Valehistorian valevastaisuus: kuinka perkeleesti voidaan pulputtaa "tieteenkin" nimissä SANOMATTA YHTÄÄN MITÄÄN?!

Risto Koivula, 4/4/2021 9:10:21 AM, 404985

Tällaisen kysymyksen herättää oheinen palkkafilosoohvien "tutkimus" pseudoteorian "Suomen Muinaisista Kuninkaista2 leviämisestä "äärioikeiston mediakentässä"... Jutussa ei ole tavuakaan suoraa lainausta kyseisestä kiertoartikkelista, mistään versioista, viitteissä on linnkeja VAIN POISTETTUIHIN sivuihin kuten Ano Turtiaisen kommentoituun versioon Uudessa Suomessa - johon minäkin vastasin (Että "täyttä humppaa"), mutta keskustelu poistuu artikkelin mukana. Tässä mainitaan kolme levittäjää, joita tituleerataan "äärioikeistolaisiksi: Turtiainen, Arhi Kuittinen ja Ilja Janitskin, ja yksi kriitikko: täälläkin tuttu Jukka "Jukkis" Nieminen. Mainitaan yksi tutkija: Martti Linna, josta en muista mainitaanko hänta artikkelissa ollenkaan. Sen sijaan siinä kyllä viitataan ylistettyihin "valtavirtatutkijoihin" kuten turkulaiseen pan-germanistiin Unto Saloon.

Artikkeli lienee olennaisesti TÄMÄ. Olen ruotinut sen osaltani TÄÄLLÄ (ja todennut sen olevan puutaheinää).

Käsittely artikkeli ja teoria EIVÄT OLE SUOMESSA PAIKALLISESTI VALLITSEVAN PAN-GERMANISTISEN (Alfred Rosenbergilaisen) "(VALE)PARADIGMAN KYSEENALAISTAMISTA vaan pikemminkin sitä, että SE PISTELEE YHDELTÄ LAUTASELTA KAHDELLA HAARUKALLA JA ESITTÄÄ ITSENSÄ MYÖS "AINOANA KILPAILIJANAAN!

https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn211-19.pdf

" Reima välimäki, Olli Seuri, Anna Ristilä

Pseudohistoriaa Suomen muinaisista kuningaskunnista – Ongelmallisen tiedon kierto laitaoikeiston mediaekosysteemissä

Digitaalisessa tietoympäristössä yksittäiset tekstit ja niihin liitetyt merkitykset kiertävät sivustoilta ja alustoilta toiselle. Näin myös misinformaatio ja disinformaatio tai muu ongel-mallinen informaatio voivat saavuttaa suuria yleisöjä, vaikka ne eivät näkyisi perinteisessä journalistisessa mediassa. Tässä artikkelissa tutkitaan, kuinka ”salattu tieto” Suomen mui-naisista kuninkaista on kiertänyt internetin keskustelupalstoilla, blogeissa sekä erilaisilla julkaisualustoilla vuosina 2002–2020. Kierto kertoo, kuinka tähän pseudohistorialliseen tekstiin liitetyt merkitykset elävät kierron kiihtyessä ja tekstin siirtyessä selkeämmin laitaoikeiston mediaekosysteemiin.

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana erilaisten teksti-, kuva-, ääni- ja videosisältöjen tuottajien ja levittäjien määrä on räjähtänyt. Sosiaalisen median ansiosta internetissä jokainen on potentiaalisesti sisällöntuottaja. Tämän lisäksi käyttäjät myös jakavat, kommentoivat, tykkäävät ja suosittelevat sisältöä. Sisältöjen kuluttaminen riippuu yhä enemmän sosiaalisesta kontekstista, kun se tapahtuu sosiaalisen median kaltaisissa vertaisverkostoissa tai verkostonaapurustoissa 2. John P. Wihbeyn mukaan sosiaalisen median läpimurto tarkoittaa uudenlaista sykliä viestinnän ja informaation historiassa, sillä se muistuttaa teollistumista edeltänyttä aikaa, jolloin kansalaiset olivat pitkälti huonosti perillä olevien, ei-ammatillisten lähteiden varassa. Perinteinen media välittää edelleen merkittävän osan suositusta, verkossa kulutetusta sisällöstä, mutta sosiaalinen media on luonut uutta tilaa ”kylähuhuille”. 3 Informaatikkojen ja arkistotyöntekijöiden sijaan internet-käyttäjiä palvelevat Googlen kaltaisten hakukoneiden ja sosiaalisen median palveluiden algoritmit. Sisältöjen leviämistä ja kuluttamista internetissä on kuvattu viraalisuuden ja tarttuvuuden käsitteillä, mutta entistä useammin niihin liitetään yhteiskuntatieteistä yleistyneitä kiertoon (cycle, circulation) tai virtaukseen (flow) viittaavia käsitteitä. Yhteisö määrittelee, ylläpitää ja arvioi uudelleen arvojaan ja yhteistä todellisuuttaan kuvien, esitysten, merkitysten, tunteiden, arvojen ja käytäntöjen kierrossa, kuten Katja Valaskivi ja Johanna Sumiala esittävät. 4 Sen sijaan, että kierto viittaisi ainoastaan ennalta määritellyn merkityksen levittämiseen tai leviämiseen, kyse on pikemminkin jatkuvasta merkitysten antamisesta ja kulttuurin tuottamisesta. Huomio voi olla sekä kierron tavassa muuttaa tekstejä ja tulkintoja että muodossa, jolla kierto vahvistaa ja ylläpitää tiettyjä toimintoja. 5 Tämän artikkelin kannalta olennaista on, että kansalaisilla on aktiivinen rooli sisällön tuottajina, kierrättäjinä, muokkaajina ja ohjaajina. Andrew Chadwick painottaa, että valta hybridissä mediajärjestelmässä on ennen kaikkea informaatiovirtojen hallintaa: valta on niillä, jotka kykenevät luomaan, liikuttamaan ja ohjaamaan informaatiovirtoja tavoitteidensa mukaisesti. 6 Siksi on tärkeää tarkastella tekstien ohella tapoja, joilla ne kiertävät. Kierron tutkimuksen voikin tiivistää Valaskiven ja Sumialan tapaan kolmeen tasoon, jotka ovat 1) epälineaarisuus (jäljittäminen ja jälkien seuraaminen), 2) toiminta (toimijuuden tunnistaminen ja mallintaminen) sekä 3) materiaalisuus (tekstien ja tilojen tutkimus) 7. Tätä mallia mukaillen tässä artikkelissa tutkitaan, kuinka käsitys Suomen muinaisista kuninkaista kiertää internetin keskustelupalstoilla, blogeissa sekä erilaisilla julkaisualustoilla. Huomion keskipisteessä on yksi teksti: suomenkielisessä internetissä 2000-luvun alusta alkaen kiertänyt anonyymi pseudohistoriallinen artikkeli, jonka artikkelitarkoituksena on ollut paljastaa piiloteltu ja vaiettu totuus Suomen muinaisista kuninkaista. Suomen muinaiset kuninkaat ja kuningaskunnat viittaavat teorioihin, joiden mukaan Suomessa olisi varhaiskeskiajalla, viikinkiajalla [Suomessa EI OLE OLLUT mitään eriyistä viikinkiaikaa, RK] tai aikaisemmin rautakaudella ollut itsenäinen kuningaskunta tai kuningaskuntia. Teorioihin kuuluu olennaisena osana väite tämän muinaishistorian tarkoituksellisesta vähättelystä tai suoranaisesta salaamisesta. Olemme valinneet kyseisen tekstin tutkittavaksi, koska se on yksi pisimpään suomalaisessa verkossa kiertäneitä ja laajimmalle levinneitä tätä aihepiiriä käsitteleviä tekstejä. Se on myös sisällöltään edustava eli siinä esitetään keskeiset Suomen muinaisia kuninkaita koskevat väitteet. Tämän tekstin kiertoa analysoidaan ja selitetään historiantutkimukselle tyypillisellä tavalla, kontekstoivan laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Artikkelin pääkysymyksen ohella pohditaan, miten Suomen historian salattujen totuuksien tuottaminen ja levittäminen edustavat nykyiselle informaatioympäristölle ominaista kiertoa.Tämä mahdollistaa kierron analysoinnin myös ”kierron kulttuurien” näkökulmasta 8.

Tutkimuksessa käsiteltävän tekstin kierto osoittaa, että sosiaalisen median, blogialustojen ja perinteistä mediaa jäljittelevien sivustojen yhteisvaikutus voi nostaa kym-menien tuhansien lukijoiden saataville lähes kaksikym-mentä vuotta vanhan tekstin. Lisäksi sisällön kierto alustalta toiselle on mahdollistanut uuden, aiempaa po-liittisemman tulkinnan. Aiheen selvä politisoituminen tapahtui, kun Ano Turtiainen julkaisi uudelleen ver-kossa vuosia kiertäneen tekstin Suomen muinaisista ku-ninkaista. Turtiaisen julkaisu säilyi hänen bloginsa lue-tuimpien joukossa hänen noustessaan ensin Juvan kun-nanvaltuustoon ja sitten perussuomalaisena poliitikkona eduskuntaan. Tiedon kierron kannalta vielä huomionar-voisampaa on, että Turtiaisen blogijulkaisun välityksellä kyseinen teksti siirtyi kiertämään oikeistopopulistisessa vastamediassa.Pseudohistoria ja Suomen muinaiset kuninkaatKäsitys Suomen kuninkaista perustuu skandinaavisissa keskiajan lähteissä esiintyviin mainintoihin ”finnien” ja ”kveenien” hallitsijoista. Tarina Suomen kuninkaista syntyi kuitenkin vasta, kun 1600-luvun historioitsijat, ennen kaikkea Johannes Messenius ja anonyymi Suomen kronikan kirjoittaja, yhdistivät luovasti löytämiään mai-nintoja tarinaksi Suomen suuresta muinaisuudesta. Sen paremmin saagakirjallisuuden, historian kuin arkeo-logian tutkimus ei katso Suomessa olleen esihistoriallisia kuningaskuntia tai kuninkaita, vaan suhtautuu niihin keskiajan kirjallisuuden ja uuden ajan alun historio-grafian tuotteina. 9

Muokannut: Risto Koivula, 4/4/2021 10:08:20 AM


Valehistorian valevastaisuus: kuinka perkeleesti voidaan pulputtaa "tieteenkin" nimissä SANOMATTA YHTÄÄN MITÄÄN?!   [ 404985 , Risto Koivula , 04.04.2021 09:10:21 ]
    Valehistorian valevastaisuus: kuinka perkeleesti voidaan pulputtaa "tieteenkin" nimissä SANOMATTA YHTÄÄN MITÄÄN?!   [ 404986 , Risto Koivula , 04.04.2021 12:21:46 ]
        Paremman väen hömppälehdessä paremmin kuin "tiedelehdessä"...   [ 405003 , Risto Koivula , 06.04.2021 11:24:05 ]
            "Kuninkaiden nimet" eivät ole historiaa vaan mytologiaa.   [ 405088 , Risto Koivula , 17.04.2021 08:57:56 ]
                "Kuninkaiden nimet" eivät ole historiaa vaan mytologiaa.   [ 405089 , Risto Koivula , 17.04.2021 09:04:57 ]
            Paremman väen hömppälehdessä paremmin kuin "tiedelehdessä"...   [ 405090 , Risto Koivula , 18.04.2021 08:00:59 ]