­nen ulot­tu­vuus ovat suo­ma­lai­set, jot­ka ovat opis­kel­leet tai työs­ken­nel­leet ulko­mail­la. Ny­kyi­sin joka nel­jäs kor­ke­a­kou­lu­o­pis­ke­li­ja opis­ke­lee tai har­joit­te­lee ulko­mail­la osa­na opin­to­jaan. Koko tut­kin­toa suo­rit­taa ulko­mail­la noin 6 000 opis­ke­li­jaa eli La­pin yli­o­pis­ton ver­ran suo­ma­lai­sia.

Osaam­me­ko hyö­dyn­tää näi­den suo­ma­lais­ten kan­sain­vä­lis­tä ko­ke­mus­ta? CIMO teki vii­me vuon­na yh­des­sä aja­tus­paja De­mos Hel­sin­gin kans­sa sel­vi­tyk­sen ot­si­kol­la Pii­lo­tet­tu osaa­mi­nen. Ot­sik­ko viit­taa työn­an­ta­jien vai­keu­teen tun­nis­taa sitä osaa­mis­ta, jota ulko­mail­la vie­tet­ty jak­so ker­ryt­tää.

Nä­em­me osaa­mi­sen ehkä lii­kaa pe­rin­tei­se­nä kie­li­tai­don ja kult­tuu­ri­tun­te­muk­sen li­sään­ty­mi­se­nä. Ei­vät­kä nämä tai­dot ole vält­tä­mät­tä va­lin­ta­kri­tee­rien kär­jes­sä, kun rek­ry­toim­me uut­ta hen­ki­lö­kun­taa.

Osa syys­tä voi­daan vie­rit­tää myös työn­ha­ki­joil­le, joil­la on vai­keuk­sia ku­va­ta omaa kan­sin­vä­lis­tä osaa­mis­taan ja ulko­mail­ta opit­tua. Vält­tä­mät­tä ulko­mail­la vie­tet­tyä jak­soa ei tuo­da ha­ke­muk­ses­sa edes esil­le, ell­ei ha­et­tu teh­tä­vä lii­ty suo­raan kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan. Ha­ki­jat pel­kää­vät, että kiin­nos­tus kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan on merk­ki le­vot­to­muu­des­ta eikä ai­na­kaan valt­ti­kort­ti haku­ti­lan­tees­sa.

Maa­il­ma pie­ne­nee kai­ken ai­kaa ja tar­vit­sem­me tai­to­ja toi­mia kan­sain­vä­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä jo lä­hes kaik­ki­al­la. Kan­sain­väli­syyt­tä on aloil­la, jois­sa sitä emme ole pe­rin­tei­ses­ti tot­tu­neet nä­ke­mään. En usko, että moni meis­tä miet­tii maan­vil­je­lyä kan­sain­vä­li­se­nä am­mat­ti­na, mut­ta ne­tin kaut­ta vil­jaa ja lan­noi­tei­ta voi myy­dä kan­sain­vä­li­sis­sä pörs­seis­sä ja et­siä tuot­toa siel­tä, mis­tä sen par­hai­ten saa. Pe­rus­tet­ta­vat uu­det yri­tyk­set täh­tää­vät suo­raan kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le käyt­tä­en net­tiä kaup­pa­paik­ka­na. Täs­tä tyy­pil­li­sim­piä esi­merk­ke­jä lie­ne­vät peli­te­ol­li­suu­den yri­tyk­set etu­ne­näs­sä Su­per­cell ja Ro­vio.

Työ­mark­ki­na­joh­ta­ja Juha Sar­kio on muu­ta­mas­sa yh­tey­des­sä pu­hu­nut aja­tuk­ses­ta, että edel­lyt­täi­sim­me tiet­tyi­hin joh­to­teh­tä­viin tu­le­vil­ta hen­ki­löil­tä oma­koh­tais­ta kan­sain­vä­lis­tä ko­ke­mus­ta. Kan­na­tet­ta­va aja­tus.

Työn­an­ta­jan on löy­det­tä­vä kei­no­ja tar­jo­ta mah­dol­li­suuk­sia jo pal­ka­tul­le hen­ki­lös­töl­le kas­vat­taa kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­ta. Konk­reet­ti­ses­ti mah­dol­li­suus voi­si tar­koit­taa ly­hyt­tä tai pi­dem­pää vir­ka­mies­vaih­to­jak­soa val­ti­on­hal­lin­nos­sa ulko­mail­la tai ulko­maa­lai­sen palk­kaa­mis­ta omaan vi­ras­toon.

Re­surs­sit tä­hän toi­min­taan ovat ra­jal­li­set ja toi­min­taa kan­nat­taa koh­den­taa sin­ne, mis­tä voim­me op­pia jo­tain uut­ta. Tä­hän asti yh­teis­työ­tä on ra­ken­net­tu lä­hin­nä Poh­jois­mai­hin ja muu­al­le Eu­roop­paan, mut­ta voi­sim­me siir­tää kat­set­ta myös Eu­roo­pan ulko­puo­lel­le ja käy­dä tu­tus­tu­mas­sa, mi­ten muu­al­la toi­mi­taan.

Ehkä aika on kyp­sä löy­tää pii­lo­tet­tu osaa­mi­nen. "

Muokannut: Risto Koivula, 4/15/2021 11:57:39 PM


Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404870 , Risto Koivula , 19.03.2021 23:27:28 ]
    Tasa-arvon päivän "kunniaksi": erityinen "Naisten Tiede" - vai josko sittenkin OIKEA TIEDE???!!!   [ 404871 , Risto Koivula , 19.03.2021 23:45:32 ]
        23.3. 20121: YLE1:n AamuTV:n Jälkidigi ("Digihiki") 7.45 (1.20): EI TAASKAAN TYPERY(Y)KSILLÄ JA JÄRJETTÖMYYKSILLÄ ÄÄRTÄ EIKÄ RANTAA   [ 404915 , Risto Koivula , 25.03.2021 19:40:55 ]
            23.3. 20121: YLE1:n AamuTV:n Jälkidigi ("Digihiki") 7.45 (1.20): EI TAASKAAN TYPERY(Y)KSILLÄ JA JÄRJETTÖMYYKSILLÄ ÄÄRTÄ EIKÄ RANTAA   [ 404959 , Risto Koivula , 01.04.2021 10:10:27 ]
                23.3. 20121: YLE1:n AamuTV:n Jälkidigi ("Digihiki") 7.45 (1.20): EI TAASKAAN TYPERY(Y)KSILLÄ JA JÄRJETTÖMYYKSILLÄ ÄÄRTÄ EIKÄ RANTAA   [ 404960 , Risto Koivula , 01.04.2021 10:27:10 ]
        Tasa-arvon päivän "kunniaksi": erityinen "Naisten Tiede" - vai josko sittenkin OIKEA TIEDE???!!!   [ 404917 , Risto Koivula , 26.03.2021 01:15:48 ]
    Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404918 , Klabitalisti , 26.03.2021 04:25:54 ]
        Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404925 , Risto Koivula , 26.03.2021 18:38:52 ]
            Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404940 , Klabitalisti , 27.03.2021 13:24:27 ]
                Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404957 , Risto Koivula , 01.04.2021 08:43:14 ]
                Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 404958 , Risto Koivula , 01.04.2021 09:10:49 ]
                    Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla   [ 405560 , Risto Koivula , 18.06.2021 06:57:40 ]
            Word Economic Forumin (vanha)natsihöntän Kalus Scwabin Twitter-tilt katkaistu, ja niitä lainanneita nettijuttuja poistettu   [ 404983 , Risto Koivula , 04.04.2021 01:16:35 ]
                Olli-Pekka Heinoselle kalossia. Onko uusi opetusministeri Jussi Saramo (lopultakin, vaihteeksi) "miestentieteilijä"...?   [ 405067 , Risto Koivula , 14.04.2021 00:55:38 ]
                    Olli-Pekka Heinoselle kalossia. Hän on hölynpölytoimittaja.   [ 405073 , Risto Koivula , 14.04.2021 22:56:14 ]
                        Olli-Pekka Heinoselle kalossia. Vt. seuraaja Samu Seitsalo ideoi, että ylimmiltä virkamiehiltä edellytettäisiin muun EU-maan työkokemusta...   [ 405081 , Risto Koivula , 15.04.2021 23:49:20 ]
                Maailman nuoret (typeyys)"johtajat" 2020...   [ 405398 , Risto Koivula , 30.05.2021 03:24:30 ]
                    Konkka-Sanna - sankka (WEF-)konna...   [ 406223 , Risto Koivula , 12.08.2021 03:33:54 ]
                        Kymmenien miljoonien kaupat: Veronmaksajat ostivat Ohisalon mieheltä tappiollisen bisneksen!   [ 406243 , Risto Koivula , 12.08.2021 22:07:58 ]