Juhannuspohdinta

Risto Koivula, 6/30/2021 12:14:10 PM, 405733

Lainaus: salaviekas, 30.06.2021 10:50:32, 405732
Popperisti jää B-rajalle.

Metafyysikot voi jatkaa eteenpäin.


Myös dialektikot voivat jatkaa eteenpäin:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/355465?page=2#363834

Risto Koivula
23.08.2012 10:20:36
363834

" Stephen Hawking esittää periaatteellisesti uuden gravitaatioteorian

Kirjan varsinainen pläjäys, joka on esitetty lopussa kuin ohimennen, on, että gravitaatio olisi massaenergiaan ja liike-energiaan nähden negatiivista energiaa, ja maailmankaikkeuden kokonaisenergia olisi nolla. Potentiaalienergia ei olisikaan silloin vain laskennallinen suure, vaan "täyttä materiaa", jota "kumotaan", kun esimerkiksi kappaletta nostetaan ylöspäin gravitaatiokentässä, tai positiivista sähkövarausta siirretään niin ikään positiivisen jännitelähteen suuntaan. Ideologisesti kyseessä on jonkinlainen "kaksoisenergetismi", uusi fysiikan ideologia.

Kirja on kirjoitettu ennen Higgsin bosonin "ratkaisua" (?), jonka Hawking ei uskonut olevan positiivinen (mutta uskoo niin nyt), "hyvissä ajoin" uudeksi vaihtoehtoiseksi maailmankuvaksi. Kirja kannattaa multiversumiteoriaa ja myötäilee joissakin asioissa "monimaailmatulkintaa", mutta ei tarkoita aivan samaa kuin Hugh Everett ja mormonit. Kirjassa hyväksytään jollakin tavalla Everettin opettajan Wheelerin "madonreiät", eikä siten kumota ehdottomasti (ymmärtääkseni) "aikamatkailua". Tähän liittyen kirjassa esitetään useassa kohdassa, että "valon nopeus voidaan ylittää", esimerkiksi kirjassa väitetään että Tsherenkovin valonsäteily ydinvoimaloissa johtuu siitä, että "elektronit liikkuvat vedessä valoa nopeammin" ja osa sähkökentän fotoneista ikään kuin jää niistä jälkeen. Tuosta sain ainakin minä väärän kuvan siitä, mitä haluttiin sanoa. Ainoankaan olion nopeus ei ylitä valonnopeutta tyhjiössä, jonka mahdollisuuden EST kiistää. Kirjassa väitetään myös sopivalla nopeudella liikkuvan havaitsijan havaitsevan "ajan kulkevan taaksepäin" jossakin versumin osassa. Tämä edellyttäisi kuitenkin, että kyseinen "havaitsija" liikkuisi valon nopeutta suuremmalla nopeudella. Nuo totutusta poikkeavat tulkinnat johtuvat siitä, että kirjassa ei tunnusteta 'materiallisen olion' käsitettä (kuten dialektisessa materialismissa), joka on juuri se entiteetti joka mm. ei voi liikkua valoa nopeammin, on se sitten hiukkanen tai informaatiosignaali. Erilaiset muut, puhtaasti matemaattisesti "viriteltävissä" olevat "mittauskohteet" noin voivat tehdä. Toisaalta Tsherenkovin säteilykin voidaan tulkita johtuvan siitä, ettei todellinen olio (myöskään elektroni) voi ylittää valon nopeutta. Kiihtyvässä liikkeessä oleva sähkövaraus ylipäätään aina säteilee fotoneja. (Fotonit jossakin väliaineessa silti voivat "jäädä jälkeen" siitä.)

Kirjassa väitetään myös, että on aivan sama ajatellaanko Maa tai Aurinko jököttämään paikallaan ja muu versumi kiertämään sitä, vai nämä liikkumaan homogeenisessa versumissa. Noin aivan puhtaasti matematiikan kannalta onkin, MUTTA EI FYSIIKAN, sillä tämä edellyttäisi äärettömiä (kierto)nopeuksia siellä "laidoilla", eikä EST jonka nimiin tämäkin kirja muutoin vannoo, voisi pitää paikkaansa. Kysymykseen monista ulottuvuuksista kirja suhtautuu tutun myönteisesti, ja perusteleekin, miten kolme paikkaulottuvuutta ovat erikoisasemassa voiden taata paikallisesti stabiilin avaruuden.

"Malliriippuvaisen realismin" filosofian mallit (valitettavasti ei linkkiä teorian kannattajilta)eivät ole samaa kuin dialektisen materialismin teoriat, joissa mm. käsitteet ja jopa muodolliset logiikatkin voidaan määritellä kussakin erikseen.

Tosia tai epätosia onat malliriippuvaisessa realismissa perimmiltään mallit, dialektisessa materialimissa teoriat. Kuitenkin ainakin jälkimmäisessä myös käsitteet ja väittämät (lauseet, propositiot) ovat "erikseenkin" tosia tai epätosia suhteessa suoraan kohteeseen, eivätkä vain päteviä suhteessa sitä kuvaavaan (toteen) teoriaan. Teorian totuutta testataan sillä, ennustaako se empiirisesti tosia lauseita. Totta käsitettä, vaikkapa gravitaatiota, voi yhdessä ja toisessa teoriayritelmässä eli hypoteesissa selittää epätosi teoria (väärin). Silti tuollainen tosi mutta väärinselitetty käsite voi toimia vielä yleisemmän toden teorian osana suht moiteettomasti.

Malleilla on aina ainakin perustavimmat käsitteet samat, mutta ne painottavat todellisuuden eri puolia ja ne yhdistetään "rajapinnoilla". Niiden ero on lopultakin enemmän tiedollinen ja havainnollinen kuin olemuksellinen. Tällainen on todellakin mallintamista eikä teorianmuodostusta. Hawkingille "alkuräjähdys on seurausta luonnolaeista", joista siis perustavimmimmat olisivat "ehdottoman muuttumattomia" (myös alkupaukkujen yli), joten kirjassa on syytä epäillä suhtauduttavan rivien välistä yhtä kielteisesti aitoon emergenssiin eli luonnonlakien kehitykseen kuin Enqvistin yksinkertaisessa energetismissäkin. Noihin ehdottomiin luonnonlakeihin olisi myös "sisäänkirjoitettu" kaksipäisen muodollisen logiikan taustaoletukset: olisi olemassa sellainen (moniulotteisen) olemisen taso, jonka "pisteissä" mikä tahansa ominaisuus joko täysin olisi tai sellaista ei olisi lainkaan.

... Nyt mahdollisesti löytymässä oleva Higgsin bosoni tai sen kaltainen entuudestaan tuntematon hiukkanen sopii olioteoriaan hyvin. Tähän Hawkingin ideaan gravitaation ja energian/energioiden keskinäissuhteista se varmaan tuo lisävaloa, kun päästään tarkempiin ja halvempiin lisätutkimuksiin energia-alueella, joka nyt tiedetään tarkoin. Higgsin bosonihan sellaisenaan ei selitä gravitaatiota eikä raskasta massaa, vaan pelkästään hitaan massan (ellei sitten ole suorasataan jallakin tavalla "positiivinen ja negatiivinen Higgsin bosoni", joista toinen selittää massaa ja toinen gravitaatiota...sitten ne ainakin olisivat aina varmasti "tasapainossa", kuten Hawking olettaa niiden kokonaisuutena aina olevan...

http://www.kirjavinkit.fi/arvostelut/suuri-suunnitelma/

http://lukupiiri1.blogspot.fi/2012/04/stephen-hawking-leonard-mlodinow-suuri.html "


Risto Koivula
23.08.2012 23:41:17
363837

Re: Multi universumit ?

Lainaus: riiviö, 23.08.2012 11:13:08, 363835
Lainaus: RK, 11.01.2012 01:31:17, 355477

>>Sinä ja mahdollisesti myös arvostelemasi taho sekoitatte kaksi täydelliseti eri asiaa, joilla ei ole mitään tekemistä, ja joista toinen, MULTIVERSUMITEORIA (Lee Smolin ym.) on tietteellinen teoria, ja toinen kvanttimekaniikan ns. "MONIMAAILMTULKINTA" (Hugh Everett ym.) on absoluuttiHUUHAAta.


>Jälkimmäisestä olen samaa mieltä. Mutta millä tavoin tehdään ennusteita ja kokeita multiversumiteoriasta?

>Älä linkkaa muihin omiin kirjoituksiisi. Jos et osaa tiivistää niin antaa sitten olla. En lähde rämpimään ympäri nettiä.


Sellainen äärettömän matemaattisen sigulariteetin teoria ei voi olla oikea, sillä määrälliset muutokset muuttuvat laadullisiksi ja materian muodot toisiksi, kun sellaisia suureita kuten painetta, lämpötilaa, tiheyttä jne nostetaan, ja uudet piilevät lait nousevat esiin, kuten Hawkinkin tuossa selittää. Ei ole myöskään välttämätöntä, että edellinen versumi romahtaa, vaan se voi myös "harveta" ja tehdä tilaa uudelle "alkupukulle":

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-end-of-cosmology

Tämä Lawrence M. Kraussin teoria näyttäisi nyt osoittautuneen kokeellisesti epätodeksi. Se on kuitenkin ihan pätevä testattavissa oleva tieteellinen hypoteesi, vaikka sen tuloksena, jos se olisi osoittatunut todeksi, ei olisikaan ollu uusi koherentti deduktiivinen yhtenäisteoria fysiikan perusvgoimista, vaan päin vastoin todistus, että sellaista ei ole olemassa. Metafyysiset "kaikenteoreetikot" saivat tästä vielä hönkää purjeisiinsa - luultavasti viimeistä kertaa koskaan...

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=big-bang-or-big-bounce

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=is-space-digital

Muokannut: Risto Koivula, 6/30/2021 2:01:16 PM


Juhannuspohdinta   [ 405630 , salaviekas , 25.06.2021 13:47:49 ]
    Juhannuspohdinta   [ 405633 , PeP , 25.06.2021 16:12:30 ]
        Juhannuspohdinta   [ 405732 , salaviekas , 30.06.2021 10:50:32 ]
            Juhannuspohdinta   [ 405733 , Risto Koivula , 30.06.2021 12:14:10 ]
                Juhannuspohdinta   [ 405848 , salaviekas , 05.07.2021 10:48:50 ]